Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
_screens
data
utils
website
.gitignore
README.md

README.md

NKU Hackaton project

Název aplikace:

  • NKU Hackaton 2017 aka "CRABAPP"

Stručný slovní popis:

  • Základem je vizualizace dat z Centrálního registru administrativních budov (posktytovatel MF ČR). A dále k těmto datům relevantně přidat další datasety, které půjdou připojit (v závislosti na kvalitě).

Printscreen navrhovaného řešení:

Website screenshot Website screenshot Website screenshot Website screenshot Website screenshot

Seznam použitých opendatových sad:

Seznam členů týmu:

Číslo týmu:

  • 9

Odkaz:

You can’t perform that action at this time.