Permalink
Browse files

sl translations added

  • Loading branch information...
1 parent 2d009a3 commit f8c11c65e8bee63928f3d9fb641d109b756730da @petk petk committed Apr 2, 2014
View
@@ -0,0 +1,77 @@
+Standard avtomatskega nalagalnika
+=================================
+
+Sledeče opisuje obvezne zahteve, ki se jih morate držati
+za interoperabilnost avtomatskega nalagalnika.
+
+Obveznosti
+----------
+
+* Polno kvalificirani imenski prostor in razred morata imeti sledečo
+ strukturo `\<Vendor Name>\(<Namespace>\)*<Class Name>`
+* Vsak imenski prostor mora imeti imenski prostor najvišje ravni ("t.i. Vendor Name oz. ime izdelovalca").
+* Vsak imenski prostor ima lahko kolikor želite pod-imenskih prostorov.
+* Vsak ločevalec imenskega prostora je pretvorjen v t.i. `DIRECTORY_SEPARATOR`, ko
+ nalaga iz datotečnega sistema.
+* Vsak znak `_` v imenu razreda je pretvorjen v
+ `DIRECTORY_SEPARATOR`. Znak `_` nima kakšnega posebnega pomena v
+ imenskem prostoru.
+* Polno kvalificirani imenski prostor in razred ima pripono `.php` ko
+ se nalaga iz datotečnega sistema.
+* Znaki abecede v imenih izdelovalcev, imenskih prostorih in imenih razredov so lahko
+ katerakoli kombinacija malih in velikih črk.
+
+Primeri
+-------
+
+* `\Doctrine\Common\IsolatedClassLoader` => `/path/to/project/lib/vendor/Doctrine/Common/IsolatedClassLoader.php`
+* `\Symfony\Core\Request` => `/path/to/project/lib/vendor/Symfony/Core/Request.php`
+* `\Zend\Acl` => `/path/to/project/lib/vendor/Zend/Acl.php`
+* `\Zend\Mail\Message` => `/path/to/project/lib/vendor/Zend/Mail/Message.php`
+
+Podčrtaji v imenskih prostorih in imena razredov
+------------------------------------------------
+
+* `\namespace\package\Class_Name` => `/path/to/project/lib/vendor/namespace/package/Class/Name.php`
+* `\namespace\package_name\Class_Name` => `/path/to/project/lib/vendor/namespace/package_name/Class/Name.php`
+
+Standarde, ki jih tu nastavimo, bi morali biti najnižji skupni imenovalec za
+nebolečo interoperabilnost avtomatskega nalagalnika. Preverite lahko, da
+sledite tem standardom z uporabo tega primera SplClassLoader
+izvedbe, ki je zmožen naložiti PHP 5.3 razrede.
+
+Primer izvedbe
+--------------
+
+Spodaj je primer funkcije, ki enostavno ponazarja, kako so zgoraj
+predlagani standardi avtomatsko naloženi.
+
+```php
+<?php
+
+function autoload($className)
+{
+ $className = ltrim($className, '\\');
+ $fileName = '';
+ $namespace = '';
+ if ($lastNsPos = strrpos($className, '\\')) {
+ $namespace = substr($className, 0, $lastNsPos);
+ $className = substr($className, $lastNsPos + 1);
+ $fileName = str_replace('\\', DIRECTORY_SEPARATOR, $namespace) . DIRECTORY_SEPARATOR;
+ }
+ $fileName .= str_replace('_', DIRECTORY_SEPARATOR, $className) . '.php';
+
+ require $fileName;
+}
+```
+
+SplClassLoader izvedba
+----------------------
+
+Sledeči gist je primer izvedbe SplClassLoader, ki lahko
+naloži vaše razrede, če sledite zgoraj predlaganim standardom interoperabilnosti
+avtomatskega nalagalnika. Gre za trenutno priporočljivi način nalaganja PHP
+5.3 razredov, ki sledijo tem standardom.
+
+* [http://gist.github.com/221634](http://gist.github.com/221634)
+
@@ -0,0 +1,170 @@
+Osnovni kodni standard
+======================
+
+Ta sekcija standarda obsega, kar bi moralo šteti za standard
+kodnih elementov, ki so potrebni za zagotovitev visokega nivoja tehnične
+interoperabilnosti med skupno PHP kodo.
+
+Ključne besede "MORA", "NE SME", "ZAHTEVANO", "SE", "SE NE", "BI",
+"NE BI", "PRIPOROČLJIVO", "LAHKO" in "OPCIJSKO" se v tem dokumentu
+interpretira kot je opisano v [RFC 2119].
+
+[RFC 2119]: http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt
+[PSR-0]: https://github.com/php-fig/fig-standards/blob/master/accepted/PSR-0.md
+[PSR-4]: https://github.com/php-fig/fig-standards/blob/master/accepted/PSR-4-autoloader.md
+
+
+1. Pregled
+----------
+
+- Datoteke MORAJO uporabljati samo `<?php` in `<?=` značke.
+
+- Datoteke MORAJO uporabljati samo UTF-8 brez BOM za PHP kodo.
+
+- Datoteke BI MORALE *bodisi* razglasiti simbole (razrede, funkcije, konstante itd.)
+ *ali* povrzočiti stranske učinke (npr. generirati izpis, spremeniti .ini nastavitve itd.)
+ vendar NE BI SMELE početi obojega.
+
+- Imenski prostori in razredi MORAJO slediti "avtomatskemu nalagalniku" PSR: [[PSR-0], [PSR-4]].
+
+- Imena razredov MORAJO biti deklarirana v `StudlyCaps`.
+
+- Konstante razreda MORAJO biti deklarirane v celoti z veliki črkami z ločilom podčrtaja.
+
+- Imena metod MORAJO biti deklarirana v obliki `camelCase`.
+
+
+2. Datoteke
+-----------
+
+### 2.1. PHP značke
+
+PHP koda MORA uporabljati dolge `<?php ?>` značke ali kratke izpisne `<?= ?>` značke; NE SME uporabljati drugih različic značk.
+
+### 2.2. Kodiranje znakov
+
+PHP koda MORA uporabljati samo UTF-8 brez BOM.
+
+### 2.3. Stranski učinki
+
+Datoteka MORA deklarirati nove simbole (razrede, funkcije, konstante
+itd.) in ne povročati drugih stranskih učinkov, ali MORA izvrševati logiko s stranskimi
+učinki, vendar NE BI SMELA delati obojega.
+
+Fraza "stranski učinki" pomeni izvrševanje logike, ki ni direktno povezana z
+deklaracijo razredov, funkcij, konstant itd., *le iz vključevanja
+datoteke*.
+
+"Stranski učinki" vključujejo, vendar niso omejeni na: generiranje izpisa, eksplicitno
+uporabo `require` ali `include`, povezavo z zunanjimi storitvami, spreminjanje ini
+nastavitev, oddajo napak ali izjem, spreminjanje globalnih ali statičnih spremenljivk,
+branje iz ali pisanje v datoteko in tako naprej.
+
+Sledeči primer je datoteka, ki vljučuje tako deklaracijo in stranske učinke;
+t.j. primer, ki se ga je potrebno izogibati:
+
+```php
+<?php
+// side effect: change ini settings
+ini_set('error_reporting', E_ALL);
+
+// side effect: loads a file
+include "file.php";
+
+// side effect: generates output
+echo "<html>\n";
+
+// declaration
+function foo()
+{
+ // function body
+}
+```
+
+Sledeči primer je datoteka, ki vključuje deklaracijo brez stranskih
+učinkov; t.j. primer, ki ga je dobro posnemati:
+
+```php
+<?php
+// declaration
+function foo()
+{
+ // function body
+}
+
+// conditional declaration is *not* a side effect
+if (! function_exists('bar')) {
+ function bar()
+ {
+ // function body
+ }
+}
+```
+
+
+3. Imenski prostori in imena razredov
+-------------------------------------
+
+Imenski prostor in razredi MORAJO slediti [PSR-0].
+
+To pomeni, da je vsak razred v samostojni datoteki in je znotraj imenskega prostora
+vsaj enega nivoja: vrhnje ime izdelovalca.
+
+Imena razredov MORAJO biti deklarirana v `StudlyCaps`.
+
+Koda napisana za PHP 5.3 in kasnejše MORA uporabljati formalne imenske prostore.
+
+Na primer:
+
+```php
+<?php
+// PHP 5.3 and later:
+namespace Vendor\Model;
+
+class Foo
+{
+}
+```
+
+Koda napisana za 5.2.x in prej BI MORALA uporabljati konvencijo pseudo-imenskih prostorov z `Vendor_` predponami na imenih razredov.
+
+```php
+<?php
+// PHP 5.2.x and earlier:
+class Vendor_Model_Foo
+{
+}
+```
+
+4. Konstante razredov, lastnosti in metode
+------------------------------------------
+
+Izraz "razred" se nanaša na vse razrede, vmesnike in lastnosti (traits).
+
+### 4.1. Konstante
+
+Konstante razredov MORAJO biti deklarirane v celoti z velikimi črkami z ločilom podčrtajev.
+Na primer:
+
+```php
+<?php
+namespace Vendor\Model;
+
+class Foo
+{
+ const VERSION = '1.0';
+ const DATE_APPROVED = '2012-06-01';
+}
+```
+
+### 4.2. Lastnosti
+
+Ta vodič se namensko izogiba kakršnim koli priporočilom glede uporabe
+`$StudlyCaps`, `$camelCase` ali `$under_score` imenom lastnosti.
+
+Kakršnokoli ime konvencije je uporabljeno, BI MORALO biti uporabljeno konsistentno znotraj
+razumnega področja. To področje je lahko na nivoju izdelovalca, nivoju paketa, nivoju razreda ali nivoju metode.
+
+### 4.3. Metode
+
+Imena metod MORAJO biti deklarirana v `camelCase()`.
@@ -0,0 +1,47 @@
+PSR-2 meta dokument
+===================
+
+1. Povzetek
+-----------
+
+Namen tega vodiča je zmanjšanje kognitivnega trenja, ko se skenira kodo različnih avtorjev. To naredi tako,
+z naštevanjem skupnega niza pravil in pričakovanj o tem, kako oblikovati PHP kodo.
+
+Stilska pravila tu so pridobljena iz skupnih značilnosti med različnimi projekti članov. Ko različni avtorji
+sodelujejo med večimi projekti, pomaga imeti en niz smernic, ki so uporabljene med vsemi temi
+projekti. Tako da korist tega vodiča ni v samih pravilih, vendar v deljenju teh pravil.
+
+
+2. Glasovanje
+-------------
+
+- **Sprejetje glasovanja:** [ML](https://groups.google.com/d/msg/php-fig/c-QVvnZdMQ0/TdDMdzKFpdIJ)
+
+
+3. Popravki
+-----------
+
+### 3.1 - Več-vrstični argumenti (09/08/2013)
+
+Uporaba enega ali več več-vrstičnih argumentov (t.j. polja ali anonimne funkcije) ne štejejo kot
+razdelitev samo seznama argumentov, zato Sekcija 4.6 ni avtomatsko uveljavljena. Polja in anonimne
+funkcije so zmožne razpenjanja v večih vrsticah.
+
+Sledeči primeri so odlično veljavni v PSR-2:
+
+```php
+<?php
+somefunction($foo, $bar, [
+ // ...
+], $baz);
+
+$app->get('/hello/{name}', function ($name) use ($app) {
+ return 'Hello '.$app->escape($name);
+});
+```
+
+### 3.2 - Več vrstični argumenti (10/17/2013)
+
+Ko razširjate več vmesnikov, bi moral seznam `razširitev` bi obravnavan enako kot seznam
+`implementacij`, kot je deklarirano v Sekciji 4.1.
+
Oops, something went wrong.

0 comments on commit f8c11c6

Please sign in to comment.