Permalink
Browse files

Translated using Weblate.

  • Loading branch information...
ruleant authored and weblate committed Mar 26, 2012
1 parent 03abfb8 commit 3b75646e70b741804278b45c092ca85897989beb
Showing with 4 additions and 4 deletions.
  1. +4 −4 po/nl.po
View
@@ -4825,10 +4825,10 @@ msgid ""
"alphabetical order."
msgstr ""
"U kunt gebruik maken van MySQL jokertekens (% en _), escape deze tekens "
-"indien u ze letterlijk wil gebruiken. Gebruik bijvoorbeeld [kbd]'mijn\\_db'[/"
-"kbd] en niet [kbd]'mijn_db'[/kbd]. Met deze optie kan u database lijsten "
-"sorteren door hun naam op volgorde in te voeren en met [kbd]*[/kbd] te "
-"eindigen om de rest op alfabetische volgorde te tonen."
+"indien u ze letterlijk wil gebruiken. Gebruik bijvoorbeeld "
+"[kbd]'mijn\\_db'[/kbd] en niet [kbd]'mijn_db'[/kbd]. Met deze optie kan u "
+"databank lijsten sorteren door hun naam op volgorde in te voeren en met "
+"[kbd]*[/kbd] te eindigen om de rest op alfabetische volgorde te tonen."
#: libraries/config/messages.inc.php:407
msgid "Show only listed databases"

0 comments on commit 3b75646

Please sign in to comment.