Skip to content
Avatar
🖥️
Làm việc thông minh
🖥️
Làm việc thông minh
Block or Report

Block or report phatvu1294

Block user

Prevent this user from interacting with your repositories and sending you notifications. Learn more about blocking users.

Report abuse

Contact GitHub support about this user’s behavior. Learn more about reporting abuse.

Report abuse

Popular repositories

 1. Móc khoá LED trái tim được phát triển dựa trên ATTiny13

  Makefile 1 1

 2. Nhà kính LoRa IOT thông minh được phát triển dựa trên ESP8266, Arduino, LoRa

  C++

 3. Micro:bit mạch cảm biến được phát triển dựa trên KIT Micro:bit

  JavaScript

 4. Micro:bit mạch đầu ra IO được phát triển dựa trên KIT Micro:bit

  JavaScript

 5. Bộ điều khiển số xử lý âm thanh được phát triển dựa trên STM32F103C8T6

 6. Mạch test cảm biến nhiệt độ độ ẩm được phát triển dựa trên ATMega8

  Makefile

188 contributions in the last year

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Mon Wed Fri

Contribution activity

June 2021

phatvu1294 has no activity yet for this period.

Seeing something unexpected? Take a look at the GitHub profile guide.