Augmented reality interactive application presented on Designblok 2010.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
ARToolKit
Doc
README

README

--------------------------------------------------------------------------------

Mimesis
(c) 2010 Petr Nohejl

Projekt Mimesis byl vytvořen v rámci předmětu POV (Počítačové vidění) na FIT VUT
v Brně. Cílem práce bylo nastudovat možnosti knihovny ARToolKit a vytvořit 
aplikaci pro rozšířenou realitu využívající tuto knihovnu. Výsledná aplikace
byla určena pro projekt Mimikry, který se prezentoval na výstavě Designblok
2010. Více informací naleznete v dokumentaci.

--------------------------------------------------------------------------------

Obsah:

-Doc/dokumentace.pdf - dokumentace k projektu Mimikry
-Doc/prezentace.pdf - prezentace k projektu Mimikry
-ARToolKit - soubory projektu pro knihovnu ARToolKit
  -bin
   -Data - konfigurační soubory značek a modelů
   -Wrl - 3D modely ve formátu VRML
  -examples
   -lighting - projekt pro Visual Studio 2008, 
         demonstrující základní funkce knihovny ARToolKit
   -mantis - projekt Mimikry pro Visual Studio 2008, 
        určený pro výstavu Designblok 2010

--------------------------------------------------------------------------------

Sestavení a spuštění projektů:

1. Nainstalujeme ARToolKit pro Visual Studio 2008 a doplňující knihovnu OpenVRML
  např. podle návodu na oficiálních stránkách:
  http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/documentation/usersetup.htm.
2. Zkopírujeme obsah adresáře ARToolKit do adresáře s nainstalovaným ARToolKit.
3. Zkompilujeme a sestavíme projekty mantis a lighting.
4. V adresáři /bin se vytvoří spustitelné programy Mantis.exe a Lighting.exe. 
  (Mantisd.exe a Lightingd.exe jsou určeny pro ladění programu).
5. Pro správnou funkčnost programů je potřeba mít zkopírovány všechny 
  konfigurační soubory z adresáře /bin/Data a 3D modely z /bin/Wrl.
6. Připojíme webkameru a spustíme program Mantis.exe nebo Lighting.exe.

--------------------------------------------------------------------------------

Mantis projekt:

Tento projekt je detailně popsán v dokumentaci: dokumentace.pdf.

DŮLEŽITÉ: Program byl vytvořen speciálně pro výstavu Designblok 2010. 
Samotný program bez použití papírové plastiky ztrácí svůj smysl a je 
nepoužitelný. Více informací je uvedeno v dokumentaci.

Ovládání programu:

  q or [esc]  Quit program
  x       Switch 3D model
  f       Change fullscreen mode
  c       Change draw mode and texmap mode
  d       Show debug mode displaying threshold
  t       Show debug text output
  a       Draw 3D models always including pattern off
  w       Increase threshold
  s       Decrease threshold
  u i o     Increase position in X Y Z coordinates
  j k l     Decrease position in X Y Z coordinates
  1 2 3     Increase rotation in X Y Z coordinates
  4 5 6     Decrease rotation in X Y Z coordinates
  ? or h    Show this help
  
--------------------------------------------------------------------------------

Lighting projekt:

Tento program demonstruje základní použití knihovny ARToolKit. Vykresluje 
jednoduchá 3D tělesa na značky Hiro, Kanji, Sample1 a Sample2 
(které je možné nalézt ve složce /patterns ARToolKit a vytisknout.). 
Program ukazuje použití více značek v programu a jednoduchou práci se světlem.
Světlo se pohybuje se žlutou koulí.

--------------------------------------------------------------------------------