Skip to content
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
templates
.gitignore
Makefile
README.md
build.gradle
composer.json
composer.lock
config.php
func.php
gradle.properties
icons.sh
motyl.fig
motyl.png
motyl.xcf
motyl1024.png
motyl120.png
motyl1280.png
motyl512.png
motyl512c.png
motyl720.png
settings.gradle
web2app.php

README.md

Atlas motýlů

Atlas motýlů je zdarma a jde o offline aplikaci poskytující přehled o současných denních motýlech na území České republiky. Textový i obrazový materiál pochází ze stránek lepidoptera.cz, kterou vytvořili pracovníci Entomologického ústavu, Biologického centra Akademie věd ČR

Ochrana soukromí

Žádné datové přenosy. Nejsou vyžadována žádná oprávnění. Aplikace pouze zobrazuje motýli.

You can’t perform that action at this time.