Permalink
Browse files

update

  • Loading branch information...
lem9 committed Jan 9, 2005
1 parent cc1c835 commit e6d8fa400b2c5245b4cab7539687ca5a4bebb9a9
Showing with 56 additions and 54 deletions.
  1. +24 −23 lang/galician-iso-8859-1.inc.php
  2. +24 −23 lang/galician-utf-8.inc.php
  3. +4 −4 lang/spanish-iso-8859-1.inc.php
  4. +4 −4 lang/spanish-utf-8.inc.php
@@ -47,10 +47,11 @@
$strAddedColumnComment = 'Púxoselle un comentario á columna';
$strAddedColumnRelation = 'Adicionóuselle unha relación á columna';
$strAdministration = 'Administración';
-$strAffectedRows = 'Filas que van ser afectadas:';
+$strAffectedRows = 'Fileiras que se verán afectadas:';
$strAfter = 'Despois de %s';
$strAfterInsertBack = 'Voltar';
$strAfterInsertNewInsert = 'Inserir un novo rexistro';
+$strAfterInsertNext = 'Modificar a fileira seguinte';
$strAfterInsertSame = 'Voltar para esta páxina';
$strAll = 'Todos';
$strAllTableSameWidth = 'mostrar todas as tabelas co mesmo ancho?';
@@ -95,7 +96,7 @@
$strBrowseForeignValues = 'Visualizar valores alleos';
$strBulgarian = 'Búlgaro';
$strBzError = 'phpMyAdmin foi incapaz de comprimir os resultados debido a que esta versión do php ten unha extensión de Bz2 con erros. Recoméndase que configure a directiva <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> do seu ficheiro de configuración do phpMyAdmin para que sexa <code>FALSE</code>. Se quer usar a funcionalidade de compresión Bz2, actualice a unha versión posterior do php. Consulte o informe de erros %s para máis detalles.';
-$strBzip = 'comprimido no formato "bzipped"';
+$strBzip = 'comprimido no formato "bzip"';
$strCSVOptions = 'Opcións CSV';
$strCalendar = 'Calendario';
@@ -178,7 +179,7 @@
$strDBRename = 'Mudar o nome da base de datos para';
$strDanish = 'Dinamarqués';
$strData = 'Datos';
-$strDataDict = 'Diccionario de datos';
+$strDataDict = 'Dicionario de datos';
$strDataOnly = 'Só os datos';
$strDatabase = 'Banco de Datos';
$strDatabaseEmpty = 'O nome da base de datos non existe!';
@@ -202,7 +203,7 @@
$strDeleteAndFlush = 'Eliminar os usuarios e recarregar os privilexios a continuación.';
$strDeleteAndFlushDescr = 'Este é o modo máis limpo, mais pode que recarregar os privilexios leve un pouco de tempo.';
$strDeleted = 'Rexistro eliminado';
-$strDeletedRows = 'Filas borradas:';
+$strDeletedRows = 'Fileiras borradas:';
$strDeleting = 'A eliminar %s';
$strDescending = 'Descendente';
$strDescription = 'Descrición';
@@ -220,7 +221,7 @@
$strDropSelectedDatabases = 'Eliminar as bases de datos seleccionadas';
$strDropUsersDb = 'Eliminar as bases de datos que teñan os mesmos nomes que os usuarios.';
$strDumpSaved = 'O vaciado gardouse no ficheiro %s.';
-$strDumpXRows = 'Pór %s filas a partir da fila %s.';
+$strDumpXRows = 'Pór %s fileiras a partir da fileira %s.';
$strDumpingData = 'Extraindo datos da tabela';
$strDynamic = 'dinámico';
@@ -229,7 +230,7 @@
$strEditPrivileges = 'Modificar privilexios';
$strEffective = 'Efectivo';
$strEmpty = 'Borrar';
-$strEmptyResultSet = 'MySQL retornou um conxunto vacío (ex. cero rexistros).';
+$strEmptyResultSet = 'MySQL retornou un conxunto vacío (ex. cero rexistros).';
$strEnabled = 'Activado';
$strEncloseInTransaction = 'Incluir a exportación nunha transacción';
$strEnd = 'Fin';
@@ -280,7 +281,7 @@
$strGo = 'Executar';
$strGrantOption = 'Conceder';
$strGreek = 'Grego';
-$strGzip = 'comprimido no formato "gzipped"';
+$strGzip = 'comprimido no formato "gzip"';
$strHasBeenAltered = 'foi alterado.';
$strHasBeenCreated = 'foi creado.';
@@ -320,8 +321,8 @@
$strInsertBookmarkTitle = 'Introduza un título para o marcador';
$strInsertNewRow = 'Inserir un novo rexistro';
$strInsertTextfiles = 'Inserir un arquivo de texto na tabela';
-$strInsertedRowId = 'Identificador da fila inserida:';
-$strInsertedRows = 'Filas inseridas:';
+$strInsertedRowId = 'Identificador da fileira inserida:';
+$strInsertedRows = 'Fileiras inseridas:';
$strInstructions = 'Instrucións';
$strInternalNotNecessary = '* Non se precisa dunha relación interna cando existe tamén en InnoDB.';
$strInternalRelations = 'Relacións internas';
@@ -348,7 +349,7 @@
$strLatexStructure = 'Estrutura da tabela __TABLE__';
$strLatvian = 'Letonio';
$strLengthSet = 'Tamaño/Definir*';
-$strLimitNumRows = 'Número de rexistros por páxina';
+$strLimitNumRows = 'Número de rexistros por páxina:';
$strLineFeed = 'Carácter de alimentación de liña: \\n';
$strLinesTerminatedBy = 'As liñas rematan por';
$strLinkNotFound = 'Non se atopou o vínculo';
@@ -377,6 +378,8 @@
$strMIME_transformation_options_note = 'Introduza os valores das opcións de transformación usando este formato:\'a\',\'b\',\'c\'...<br />Se necesita introducir unha barra para trás ("\") ou aspas simples ("\'") entre estes valores, preceda-os de barra para trás (por exemplo \'\\\\xyz\' ou \'a\\\'b\').';
$strMIME_without = 'Os tipos MIME en cursiva non contan cunha función de transformación separada';
$strMaximumSize = 'Tamaño máximo: %s%s';
+$strMbExtensionMissing = 'Non se atopou a extensión mbstring PHP e parece que está a usar un conxunto de caracteres multibyte. Sen a extensión mbstring, o phpMyAdmin é incapaz de partir cadeas correctamente e pode provocar resultados inesperados.';
+$strMbOverloadWarning = 'Ten activada mbstring.func_overload na configuración do PHP. Esta opción é incompatíbel co phpMyAdmin e podería ocasionar danos nos datos';
$strModifications = 'As modificacións foron gardadas';
$strModify = 'Modificar';
$strModifyIndexTopic = 'Modificar un índice';
@@ -426,7 +429,7 @@
$strNotNumber = 'Non é un número!';
$strNotOK = 'non conforme';
$strNotSet = 'Non se atopou a tabela <b>%s</b>ou non se indicou en %s';
-$strNotValidNumber = ' non é un número válido para unha fila!';
+$strNotValidNumber = ' non é un número válido para unha fileira!';
$strNull = 'Nulo';
$strNumSearchResultsInTable = '%s ocorrencias(s) dentro da tabela <i>%s</i>';
$strNumSearchResultsTotal = '<b>Total:</b> <i>%s</i> ocorrencia(s)';
@@ -548,21 +551,22 @@
$strRevokeAndDeleteDescr = 'Os usuarios terán ainda o privilexio USAGE até que se recarreguen os privilexios.';
$strRevokeMessage = 'Retirou-lle os privilexios a %s';
$strRomanian = 'Romeno';
-$strRowLength = 'Lonxitude da fila';
-$strRowSize = ' Tamaño da fila ';
-$strRows = 'Filas';
-$strRowsFrom = 'filas, a comezar da';
+$strRowLength = 'Lonxitude da fileira';
+$strRowSize = ' Tamaño da fileira ';
+$strRows = 'Fileiras';
+$strRowsFrom = 'fileiras, a comezar da';
$strRowsModeFlippedHorizontal = 'horizontal (cabezallos rotados)';
$strRowsModeHorizontal = 'horizontal';
$strRowsModeOptions = 'en modo %s e repetir os cabezallos de cada %s celas';
$strRowsModeVertical = 'vertical';
-$strRowsStatistic = 'Estatistícas da Fila';
+$strRowsStatistic = 'Estatísticas da Fileira';
$strRunQuery = 'Enviar esta procura';
$strRunSQLQuery = 'Efectuar unha procura SQL na base de datos %s';
$strRunning = 'a rodar no servidor %s';
$strRussian = 'Ruso';
$strSQL = 'SQL';
+$strSQLExportCompatibility = 'Compatibilidade coa exportación SQL';
$strSQLExportType = 'Tipo de exportación';
$strSQLOptions = 'Opcións SQL';
$strSQLParserBugMessage = 'Cabe a posibilidade de que atopase un erro no procesador de SQL. Examine a súa pesquisa con atención e comprobe que as aspas son correctas e que teñen o seu par. Outras causas posibles póden-se deber a que tentase enviar un ficheiro con binario fora dunha área de texto entre aspas. Tamén pode tentar facer a súa pesquisa na liña de comandos de MySQL. A mensaxe de erro que lle envía o servidor de MySQL e que aparece máis abaixo (de habela) tamén o pode axudar a diagnosticar o problema. Se persisten os erros ou se o procesador falla cando mesmo a liña de comandos vai ben,reduza o texto da pesquisa à parte concreta que produce o erro e envíe unha mensaxe de erro co texto da sección RECORTE que aparece a continuación:';
@@ -609,7 +613,7 @@
$strShow = 'Mostrar';
$strShowAll = 'Ver todos os rexistros';
$strShowColor = 'Mostrar a cor';
-$strShowDatadictAs = 'Formato do diccionario de datos';
+$strShowDatadictAs = 'Formato do dicionario de datos';
$strShowFullQueries = 'Mostrar as procuras completas';
$strShowGrid = 'Mostrar a grella';
$strShowPHPInfo = 'Mostrar información sobre o PHP';
@@ -634,7 +638,7 @@
$strStatus = 'Estado';
$strStrucCSV = 'Datos CSV';
$strStrucData = 'Estrutura e datos';
-$strStrucDrop = 'Adicionar \'Eliminar tabela anterior se existe\'';
+$strStrucDrop = 'Adicionar \'Eliminar a tabela anterior se xa existe\'';
$strStrucExcelCSV = 'CSV (para datos de MS Excel)';
$strStrucNativeExcel = 'Datos nativos de MS Excel';
$strStrucOnly = 'Só a estrutura';
@@ -683,10 +687,11 @@
$strTransformation_image_png__inline = 'Ver image/jpeg: na liña';
$strTransformation_text_plain__dateformat = 'Colle un campo TIME, TIMESTAMP ou DATETIME field e formata-o usando o seu formato de data local. A primeira opción é offset (en horas), que se engadirá á marca horaria (timestamp, por omisión, 0). A segunda opción é un formato de data diferente dependendo dos parámetros disponibles para a función strftime() do PHP.';
$strTransformation_text_plain__external = 'LINUX ONLY: Launches an external application and feeds the fielddata via standard input. Returns standard output of the application. Default is Tidy, to pretty print HTML code. For security reasons, you have to manually edit the file libraries/transformations/text_plain__external.inc.php and insert the tools you allow to be run. The first option is then the number of the program you want to use and the second option are the parameters for the program. The third parameter, if set to 1 will convert the output using htmlspecialchars() (Default is 1). A fourth parameter, if set to 1 will put a NOWRAP to the content cell so that the whole output will be shown without reformatting (Default 1)';
+$strTransformation_text_plain__external = 'SÓ EN LINUX: Inícia unha aplicación externa e envia-lle o campo de datos por meio do input padrón. Devolve a saída padrón da aplicación. Por omisión é Tidy, para que resulte código HTML claro. Por razóns de seguranza, ten que editar manualmente o ficheiro libraries/transformations/text_plain__external.inc.php e inserir as ferramentas que quer permitir que funcionen. A primeira opción, polo tanto, é o número do programa que quer usar e a segunda opción son os parámetros do programa. O terceiro parámetro, se é 1, usará htmlspecialchars() para convertir a saída (Por omisión é 1). Un cuarto parámetro, se é 1, porá un NOWRAP na cela de contidos para que toda a saída se mostre sen reformatar (Por omisión é 1)';
$strTransformation_text_plain__formatted = 'Mantén o formato orixinal do campo. Non hai Escape.';
$strTransformation_text_plain__imagelink = 'Mostra unha imaxe e un vínculo; o campo conte o nome do ficheiro. A primeira opción é un prefixo do tipo "http://domain.com/"; a segunda opción é o ancho en píxeles; a terceira é a altura.';
$strTransformation_text_plain__link = 'Mostra un vínculo; o campo contén o nome do ficheiro. A primeira opción é un prefixo do tipo "http://domain.com/"; a segunda opción é un título para o vínculo.';
-$strTransformation_text_plain__substr = 'Só mostra parte dunha cadea. A primeira opción é unha distancia para definir onde comeza a saída de texto (por omisión, 0). A segunda opción é unha distancia cando texto se devolve. Se é vacio, volve todo o texto que resta. A terceira opción define que caracteres se engadirán á saída cando se devolve unha subcadea (Por omisión: ...).';$strTransformation_text_plain__external = 'SÓ EN LINUX: Inícia unha aplicación externa e envia-lle o campo de datos por meio do input padrón. Devolve a saída padrón da aplicación. Por omisión é Tidy, para que resulte código HTML claro. Por razóns de seguranza, ten que editar manualmente o ficheirolibraries/transformations/text_plain__external.inc.php e insertar as ferramentas que quer permitir que funcionen. A primeira opción, polo tanto, é o número do programa que quer usar e a segunda opción son os parámetros do programa. O terceiro parámetro, se é 1, usará htmlspecialchars() para convertir a saída (Por omisión é 1). Un cuarto parámetro, se é 1, porá un NOWRAP na cela de contidos para que toda a saída se mostre sen reformatar (Por omisión é 1)';
+$strTransformation_text_plain__substr = 'Só mostra parte dunha cadea. A primeira opción é unha distancia para definir onde comeza a saída de texto (por omisión, 0). A segunda opción é unha distancia cando texto se devolve. Se é vacio, volve todo o texto que resta. A terceira opción define que caracteres se engadirán á saída cando se devolve unha subcadea (Por omisión: ...).';
$strTransformation_text_plain__unformatted = 'Mostra o código HTML como entidades HTML. Non se usa o HTML para formatar.';
$strTruncateQueries = 'Interrumpir as procuras mostradas';
$strTurkish = 'Turco';
@@ -745,8 +750,4 @@
$strZeroRemovesTheLimit = 'Nota: Se estas opcións se configuran como 0 (cero) elimina-se o limite.';
$strZip = 'comprimido no formato "zip"';
-$strSQLExportCompatibility = 'SQL export compatibility'; //to translate
-$strMbOverloadWarning = 'You have enabled mbstring.func_overload in your PHP configuration. This option is incompatible with phpMyAdmin and might cause breaking of some data!'; //to translate
-$strMbExtensionMissing = 'The mbstring PHP extension was not found and you seem to be using multibyte charset. Without mbstring extension phpMyAdmin is unable to split strings correctly and it may result in unexpected results.'; //to translate
-$strAfterInsertNext = 'Edit next row'; //to translate
?>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit e6d8fa4

Please sign in to comment.