Projectes per al curs que va de l'inici de la primavera del 2015 a la fi de l'hivern del 2016
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
suports
README.md
estimacio

README.md

#Projectes 2016

Per a proposar un projecte per al curs que va de l'inici de la primavera del 2015 a la fi de l'hivern del 2016, haureu de procedir de la següent manera:

git clone git@github.com:phpcat/Proj16.git

Amb un programa com per exemple el SourceTree configurar el flux Git Flow amb els valors per omissió i tornar a pitjar el botó Git Flow per iniciar una feature pitjant el botó Start a New Feature que tindrà per nom el nom del repositori final si s'aprova la seva execució. No feu mai un merge a develop ;-)

Un cop fet això, modifiqueu aquest arxiu README.md explicant el projecte amb el màxim detall possible i ben definides les iteracions.

L'arxiu estimacio contindrà una única línia amb el valor numéric del número de "tardes" estimades.

Qui estigui interessat en el projecte i vulgui donar suport, afegirà un arxiu de mateix nom que el seu perfil d'usuari a la carpeta suports on la primera línia serà, únicament, el valor numéric del número de "tardes" compromeses.

Cada membre disposa d'un màxim de 40 "tardes" a l'any. La dedicació final podrà ser superior, però mai inferior a la compromesa.

Per a poder crear un projecte o donar-hi suport, heu de pertayer al grup de developers de l'organització github PHP.cat. Podeu sol·licitar l'alta al fil Sol·licituds d'alta 2015.