Skip to content

MacOS Installer fa

AliReza AmirSamimi edited this page Apr 18, 2017 · 4 revisions

برای نصب پرسپولیس رو مک ابتدا وارد این لینک شوید و بسته dmg را دانلود کنید و از حالت فشرده خارج کنید و بعد از خروج از حالت فشرده فایل Persepolis Download Manager.app را حتما به پوشه Application در سیستم عامل خود انتقال دهید.

در حالت معمول نیازی ندارید خودتان بسته نصب پرسپولیس را بسازید و میتوانید از راهنمایی که ذکر شد برای نصب استفاده کنید. ولی اگر خودتان به هر دلیلی دوست دارید بسته نصب پرسپولیس را درست کنید این راهنما را مطالعه کنید.

You can’t perform that action at this time.