Skip to content

phpcat/Proj16

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 

#Projectes 2016

Per a proposar un projecte per al curs que va de l'inici de la primavera del 2015 a la fi de l'hivern del 2016, haureu de procedir de la següent manera:

git clone git@github.com:phpcat/Proj16.git

Amb un programa com per exemple el SourceTree configurar el flux Git Flow amb els valors per omissió i tornar a pitjar el botó Git Flow per iniciar una feature pitjant el botó Start a New Feature que tindrà per nom el nom del repositori final si s'aprova la seva execució. No feu mai un merge a develop ;-)

Un cop fet això, modifiqueu aquest arxiu README.md explicant el projecte amb el màxim detall possible i ben definides les iteracions.

L'arxiu estimacio contindrà una única línia amb el valor numéric del número de "tardes" estimades.

Qui estigui interessat en el projecte i vulgui donar suport, afegirà un arxiu de mateix nom que el seu perfil d'usuari a la carpeta suports on la primera línia serà, únicament, el valor numéric del número de "tardes" compromeses.

Cada membre disposa d'un màxim de 40 "tardes" a l'any. La dedicació final podrà ser superior, però mai inferior a la compromesa.

Per a poder crear un projecte o donar-hi suport, heu de pertayer al grup de developers de l'organització github PHP.cat. Podeu sol·licitar l'alta al fil Sol·licituds d'alta 2015.

About

Projectes per al curs que va de l'inici de la primavera del 2015 a la fi de l'hivern del 2016

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published