Permalink
Browse files

small Czech translation typo correction

  • Loading branch information...
1 parent c4e7840 commit df7a82dbe9b2178b6728e43738273c7a56bbfc30 @davidhrbac davidhrbac committed with nijel May 21, 2012
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 po/cs.po
View
@@ -10984,7 +10984,7 @@ msgid ""
"so a key was automatically generated for you. It is used to encrypt cookies; "
"you don't need to remember it."
msgstr ""
-"Něměl jste nastavený tajný klíč pro šifru blowfish (blowfish_secret) a "
+"Neměl jste nastavený tajný klíč pro šifru blowfish (blowfish_secret) a "
"povolené přihlašování pomocí cookie, takže byl Váš tajný klíč vygenerován. "
"Klíč bude použit pro zašifrování cookies."

0 comments on commit df7a82d

Please sign in to comment.