Presentation på Internetdagarna
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.gitignore
README.md
algoritm.txt
faktaresisten.txt
falskanyheter.txt
filterbubbl.txt
graph-x4.png
graph.r

README.md

Filterbubblor

Grafik skapad för presentation på Internetdagarna 2017.

Filterbubblor, algoritmer, faktaresistens och fake news i svenskt tryckt press till och med 19 november 2017. Data från Retriever Mediearkivet.

Se källkod i R för att skapa graferna samt text-filer för all data.