Permalink
Browse files

update

  • Loading branch information...
lem9 committed Oct 5, 2002
1 parent c5e6fb8 commit 9a6a3acc429f304e20e62eeeb082caec4e251a1f
Showing with 109 additions and 107 deletions.
  1. +54 −53 lang/albanian-iso-8859-1.inc.php3
  2. +55 −54 lang/albanian-utf-8.inc.php3
@@ -20,6 +20,9 @@ $month = array('Jan', 'Shk', 'Mar', 'Pri', 'Maj', 'Qer', 'Kor', 'Gsh', 'Sht', 'T
// variable below
$datefmt = '%d %B, %Y at %I:%M %p'; //albanian time
$strAPrimaryKey = 'Një kyç primar u shtua tek %s';
$strAccessDenied = 'Hyrja nuk u pranua';
$strAction = 'Aksioni';
$strAddDeleteColumn = 'Shto/Fshi fushën';
@@ -31,23 +34,22 @@ $strAddSearchConditions = 'Shto kushte k
$strAddToIndex = 'Shto tek treguesi i  %s kolonës(ave)';
$strAddUser = 'Shto një përdorues të ri';
$strAddUserMessage = 'Ke shtuar një përdorues të ri.';
$strAffectedRows = 'Rrjeshtat e prekur:';
$strAffectedRows = 'Rrjeshtat e ndikuar:';
$strAfter = 'Mbas %s';
$strAfterInsertBack = 'Mbrapa';
$strAfterInsertNewInsert = 'Shto një record të ri';
$strAll = 'Të gjithë';
$strAllTableSameWidth = 'vizualizon të gjitha Tabelat me të njëjtën gjërësi?';
$strAllTableSameWidth = 'vizualizon të gjitha tabelat me të njëjtën gjërësi?';
$strAlterOrderBy = 'Transformo tabelën e renditur sipas';
$strAnIndex = 'Një tregues u shtua tek %s';
$strAnalyzeTable = 'Analizo tabelën';
$strAnd = 'Dhe';
$strAnIndex = 'Një tregues u shtua tek %s';
$strAny = 'Çfarëdo';
$strAnyColumn = 'Çfarëdo kolone';
$strAnyDatabase = 'Çfarëdo database';
$strAnyHost = 'Çfarëdo host';
$strAnyTable = 'Çfarëdo tabelë';
$strAnyUser = 'Çfarëdo përdorues';
$strAPrimaryKey = 'Një kyç primar u shtua tek %s';
$strAscending = 'Ngjitje';
$strAtBeginningOfTable = 'Në fillim të tabelës';
$strAtEndOfTable = 'Në fund të tabelës';
@@ -57,7 +59,7 @@ $strBack = 'Mbrapa';
$strBeginCut = 'FILLIMI I CUT';
$strBeginRaw = 'FILLIMI I RAW';
$strBinary = 'Binar';
$strBinaryDoNotEdit = 'Të dhëna të tipit Binar - mos modifiko';
$strBinaryDoNotEdit = 'Të dhëna të tipit binar - mos modifiko';
$strBookmarkDeleted = 'Bookmark u fshi.';
$strBookmarkLabel = 'Etiketë';
$strBookmarkQuery = 'Query SQL shtuar të preferuarve';
@@ -80,7 +82,7 @@ $strCheckAll = 'Seleksionoi t
$strCheckDbPriv = 'Kontrollo të drejtat e database';
$strCheckTable = 'Kontrollo tabelën';
$strChoosePage = 'Ju lutem zgjidhni faqen që dëshironi të modifikoni';
$strColComFeat = 'Vizualizimi i KomenteveKollonave';
$strColComFeat = 'Vizualizimi i komentevekollonave';
$strColumn = 'Kollona';
$strColumnNames = 'Emrat e kollonave';
$strComments = 'Komente';
@@ -96,38 +98,38 @@ $strCreateIndex = 'Krijo nj
$strCreateIndexTopic = 'Krijo një tregues të ri';
$strCreateNewDatabase = 'Krijo një database të re';
$strCreateNewTable = 'Krijo një tabelë të re tek database %s';
$strCreatePage = 'Krijo një Faqe të re';
$strCreatePage = 'Krijo një faqe të re';
$strCreatePdfFeat = 'Krijimi i PDF-ve';
$strCriteria = 'Kriteri';
$strData = 'Të dhëna';
$strDataOnly = 'Vetëm të dhëna';
$strDatabase = 'Database ';
$strDatabaseHasBeenDropped = 'Database %s u eleminua.';
$strDatabaseWildcard = 'Database (wildcards e lejuara):';
$strDatabases = 'database';
$strDatabasesStats = 'Statistikat e databases';
$strDatabaseWildcard = 'Database (wildcards e lejuara):';
$strDataOnly = 'Vetëm të dhëna';
$strDefault = 'Paracaktuar';
$strDelPassMessage = 'Ke fshirë password për';
$strDelete = 'Fshi';
$strDeleted = 'Rrjeshti u fshi';
$strDeletedRows = 'Rrjeshtat e fshirë:';
$strDeleteFailed = 'Fshirja dështoi!';
$strDeleteUserMessage = 'Ke fshirë përdoruesin %s.';
$strDelPassMessage = 'Ke fshirë password për';
$strDeleted = 'Rrjeshti u fshi';
$strDeletedRows = 'Rrjeshtat e fshirë:';
$strDescending = 'Zbritës';
$strDisabled = 'Disaktivuar';
$strDisplay = 'Vizualizo';
$strDisplayFeat = 'Vizualizo Karakteristikat';
$strDisplayFeat = 'Vizualizo karakteristikat';
$strDisplayOrder = 'Mënyra e vizualizimit:';
$strDisplayPDF = 'Shfaq skemën e PDF';
$strDoAQuery = 'Zbato "query nga shembull" (karakteri jolly: "%")';
$strDocu = 'Dokumentet';
$strDoYouReally = 'Konfermo: ';
$strDocu = 'Dokumentet';
$strDrop = 'Elemino';
$strDropDB = 'Elemino database %s';
$strDropTable = 'Elemino tabelën';
$strDumpingData = 'Dump i të dhënave për tabelën';
$strDumpXRows = 'Dump i %s rrjeshta duke filluar nga rrjeshti %s.';
$strDumpingData = 'Dump i të dhënave për tabelën';
$strDynamic = 'dinamik';
$strEdit = 'Modifiko';
@@ -157,21 +159,21 @@ $strFieldsEscapedBy = 'Fush
$strFieldsTerminatedBy = 'Fushë e mbaruar nga';
$strFixed = 'fiks';
$strFlushTable = 'Rifillo ("FLUSH") tabelën';
$strFormat = 'Formati';
$strFormEmpty = 'Mungon një vlerë në form!';
$strFullText = 'Tekst komplet';
$strFormat = 'Formati';
$strFullText = 'Teksti i plotë';
$strFunction = 'Funksion';
$strGenBy = 'Gjeneruar nga';
$strGeneralRelationFeat = 'Karakteristikat e Përgjithshme të Relacionit';
$strGenTime = 'Gjeneruar më';
$strGeneralRelationFeat = 'Karakteristikat e përgjithshme të relacionit';
$strGo = 'Zbato';
$strGrants = 'Lejo';
$strGzip = '"kompresuar me gzip"';
$strHasBeenAltered = 'u modifikua.';
$strHasBeenCreated = 'u krijua.';
$strHaveToShow = 'Zgjidh të paktën një Kolonë për t\'a vizualizuar';
$strHaveToShow = 'Zgjidh të paktën një kolonë për t\'a vizualizuar';
$strHome = 'Home';
$strHomepageOfficial = 'Home page zyrtare e phpMyAdmin';
$strHomepageSourceforge = 'Home page e phpMyAdmin tek sourceforge.net';
@@ -181,23 +183,24 @@ $strHostEmpty = 'Emri i host
$strIdxFulltext = 'Teksti komplet';
$strIfYouWish = 'Për të ngarkuar të dhënat vetëm për disa kollona të tabelës, specifiko listën e fushave (të ndara me presje).';
$strIgnore = 'Injoro';
$strImportDocSQL = 'Importo files docSQL';
$strInUse = 'në përdorim';
$strIndex = 'Treguesi';
$strIndexes = 'Tregues';
$strIndexHasBeenDropped = 'Treguesi %s u eleminua';
$strIndexName = 'Emri i treguesit :';
$strIndexType = 'Tipi i treguesit :';
$strIndexes = 'Tregues';
$strInsecureMySQL = 'File i konfigurimit në përdorim përmban zgjedhje (root pa asnjë password) që korrispondojnë me të drejtat e account MySQL të paracaktuar. Një server MySQL funksionues me këto zgjedhje është i pambrojtur ndaj sulmeve, dhe ju duhet patjetër të korrigjoni këtë vrimë në siguri.';
$strInsert = 'Shto';
$strInsertAsNewRow = 'Shto një rrjesht të ri';
$strInsertedRows = 'Rrjeshta të shtuar:';
$strInsertNewRow = 'Shto një rrjesht të ri';
$strInsertTextfiles = 'Shto një file teksti në tabelë';
$strInsertedRows = 'Rrjeshta të shtuar:';
$strInstructions = 'Instruksione';
$strInUse = 'në përdorim';
$strInvalidName = '"%s" është një fjalë e rezervuar; nuk mund t\'a përdorësh si emër për database/tabelë/fushë.';
$strKeepPass = 'Mos ndrysho password';
$strKeyname = 'Emri kyçit';
$strKeyname = 'Emri i kyçit';
$strKill = 'Hiq';
$strLength = 'Gjatësia';
@@ -209,12 +212,12 @@ $strLinesTerminatedBy = 'Rrjeshta t
$strLinkNotFound = 'Link nuk u gjet';
$strLinksTo = 'Lidhje me';
$strLocationTextfile = 'Pozicioni i file';
$strLogin = 'Lidh';
$strLogout = 'Shkëput';
$strLogPassword = 'Password:';
$strLogUsername = 'Emri i përdoruesit:';
$strLogin = 'Lidh';
$strLogout = 'Shkëput';
$strMissingBracket = 'Mungojnë Thonjëza';
$strMissingBracket = 'Mungojnë thonjëza';
$strModifications = 'Ndryshimet u shpëtuan';
$strModify = 'Modifiko';
$strModifyIndexTopic = 'Modifiko një tregues';
@@ -239,25 +242,25 @@ $strNoFrames = 'phpMyAdmin funksionon m
$strNoIndex = 'Asnjë tregues i përcaktuar!';
$strNoIndexPartsDefined = 'Asnjë pjesë e treguesit është përcaktuar!';
$strNoModification = 'Asnjë ndryshim';
$strNone = 'Askush';
$strNoPassword = 'Asnjë Password';
$strNoPassword = 'Asnjë password';
$strNoPhp = 'pa kod PHP';
$strNoPrivileges = 'Asnjë Privilegj';
$strNoPrivileges = 'Asnjë privilegj';
$strNoQuery = 'Asnjë query SQL!';
$strNoRights = 'Nuk ke të drejta të mjaftueshme për të kryer këtë operacion!';
$strNoTablesFound = 'Nuk gjenden tabela në database.';
$strNoUsersFound = 'Nuk u gjet asnjë përdorues.';
$strNoValidateSQL = 'Mos vleftëso SQL';
$strNone = 'Askush';
$strNotNumber = 'Ky nuk është një numër!';
$strNotOK = 'jo OK';
$strNotSet = '<b>%s</b> tabela nuk u gjet ose nuk është përcaktuar tek %s';
$strNotValidNumber = ' nuk është një rrjesht i vlefshëm!';
$strNoUsersFound = 'Nuk u gjet asnjë përdorues.';
$strNoValidateSQL = 'Mos Vleftëso SQL';
$strNull = 'Null';
$strNumSearchResultsInTable = '%s korrispondon(jnë) tek tabela <i>%s</i>';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>Gjithsej:</b> <i>%s</i> korrispondues(ë)';
$strOftenQuotation = 'Zakonisht nga dopjo thonjza. ME DËSHIRË tregon që vetëm fushat <I>char</I> dhe <I>varchar</I> duhet të delimitohen nga karakteri i treguar.';
$strOK = 'OK';
$strOftenQuotation = 'Zakonisht nga dopjo thonjza. ME DËSHIRË tregon që vetëm fushat <I>char</I> dhe <I>varchar</I> duhet të delimitohen nga karakteri i treguar.';
$strOperations = 'Operacione';
$strOptimizeTable = 'Optimizo tabelën';
$strOptionalControls = 'Me dëshirë. Ky karakter kontrollon si të shkruash apo lexosh karakteret specialë.';
@@ -266,6 +269,7 @@ $strOptions = 'Mund
$strOr = 'Ose';
$strOverhead = 'Tejkalim';
$strPHPVersion = 'Versioni i PHP';
$strPageNumber = 'Numri i faqes:';
$strPartialText = 'Tekst i pjesëshëm';
$strPassword = 'Password';
@@ -274,9 +278,8 @@ $strPasswordNotSame = 'Password nuk korrispondon!';
$strPdfDbSchema = 'Skema e database "%s" - Faqja %s';
$strPdfInvalidPageNum = 'Numri i faqes së PDF i papërcaktuar!';
$strPdfInvalidTblName = 'Tabela "%s" nuk ekziston!';
$strPdfNoTables = 'Asnjë Tabelë';
$strPdfNoTables = 'Asnjë tabelë';
$strPhp = 'Krijo kodin PHP';
$strPHPVersion = 'Versioni i PHP';
$strPmaDocumentation = 'Dokumente të phpMyAdmin';
$strPmaUriError = 'Direktiva <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> DUHET të përcaktohet tek file i konfigurimit!';
$strPos1 = 'Fillim';
@@ -296,9 +299,10 @@ $strQBEDel = 'Fshi';
$strQBEIns = 'Shto';
$strQueryOnDb = 'SQL-query tek database <b>%s</b>:';
$strReType = 'Rifut';
$strRecords = 'Record';
$strReferentialIntegrity = 'Kontrollo integritetin e informacioneve:';
$strRelationNotWorking = 'Karakteristikat shtesë janë disaktivuar për sa i takon funksionimit me Tabelat e link-uara. Për të zbuluar përse, klikoni %skëtu%s.';
$strRelationNotWorking = 'Karakteristikat shtesë janë disaktivuar për sa i takon funksionimit me tabelat e link-uara. Për të zbuluar përse, klikoni %skëtu%s.';
$strRelationView = 'Shiko relacionin';
$strReloadFailed = 'Rinisja e MySQL dështoi.';
$strReloadMySQL = 'Rifillo MySQL';
@@ -309,24 +313,31 @@ $strRepairTable = 'Riparo tabel
$strReplace = 'Zëvëndëso';
$strReplaceTable = 'Zëvëndëso të dhënat e tabelës me file';
$strReset = 'Rinis';
$strReType = 'Rifut';
$strRevoke = 'Hiq';
$strRevokeGrant = 'Hiq të drejtat';
$strRevokeGrantMessage = 'Ke hequr privilegjet e të drejtave për %s';
$strRevokeMessage = 'Ke anulluar privilegjet për %s';
$strRevokePriv = 'Anullo privilegjet';
$strRowLength = 'Gjatësia e rrjeshtit';
$strRowSize = 'Dimensioni i rrjeshtit';
$strRows = 'Rrjeshta';
$strRowsFrom = 'rrjeshta duke filluar nga';
$strRowSize = 'Dimensioni i rrjeshtit';
$strRowsModeHorizontal = ' horizontal ';
$strRowsModeOptions = ' në modalitetin %s dhe përsërit headers mbas %s qeli ';
$strRowsModeVertical = ' vertikal ';
$strRowsStatistic = 'Statistikat e rrjeshtave';
$strRunning = 'në ekzekutim tek %s';
$strRunQuery = 'Dërgo Query';
$strRunSQLQuery = 'Zbato query SQL tek database %s';
$strRunning = 'në ekzekutim tek %s';
$strSQL = 'SQL';
$strSQLParserBugMessage = 'Ka mundësi që ka një bug tek parser SQL. Ju lutem, kontrolloni query tuaj me kujdes, dhe kontrolloni që presjet të jenë ku duhet dhe jo të gabuara. Një shkak tjetër i mundshëm i gabimit mund të jetë që po mundoheni të uploadoni një file binar jashtë një zone teksti të kufizuar me presje. Mund edhe të provoni query tuaj MySQL nga interfaqja e shkruar e komandave. Gabimi i mëposhtëm i kthyer nga server-i MySQL, nëse ekziston një i tillë, mund t\'ju ndihmojë në diagnostikimin e problemit. Nëse ka akoma probleme, apo n.q.s. parser-i SQL i phpMyAdmin gabon kur përkundrazi nga interfaqja e komandave të thjeshta nuk rezultojnë probleme, ju lutem zvogëloni query tuaj SQL në hyrje në query e vetme që shkakton probleme, dhe dërgoni një bug raportim me të dhënat rezultuese nga seksioni CUT i mëposhtëm:';
$strSQLParserUserError = 'Mesa duket ekziston një gabim tek query juaj SQL e futur. Gabimi i server-it MySQL i treguar më poshtë, nëse ekziston, mund t\'ju ndihmojë në diagnostikimin e problemit';
$strSQLQuery = 'query SQL';
$strSQLResult = 'Rezultati SQL';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Identifikues i pavlefshëm';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Thonjëza të pambyllura';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Stringë Punctuation e panjohur';
$strSave = 'Shpëto';
$strScaleFactorSmall = 'Faktori i shkallës është shumë i vogël për të plotësuar skemën në faqe';
$strSearch = 'Kërko';
@@ -355,24 +366,16 @@ $strShowAll = 'Shfaqi t
$strShowColor = 'Shfaq ngjyrën';
$strShowCols = 'Shfaq kollonat';
$strShowGrid = 'Shfaq rrjetën';
$strShowingRecords = 'Vizualizimi i record ';
$strShowPHPInfo = 'Trego info mbi PHP';
$strShowTableDimension = 'Trego dimensionin e tabelave';
$strShowTables = 'Shfaq tabelat';
$strShowThisQuery = 'Tregoje përsëri këtë query';
$strShowingRecords = 'Vizualizimi i record ';
$strSingly = '(një nga një)';
$strSize = 'Dimensioni';
$strSort = 'Rrjeshtimi';
$strSpaceUsage = 'Hapësira e përdorur';
$strSplitWordsWithSpace = 'Fjalët janë të ndara nga një hapsirë (" ").';
$strSQL = 'SQL';
$strSQLParserBugMessage = 'Ka mundësi që ka një bug tek parser SQL. Ju lutem, kontrolloni query tuaj me kujdes, dhe kontrolloni që presjet të jenë ku duhet dhe jo të gabuara. Një shkak tjetër i mundshëm i gabimit mund të jetë që po mundoheni të uploadoni një file binar jashtë një zone teksti të kufizuar me presje. Mund edhe të provoni query tuaj MySQL nga interfaqja e shkruar e komandave. Gabimi i mëposhtëm i kthyer nga server-i MySQL, nëse ekziston një i tillë, mund t\'ju ndihmojë në diagnostikimin e problemit. Nëse ka akoma probleme, apo n.q.s. parser-i SQL i phpMyAdmin gabon kur përkundrazi nga interfaqja e komandave të thjeshta nuk rezultojnë probleme, ju lutem zvogëloni query tuaj SQL në hyrje në query e vetme që shkakton probleme, dhe dërgoni një bug raportim me të dhënat rezultuese nga seksioni CUT i mëposhtëm:';
$strSQLParserUserError = 'Mesa duket ekziston një gabim tek query juaj SQL e futur. Gabimi i server-it MySQL i treguar më poshtë, nëse ekziston, mund t\'ju ndihmojë në diagnostikimin e problemit';
$strSQLQuery = 'query SQL';
$strSQLResult = 'Rezultati SQL';
$strSQPBugInvalidIdentifer = 'Identifikues i pavlefshëm';
$strSQPBugUnclosedQuote = 'Thonjëza të Pambyllura';
$strSQPBugUnknownPunctuation = 'Stringë Punctuation e Panjohur';
$strStatement = 'Instruksione';
$strStrucCSV = 'të dhëna CSV';
$strStrucData = 'Struktura dhe të dhëna';
@@ -392,10 +395,10 @@ $strTableHasBeenDropped = 'Tabela %s u eleminua';
$strTableHasBeenEmptied = 'Tabela %s u zbraz';
$strTableHasBeenFlushed = 'Tabela %s u rifreskua';
$strTableMaintenance = 'Administrimi i tabelës';
$strTables = '%s tabela(at)';
$strTableStructure = 'Struktura e tabelës';
$strTableType = 'Tipi i tabelës';
$strTextAreaLength = ' Për shkak të gjtësisë saj,<br /> kjo fushë nuk mund të modifikohet ';
$strTables = '%s tabela(at)';
$strTextAreaLength = ' Për shkak të gjatësisë saj,<br /> kjo fushë nuk mund të modifikohet ';
$strTheContent = 'Përmbajtja e file u shtua.';
$strTheContents = 'Përmbajtja e file zëvëndëson rrjeshtat e tabelës me të njëjtin kyç primar apo kyç të vetëm.';
$strTheTerminator = 'Karakteri përfundues i fushave.';
@@ -404,18 +407,18 @@ $strType = 'Tipi';
$strUncheckAll = 'Deseleksionoi të gjithë';
$strUnique = 'I vetëm';
$strUnselectAll = 'Deseleksiono Gjithçka';
$strUnselectAll = 'Deseleksiono gjithçka';
$strUpdatePrivMessage = 'Ke rifreskuar lejet për %s.';
$strUpdateProfile = 'Rifresko profilin:';
$strUpdateProfileMessage = 'Profili u rifreskua.';
$strUpdateQuery = 'Rifresko Query';
$strUsage = 'Përdorimi';
$strUseBackquotes = 'Përdor backquotes me emrat e tabelave dhe fushave';
$strUseTables = 'Përdor tabelat';
$strUser = 'Përdorues';
$strUserEmpty = 'Emri i përdoruesit është bosh!';
$strUserName = 'Emri i përdoruesit';
$strUsers = 'Përdorues';
$strUseTables = 'Përdor tabelat';
$strValidateSQL = 'Vleftëso SQL';
$strValidatorError = 'Miratuesi SQL nuk arrin të niset. Ju lutem kontrolloni instalimin e ekstensioneve të duhura php ashtu si përshkruhet tek %sdokumentimi%s.';
@@ -432,8 +435,6 @@ $strWrongUser = 'Emri i p
$strYes = ' Po ';
$strZip = '"kompresuar me zip"';
// To translate
$strImportDocSQL = 'Import docSQL Files'; //to translate
?>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 9a6a3ac

Please sign in to comment.