Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
branch: master
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

29 lines (25 sloc) 1.199 kb
Ordbok
------
Se også http://i18n.skulelinux.no/nb/Fellesordl.eng-no.html
public domain = allemannseie, uten opphavsrettslig vern ?
property = eiendel / eiendomsrett / eiendom / eierrettigheter ?
fair use = rimelig bruk
copyright = kopirett / copyright / opphavsrett?
intellectual property = immaterielle eiendeler / immaterielle rettigheter
constitutional law = forfatnigsrett
unconstitutional = forfatningsstridig / i strid med grunnloven
compliance = i henhold til loven
the law = rettsvesenet, lovverket, loven
common law = sedvanerett
positive law = positiv lov
Solicitor General = regjeringsadvokat
Supreme Court = domstol, rettsal
Judge Xs opinion = dommer Xs betenkning
Court opinion = domstolavgjørelse
en banc = i plenum
district court = regionsdomstol
Digital Millennium Copyright Act (DMCA) = Opphavsrettslov for et Digitalt Århundre
land grab = eiendomstyveri
enumerated powers = opplistede kompetanse
Marker ord som ikke er oversatt med stjerne (*) foran og bak i
teksten, for å gjøre det enkelt å finne dem igjen.
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.