Permalink
Browse files

Translation update done using Pootle.

  • Loading branch information...
1 parent 1cd1a27 commit be1e1750ed7bc16870b8034691664c4e45128078 @nijel nijel committed with Pootle server Feb 22, 2012
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +3 −3 po/cs.po
View
@@ -12984,9 +12984,9 @@ msgstr ""
"uvědomte si, že tato hodnota nemůže být přímo změněna. Musí být ukončen "
"server, odstraněny záznamy Inno DB a až poté změněna hodnota v my.cnf a "
"znovu spuštěn server. Poté zkontrolujte chybové záznamy MySQL, jestli "
-"všechno proběhlo v pořádku. Více viz <a href=\"http://"
-"mysqldatabaseadministration.blogspot.com/2007/01/increase-innodblogfilesize-"
-"proper-way.html\">zápisek v blogu</a>."
+"všechno proběhlo v pořádku. Více viz <a "
+"href=\"http://mysqldatabaseadministration.blogspot.com/2007/01/increase-"
+"innodblogfilesize-proper-way.html\">zápisek v blogu</a>"
#: po/advisory_rules.php:258
#, php-format

0 comments on commit be1e175

Please sign in to comment.