Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
24 lines (15 sloc) 1.58 KB

אל תהיה פוץ רישיון ציבורי

גרסה 1, דצמבר 2009

זכוית שמורות 2009 © פיל סטארג’ן email@philsturgeon.co.uk

לכל אחד מותר להעתיק ולהפיץ מילה במילה מסמך רישיון זה וגם העתקים שלו ששונו. השינוי מותר כל עוד השם גם ישתנה.

אל תהיה פוץ רישיון ציבורי תנאים להעתקה, הפצה ושינויים

  1. תעשה מה שאתה רוצה עם הקוד המקורי, רק אל תהיה פוץ. להיות פוץ כולל - אך אינו מוגבל למקרים הבאים:

    1א. הפרת זכויות יוצרים - נא לא להעתיק את המקור כמו שהוא ואז רק לשנות את השם. 1ב. למכור את המקור ללא כל עיבוד ושינוי - זה ממש להיות פוץ. 1ג. לשנות את המקור כדי שיכיל תוכן מזיק נסתר, זה בהחלט נכנס לקטגוריה של פוץ ראוי לשמו.

  2. אם אתה מתעשר בעקבות השינויים, עבודות / שירותים נלווים, או תמיכה בעבודת מקור תחלוק אהבה. כי רק פוץ יעשה הון תועפות מהעבודה הזאת ולא יקנה ליוצר המקור סיבוב בירה.

  3. קוד מסופק ללא אחריות. להשתמש בקוד של מישהו אחר ואחר כך להתלונן כשמשהו לא עובד הופך אותך לפוץ ולחמור.תקן את הבעיה בעצמך. אחד שהוא לא פוץ יגיש את התיקון למקור.