Permalink
Browse files

text fixes from emosenkis

  • Loading branch information...
1 parent 0826d39 commit a15459b2916b3ebbbe574f616529b31c2d9fbfe4 @smalyshev smalyshev committed Aug 7, 2012
Showing with 10 additions and 10 deletions.
  1. +4 −4 ext/calendar/jewish.c
  2. +4 −4 ext/calendar/tests/cal_info.phpt
  3. +2 −2 ext/calendar/tests/jdmonthname.phpt
@@ -306,8 +306,8 @@ char *JewishMonthNameLeap[14] =
"Kislev",
"Tevet",
"Shevat",
- "AdarI",
- "AdarII",
+ "Adar I",
+ "Adar II",
"Nisan",
"Iyyar",
"Sivan",
@@ -344,8 +344,8 @@ char *JewishMonthHebNameLeap[14] =
"ëñìå",
"èáú",
"ùáè",
- "'àãø ø",
- "'àãø á",
+ "àãø à'",
+ "àãø á'",
"ðéñï",
"àééø",
"ñéåï",
@@ -100,8 +100,8 @@ Array
[3] => Kislev
[4] => Tevet
[5] => Shevat
- [6] => AdarI
- [7] => AdarII
+ [6] => Adar I
+ [7] => Adar II
[8] => Nisan
[9] => Iyyar
[10] => Sivan
@@ -117,8 +117,8 @@ Array
[3] => Kislev
[4] => Tevet
[5] => Shevat
- [6] => AdarI
- [7] => AdarII
+ [6] => Adar I
+ [7] => Adar II
[8] => Nisan
[9] => Iyyar
[10] => Sivan
@@ -75,8 +75,8 @@ December
--- mode 4 ---
Tevet
Shevat
-AdarI
-AdarII
+Adar I
+Adar II
Nisan
Iyyar
Sivan

0 comments on commit a15459b

Please sign in to comment.