Skip to content

MacOS Installer fa

AliReza AmirSamimi edited this page Sep 16, 2019 · 5 revisions
Clone this wiki locally

برای نصب پرسپولیس رو مک ابتدا وارد این لینک شوید و بسته dmg را دانلود کنید و از حالت فشرده خارج کنید و بعد از خروج از حالت فشرده فایل Persepolis Download Manager.app را حتما به پوشه Application در سیستم عامل خود انتقال دهید.

اگر کاربر brew هستید میتواید پرسپولیس را با این دستور نصب کنید:

‍‍‍brew cask install persepolis-download-manager

پیش از نصب از بروز بودن brew اطمینان حاصل کنید.

در حالت معمول نیازی ندارید خودتان بسته نصب پرسپولیس را بسازید و میتوانید از راهنمایی که ذکر شد برای نصب استفاده کنید. ولی اگر خودتان به هر دلیلی دوست دارید بسته نصب پرسپولیس را درست کنید این راهنما را مطالعه کنید.