Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Merge remote-tracking branch 'origin/QA_3_5'

  • Loading branch information...
commit 9b236feea586e7ad0d78eff239ab602cbe312933 2 parents 419595f + 42b9fd3
Michal Čihař nijel authored

Showing 1 changed file with 3 additions and 3 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. +3 3 po/cs.po
6 po/cs.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
6 6 "Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.5.0-beta2\n"
7 7 "Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel@lists.sourceforge.net\n"
8 8 "POT-Creation-Date: 2012-02-14 16:01+0100\n"
9   -"PO-Revision-Date: 2012-02-06 11:37+0100\n"
  9 +"PO-Revision-Date: 2012-02-02 15:07+0200\n"
10 10 "Last-Translator: Michal Čihař <michal@cihar.com>\n"
11 11 "Language-Team: czech <cs@li.org>\n"
12 12 "Language: cs\n"
@@ -10972,9 +10972,9 @@ msgid ""
10972 10972 "belongs to an ISP where thousands of users, including you, are connected to."
10973 10973 msgstr ""
10974 10974 "Tato %svolba%s by měla být zakázána, protože umožňuje útočníkům prolomit "
10975   -"přihlašování k libovolnému MySQL serveru útokem hrobou silou. V případě "
  10975 +"přihlašování k libovolnému MySQL serveru útokem hrubou silou. V případě "
10976 10976 "nutnosti použijte %sseznam důvěryhodných proxy%s. Nicméně ochrana založená "
10977   -"na kotrole IP adres, nemusí být spolehlivá, pokud Vaše IP adresa patří "
  10977 +"na kontrole IP adres, nemusí být spolehlivá, pokud Vaše IP adresa patří "
10978 10978 "poskytovateli internetových služeb, ke kterému jsou připojeny tisíce "
10979 10979 "uživatelů."
10980 10980

0 comments on commit 9b236fe

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.