Skip to content
Domácí kuchařka Magdaleny Dobromily Rettigové
Branch: master
Clone or download
Latest commit b3fa325 Mar 24, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
img
src
templates Nezalomitelné mezery Mar 18, 2019
.gitignore
Makefile
README.md
build.gradle
composer.json
composer.lock CSS Mar 7, 2019
config.php
func.php
generate.php Úprava stránky O programu Mar 13, 2019
gradle.properties
icons.sh Hrnec Mar 7, 2019
settings.gradle

README.md

Domácí kuchařka

Magdalena Dobromila Rettigová

Pojednání o masitých a postních pokrmech pro dcerky české a moravské.

Vedle úplné spolehlivosti předpisů v knize této obsažených podáno jest vše tak zřetelně a tak srozumitelnou řečí, že i pouhá začátečnice, zdravým rozmyslem nadaná, bez další porady všemu snadno porozumí.

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.kle.domacikucharka

Ochrana soukromí

Žádné datové přenosy. Nejsou vyžadována žádná oprávnění. Aplikace pouze zobrazuje recepty.

You can’t perform that action at this time.