Permalink
Browse files

Translated using Weblate.

  • Loading branch information...
1 parent 4c0f509 commit e8b7bc5f42b359d5acd10bc22e4c4704f4997137 @ruleant ruleant committed with weblate Mar 26, 2012
Showing with 6 additions and 6 deletions.
  1. +6 −6 po/nl.po
View
@@ -4,7 +4,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: phpMyAdmin 3.4.11-dev\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2012-03-14 14:14+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-03-26 17:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-03-26 17:21+0200\n"
"Last-Translator: Dieter Adriaenssens <ruleant@users.sourceforge.net>\n"
"Language-Team: dutch <nl@li.org>\n"
"Language: nl\n"
@@ -9237,11 +9237,11 @@ msgid ""
"belongs to an ISP where thousands of users, including you, are connected to."
msgstr ""
"Deze %soptie%s zou uitgeschakeld moeten zijn gezien het de mogelijkheid "
-"geeft aan kwaadwillenden om op groteschaal inlog pogingen uit te voeren op "
-"willekeurige MySQL-servers. Indien toch noodzakelijk gebruik dan %strusted "
-"proxies list%s. Echter, IP-adres gebaseerde beveiliging is mogelijk niet "
-"betrouwbaar wanneer uw IP-adres uit het netwerk van uw provider komt waar "
-"ook vele andere klanten gebruik van maken."
+"geeft aan kwaadwillenden om op grote schaal aanmeldinspogingen uit te voeren "
+"op willekeurige MySQL-servers. Indien toch noodzakelijk gebruik dan %"
+"strusted proxies list%s. Echter, IP-adres gebaseerde beveiliging is mogelijk "
+"niet betrouwbaar wanneer uw IP-adres uit het netwerk van uw provider komt "
+"waar ook vele andere klanten gebruik van maken."
#: setup/lib/index.lib.php:252
msgid ""

0 comments on commit e8b7bc5

Please sign in to comment.