Permalink
Browse files

Merge remote-tracking branch 'origin/QA_3_5'

  • Loading branch information...
2 parents 419595f + 42b9fd3 commit 9b236feea586e7ad0d78eff239ab602cbe312933 @nijel nijel committed Feb 20, 2012
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +3 −3 po/cs.po
View
6 po/cs.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-beta2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2012-02-14 16:01+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-06 11:37+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-02 15:07+0200\n"
"Last-Translator: Michal Čihař <michal@cihar.com>\n"
"Language-Team: czech <cs@li.org>\n"
"Language: cs\n"
@@ -10972,9 +10972,9 @@ msgid ""
"belongs to an ISP where thousands of users, including you, are connected to."
msgstr ""
"Tato %svolba%s by měla být zakázána, protože umožňuje útočníkům prolomit "
-"přihlašování k libovolnému MySQL serveru útokem hrobou silou. V případě "
+"přihlašování k libovolnému MySQL serveru útokem hrubou silou. V případě "
"nutnosti použijte %sseznam důvěryhodných proxy%s. Nicméně ochrana založená "
-"na kotrole IP adres, nemusí být spolehlivá, pokud Vaše IP adresa patří "
+"na kontrole IP adres, nemusí být spolehlivá, pokud Vaše IP adresa patří "
"poskytovateli internetových služeb, ke kterému jsou připojeny tisíce "
"uživatelů."

0 comments on commit 9b236fe

Please sign in to comment.