Modul vademekum pro systém eDoktorand
JavaScript Ruby CSS
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
app
config
db
lib
models
public
spec
.components
.gitignore
.rspec
.ruby-gemset
.ruby-version
Gemfile
Gemfile.lock
README.md
config.ru

README.md

Vademekum

Modul Vademekum pro systém eDoktorand provozovaný na České zemědělské univerzitě v Praze.

Obsahuje pouze jednoduché modely pro dokument a uživatelský účet, víceméně pro testovací a analytické potřeby.

Vývoj

Závislosti

Repozitář se nachází na https://github.com/pepe/vademekum.edoktorand.

Po naklonování:

> git clone git://github.com/pepe/vademekum.edoktorand.git

Ne Ruby

MongoDB

Na MacOS X nejlépe přes Homebrew:

> brew install mongodb

Ruby

spustit vytvoření bundle:

> bundle install

Dále je možné prověřit funkčnost spuštěním testů:

> rspec spec

Pozor smaže celou databázi a nahradí novými daty!

Pro spuštění ve vývojářském módu je potřeba v konzoli spustit skript pro nahrání příkladových dat:

> bundle console
bc > load "db/seed.rb"

Poté je možno spustit server

> bundle exec padrino start

a stránka je viditelná na adrese http://localhost:3000.