Segmentation vgg16 fcn - cityscapes
Branch: master
Clone or download
Latest commit d5bfdbb Mar 6, 2017
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
config Diplomski projekt Mar 6, 2017
models Diplomski projekt Mar 6, 2017
README.md Create README.md Mar 6, 2017
eval_helper.py Diplomski projekt Mar 6, 2017
helper.py Diplomski projekt Mar 6, 2017
losses.py Diplomski projekt Mar 6, 2017
means.py Diplomski projekt Mar 6, 2017
model_helper.py Diplomski projekt Mar 6, 2017
np_helper.py Diplomski projekt Mar 6, 2017
prepare_dataset_downsampled.py Diplomski projekt Mar 6, 2017
read_cityscapes_tf_records.py Diplomski projekt Mar 6, 2017
train.py Diplomski projekt Mar 6, 2017
train_helper.py Diplomski projekt Mar 6, 2017

README.md

VGGSegmentation

Segmentation vgg16 fcn - cityscapes Priprema skupa

skripta prepare_dataset_downsampled.py

Iz slika cityscapesa izrezuje haubu automobila, i smanjuje sliku na željenu rezoluciju, to zapisuje u tfrecords formatu. Treba zadati putanju do cityscapesa, izlazni direktorij gdje će se spremati tfrecordsi i zadati željenu rezoluciju.

Priprema težina vgg-a

Da bi se model mogao fine-tuneati treba na disku imati spremljene težine mreže (prethodno naučene na nekom drugom skupu). One se mogu skinuti s interneta u raznim formatima.

Ja sam ih imala spremljene u sljedećim datotekama: conv1_1_biases.bin conv1_1_weights.bin conv1_2_biases.bin conv1_2_weights.bin conv2_1_biases.bin conv2_1_weights.bin conv2_2_biases.bin conv2_2_weights.bin conv3_1_biases.bin conv3_1_weights.bin conv3_2_biases.bin conv3_2_weights.bin conv3_3_biases.bin conv3_3_weights.bin conv4_1_biases.bin conv4_1_weights.bin conv4_2_biases.bin conv4_2_weights.bin conv4_3_biases.bin conv4_3_weights.bin conv5_1_biases.bin conv5_1_weights.bin conv5_2_biases.bin conv5_2_weights.bin conv5_3_biases.bin conv5_3_weights.bin fc6_biases.bin fc6_weights.bin fc7_biases.bin fc7_weights.bin fc8_biases.bin fc8_weights.bin

Ako će se težine učitavati iz ckpt. datoteke npr vgg_16.ckpt, onda će i u kodu trebati mjenjati metodu create_init_op unutar model.py

Konfiguracija

config/cityscapes.py - primjer fajla s konfiguracijom za treniranje

Treba promjeniti putanje

model_path da pokazuje do py fajla s definicijom modela (primjer za takve dvije defincije su model.py i model2.py)

dataset_dir - da pokazuje do foldera s prethodno pripremljenim tfrecordsima (koji sadrzi subdirektorije train i val)

treba paziti pri razlicitim rezolucijama da se promjene zastavice img_width i height

ostale zastavice se većinom odnose na treniranje modela to mjenjati prema potrebi.

subsample_factor zastavica bi označavala faktor za koji se rezolucija mape smanji na kraju mreže. Taj faktor će ovisiti o samome modelu koji se trenira, ako model ima tri pooling sloja 2*2 svaki taj sloj će sliku smanjiti za dva puta pa će ukupno smanjnjenje biti za faktor osam

train.py - skripta koja pokreće skriptu treniranja, nakon svake epohe model se evaluira na skupu za validaciju.