Permalink
Browse files

Update generated docs

  • Loading branch information...
nijel committed Mar 1, 2012
1 parent 92c0659 commit daf34ff9f5de06c45a46b5f04099c8477f50a468
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +3 −3 output/cs/Documentation.html
@@ -155,9 +155,9 @@ <h3>V současné době phpMyAdmin může:</h3>
<abbr title="Často Kladené Dotazy">ČKD</abbr> 1.17)</a></li>
<li>create, edit, call, export and drop stored procedures and functions</li>
<li>create, edit, export and drop events and triggers</li>
- <li>communicate in <a
-href="http://www.phpmyadmin.net/home_page/translations.php">62 different
-languages</a>
+ <li>komunikuje v <a
+href="http://www.phpmyadmin.net/home_page/translations.php">62 různých
+jazycích</a>
</li>
<li>synchronizace dvou databází na rozdílných (i stejných) serverech <a
href="#faq9_1">(viz <abbr title="Často Kladené Dotazy">ČKD</abbr> 9.1)</a>

0 comments on commit daf34ff

Please sign in to comment.