Permalink
Browse files

Dil dosyaları phpBB 3.1.11 sürümü için güncellendi.

  • Loading branch information...
phpbbturkiye committed Jul 17, 2017
1 parent bb75758 commit 0f057c849dde23660f5e630197ca5c1993010892
Showing with 3 additions and 0 deletions.
  1. +3 −0 turkish/language/tr/acp/common.php
@@ -418,6 +418,9 @@
'VALUE' => 'Değer',
'VERSIONCHECK_FAIL' => 'En son sürüm bilgisinin alınması başarısız oldu.',
'VERSIONCHECK_FORCE_UPDATE' => 'Sürümü tekrar kontrol et',
'VERSIONCHECK_INVALID_ENTRY' => 'Son sürüm bilgileri desteklenmeyen bir girdi içeriyor.',
'VERSIONCHECK_INVALID_URL' => 'Son sürüm bilgileri geçersiz URL içeriyor.',
'VERSIONCHECK_INVALID_VERSION' => 'Son sürüm bilgileri geçersiz bir sürüm içeriyor.',
'VIEW_ADMIN_LOG' => 'Yönetici kayıtlarını görüntüle',
'VIEW_INACTIVE_USERS' => 'Pasif kullanıcıları görüntüle',

0 comments on commit 0f057c8

Please sign in to comment.