Skip to content
No description, website, or topics provided.
PHP HTML Vue
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app init Sep 10, 2019
bootstrap
config
database
public
resources
routes
storage
tests
.env.example
.gitattributes
.gitignore
artisan
composer.json
composer.lock
package.json
phpunit.xml
readme.md
server.php
webpack.mix.js

readme.md

Giới thiệu

Là dự án laravel kết hợp với laravel passport để xây dựng các api cơ bản liên quan tới việc xác thực tài khoản như đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, lấy thông tin của user đang đăng nhập.

Repo này cũng là kết quả của bài viết Xác thực API sử dụng Laravel passport trên phambinh.net.

Cài đặt

Clone repo git clone https://github.com/phambinh217/laravel-api-authentication.git

Cấu hình thông tin kết nối tới database trong .env

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=laravel_blog
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=root

Chạy migrate

php artisan migrate

You can’t perform that action at this time.