Skip to content
Open source, modular, easy to use e-commerce package for people
PHP CSS JavaScript Other
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Config
Console
Controller
Db
Docs
Lib
Locale/eng/LC_MESSAGES
Model
Plugin
Test
Vendor
View
webroot
.gitignore
.htaccess
README.md
index.php

README.md

PHP E-ticaret

PHP E-ticaret yazılımı, kolay kullanımlı, açık kaynak kodlu, esnek ve modüler bir e-ticaret paketidir.

##Geliştirme

Geliştirme yaparken önce kurulumu yapınız. http://book.cakephp.org/2.0/en/contributing/cakephp-coding-conventions.html adresindeki kuralları iyice okuyunuz. PHPDoc yorumlarını kesinlikle yazdığınız fonksiyonlarda kullanmalısınız.

Kurulum

  1. Paketi www dizininizin altına kopyalayın.
  2. App/tmp dizinine chmod 777 vermelisiniz.
  3. DB klasöründeki kullanıcı yönetimini içeren boş veritabanı ile mysql'de bi veritabanı oluşturunuz.
  4. Daha sonra, Config/database.default.php dosyasını aynı klasöre database.php olarak kopyalayın ve dosyada host, kullanıcı adı ve şifreleri değiştiriniz.
  5. Kullanıcı yönetimi için www/phpeticaret/authake, kullanıcı adı ve şifre olarak da, admin ve admin giriniz.
You can’t perform that action at this time.