Skip to content
Aplikace v Google Sheet srovnává hodnoty z přiznání DPH mezi posledními řádnými a dodatečnými. Hodnoty získává přes rest api z Flexibee
JavaScript HTML
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.vscode
documation
.clasp.json
.gitattributes
.gitignore
Api.js
App.js
Checker.js
LICENSE
Page.html
Parser.js
Pollyfills.js
README.md
Scratch.js
Settings.js
Tests.js
appsscript.json

README.md

Flexibee-VAT-returns-diff

Aplikace v Google Sheet srovnává hodnoty z přiznání DPH mezi posledními řádnými a dodatečnými. Hodnoty získává přes rest api z Flexibee.

Změna struktury XML

Od října začne platitnová struktura xml https://www.podnikatel.cz/clanky/novou-xml-strukturu-kontrolnich-hlaseni-nepouzivejte-platit-bude-az-od-rijna

všechna kontrolní hlášení podávaná do 30. 9. 2019 budou podávána prostřednictvím stávající zveřejněné platné struktury kontrolního hlášení, všechna kontrolní hlášení podávaná od 1. 10. 2019 (tj. také období září 2019 nebo 3. čtvrtletí 2019) budou již podávána prostřednictvím nové xml struktury kontrolního hlášení.

Spuštění

Aplikace se ovládá z menu Doplňky (Add-ons)->Flexibee VAT returns diff

menu

Zkopírujte aplikaci z linku

Aplikace bude vyžadovat oprávnění. A Google bude upozorňovat na to, že aplikace není jim ověřejná. Pokud chcete aplikaci využít, nezbývá nic jiného než důvěřovat.

alertt

clicktocontinue

Nastavení

Jako první je potřeba vyplnit základní údaje pro práci s REST API.

Subdoména: Doména: Firma: Uživatelské jméno: Heslo: Rok: Zdaňovací období:

"https://demo.flexibee.eu/c/demo", kde demo je subdoména, flexibee.eu doména a firma (c jako company) je demo. Zdaňovací období je možný jen měsíc. (Na demo účtu neověřujte správnost aplikace, jen spuštění. Testujte na pronajatém cloudu nebo vlastním serveru, který je konzistentní.)

Nahrát úživatelské dotazy do Flexibe

Doplňky (Add-ons)->úživatelské dotazy do Flexibe

Nahraje uživatelské dotazy do flexibee nebo zjistí, zda tam jsou.

Ukaž rozdíly mezi řádným a dodatečným

Doplňky (Add-ons)->Ukaž rozdíly mezi řádným a dodatečným(rok)

Hlavní list aplikace. Zobrazí tabulku hodnot a rozdílů mezi posledním uloženým řádným a posledním uloženým dodatečným přiznání DPH 12 měsíců zvoleného roku.

Zkontroluj, zda aplikaci můžeš věřit

Doplňky (Add-ons)->Zkontroluj, zda aplikaci můžeš věřit

Nahrané xml převede do buněk listu a pak lze překopírováním hodnot z hlavního listu srovnat výsledky. Hodnoty z dodatečného přiznání jsou rozdílové

Hodnoty ve žlutých polích se musí zapsat ručně i pro hodnoty ze xml. Vyp. koef. % Změna odp.

Testovací data

Obashuje 76 příkladů a pokrývají všechny řádky v přiznání DPH. Příklady na řádky 34 a 45 jsou zadány jsou zaúčtovány zápornou hodnotou a zrcadlově zapsanými účty. Při účtování kladnou hodnotou se do přiznání zapsala kladná hodnota, i když měla být záporná. Proto jsem MD a dal prohodil a účtoval zápornou.

DPH se musí vždy účtovat na DPH účty, když se zaúčtuje na běžné MD a dal, tak se neprojeví v přiznání. Více ve sloupcích poznámek u testových dat.

Soubor testovací data obsahuje zálohu Flexibee se zaúčtovanými příkladami i export příkladů v xml testovací data

Listy

Settings - úvodní stránka Testing_Data Template - pro uživatele skrýt Check_Template - pro uživatele skrýt Log - pro uživatele skrýt Check - vytvoří Check_Template se listu {rok} - vytvoří se z Template listu

Soubory

Použité sql dotazy documentation->docs

Poznámky ke kódu

Settings

Obsahuje konstanty a globální proměnné z listu Settings. CACHE_EXPIRATION LOG_ - Logovat je možné do protokolu (Logger). To se neukládá. Vhodný pro vývoj. Do console v cloudu. Ukládá se trvale, má však spoždění několika vteřin, než se propíše. BBLog.getLog() ukládá do listu. FIRST_ROW - Se nahrazuje metodou Parser.mapSheet(mapSheetName). FIRST_COLUMN - Natvrdo první sloupec. Se sloupci se nemůže manipulovat. ss - Je globální proměnou s akrtivní sheet aplikací SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() sSettings - Obsahuje vyplněné přihlašiovací údaje, url api a zkoumaný rok userQueries - Obsahuje cestu ke xml s uživatelskými dotazy.

Api_

fetch - Metoda komunikuje s Flexibee. Pokud dostane http status jiný než 200 a 201, tak vyhodí chybu. uploadUserQueries - Nahraje uživatelské dotazy z xml na do Flexibee podle nastavení v userQueries. ID uživatelských dotazů uloží do properties pod jménem vzniklým ze spojení settings.subdomain + settings.company + userQuery.name

Parser

createVatRows - Získá z Flexibee pomocí uživatelských dotazů data o posledním uloženým řádným a posledním uloženým dodatečným přiznání DPH za 12 měsíců zvoleného roku. mapSheet - Řádky se načítají z prvního sloupce z jejich čísel. Lze přidávat a ubírat sloupce, ale pak se musí počkat nebo smazat cache. Nemazat čísla řádků v prvném sloupci. Výsledek metody je na tom závislý. parse - Je metoda, která rozpársuje vatRow.row.kod na pole řetězců a zkratky (např 1-2, 43, BN, SN, KR, PM). Ty přestavují čísla řádku přiznání a specifikující atributy. Na základě čísel řádků, atributů a typ daňové sazby (typszbdphk) metoda určí řádek a sloupec v listu Google tabulek. Daňová sazba může být typSzbDph.dphOsv, typSzbDph.dphZakl a typSzbDph.dphSniz. typSzbDph.dphSniz2 je přidáná do uživatelským dotazem typSzbDph.dphSniz

V případě dvouřádkových kódů např. '01-02' je přidán zápis do výjimky, pokud typszbdphk je jiný než typSzbDph.dphZakl a typSzbDph.dphSniz. Hodnoty z řádky se nezapíší do tabulky.

U jednočíselných kódů např. '09' při nevyhovují sazbě se zápis hodnot do listu zapíše. Není tam podmínka na typ sazby. Jest-li by aplikace měla být striknější napište autorovi.

write - Metoda write zapisuje hodnoty na list. Získává hodnoty z v poli objektů vatRow z metody Parser.addExpPlacements. Tyto objekty nesou informace o umístění v polích expPlacements a expVatPlacements. Objekty vatRow nesou hodnoty o základu daně a dani za 12 měísů. Protože několik objektů vatRow může chtít umístit své hodnoty do jedné buňky, tak se hodnoty sčítají. Vypočítavají se rozdíly mezi posledními dodatečnými a řádnými přiznánímy DPH. Součty se zaokrouhlují. Celé řádky hodnot se zapisují najednou, protože zapisovat buňku po buňce by bylo zdlouhavé. Pokud se našla nějaká chyba, tak se vypíše do alertu.

Checker

parseVatReturnXML - Metoda, která přiznání DPH v xml ve struktuře podle (MFČR) zapíše do buňek v listu. Flexibee negeneruje 'koef_p20_vypor' a 'vypor_odp' (Vyp. koef. % a Změna odp.) a musí se zapsat ručně. Zápis provádí vnitřní funkce mapXml2Postion

Postraní lišta (sidebar)

Nefunkční, možná doplním, pokud bude zájem. Nevím, co je lepší pro ovládání, zda menu a listy nebo sidebar. Menu a listy jsou neohrabanější. Ukladaná hesla se verzují v sheetu, i když se smažou. Sidebar zas zabírá místo.

sidebar

You can’t perform that action at this time.