Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
branch: master
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

21 lines (17 sloc) 1.222 kb
Céad slán ag sléibhte maorga Chontae Dhún na nGall
Agus dhá chéad slán ag an Eireagal ard ina stua os cionn caor is coll;
Nuair a ghluais mise thart le Loch Dhún Lúich’ go ciúin sa ghleann ina luí
I mo dhiaidh bhí gleanntáin ghlas’ Ghaoth Dobhair, is beag nár bhris mo chroí.
Ag taisteal dom amach trí chnoic Ghleann Domhain ’s an Mucais ar mo chúl
Ní miste dom ’ rá le brón ’s le crá gur frasach a shíl mise siúl;
Go Meiriceá siar a bhí mo thriall i bhfad thar an fharraige mhór;
D’fhág mé slán ar feadh seal ag Dún na nGall is ag gleanntáin ghlas’ Ghaoth Dobhair.
Níorbh é mo mhiansa imeacht ariamh ó mo thír bheag dhílis féin
Ach trom lámh Gall, le cluain 's le feall, a thiomáin mé i gnéill
B'é rún mo chroíse pilleadh arís, nuair a dhéanfainn beagán stór
'S deireadh mo shaoil a chaitheamh lem ghaoil,
fá Ghleanntáin Ghlas' Ghaoth Dobhair.
Slán! Slán go fóill, a Dhún na nGall, a chontae shéimh gan smál,
Is do d’fheara breáth’ in am an ghá nár úmhlaigh riamh roimh Ghall;
Tá áit i mo chroí do gach fear is gach mnaoi is gach páiste beag agus mór
Atá beo go buan gan bhuairt gan ghruaim fá ghleanntáin ghlas’ Ghaoth Dobhair.
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.