Permalink
Browse files

Translated using Weblate.

  • Loading branch information...
1 parent b1fb01a commit 526dc6933385d823b4ff95cb96bc23f16191a2d2 @ruleant ruleant committed with weblate Mar 26, 2012
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 po/nl.po
View
@@ -6925,7 +6925,7 @@ msgid ""
"separated by commas and not enclosed in quotations."
msgstr ""
"Als de data in elke regel van het bestand niet in dezelfde volgorde staat "
-"als deze van de database, vul hier dan de overeenkomstige kolomnamen in. "
+"als deze van de databank, vul hier dan de overeenkomstige kolomnamen in. "
"Kolomnamen moeten gescheiden worden door komma's en mogen niet voorzien zijn "
"van aanhalingstekens."

0 comments on commit 526dc69

Please sign in to comment.