Comic, painterly and mosaic video effects in OpenCV.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
bin
doc
src
README

README

--------------------------------------------------------------------------------

Non Realistic Video Effects
(c) 2010 Petr Nohejl

Projekt Non Realistic Video Effects byl vytvořen v rámci předmětu PGP
(Pokročilá počítačová grafika) na FIT VUT v Brně spolu s Petrem Panáčkem.

Cílem práce bylo nastudovat metody používané v nerealistickém zobrazování videa.
Dále zhodnotit možnosti metod pro zpracování videa (stabilita mezi framy, 
plynulost pohybů apod.), navrhnout a implementovat aplikaci realizující vybraný
efekt na videosekvenci. Demonstrovat dosažené výsledky na vhodných vstupech a
vyhodnotit.

V rámci projektu jsme implementovali aplikaci demonstrující 3 video efekty:
komiksový efekt, mozaikový efekt a malířský efekt. Součástí projektu je 
dokumentace, popisující výpočet těchto efektů.
	      
--------------------------------------------------------------------------------

Sestavení a spuštění projektu:

Program je implementován v jazyce C/C++, v prostředí Visual Studio 2008.
Používá knihovnu OpenCV. Pro úspěšné sestavení projektu je nutné mít
nainstalovanou tuto knihovnu a správně definovány v nastavení projektu 
knihovny pro linker.

--------------------------------------------------------------------------------

Aplikace VideoEffects:

Aplikace demonstruje 3 video efekty: komiksový efekt, mozaikový efekt a 
malířský efekt. Vstupem programu je typ efektu a název video souboru ve formátu
AVI. Výstupem jsou dvě okna, zobrazující video. První ukazuje originální obraz,
druhé zobrazuje vyrenderovaný obraz, na který byl aplikován daný efekt.

--------------------------------------------------------------------------------

Usage:

VideoEffects.exe -h        - show help
VideoEffects.exe -c inputVideo  - demonstrate comic effect
VideoEffects.exe -p inputVideo  - demonstrate painterly effect
VideoEffects.exe -m inputVideo  - demonstrate mosaic effect

inputVideo is name of video file in AVI format

--------------------------------------------------------------------------------

Rozdělení práce:

Petr Nohejl: základ aplikace, komiksový efekt, mozaika, dokumentace
Petr Panáček: základ aplikace, komiksový efekt, malířský efekt

--------------------------------------------------------------------------------