Permalink
Browse files

patch #2702772 [lang] Duplicate sentence in Polish

  • Loading branch information...
1 parent 7e29a2c commit f4758a1d4d3588885531291070145604da51620b @lem9 lem9 committed Mar 23, 2009
Showing with 3 additions and 1 deletion.
  1. +2 −0 ChangeLog
  2. +1 −1 lang/polish-utf-8.inc.php
View
@@ -55,6 +55,8 @@ $HeadURL: https://phpmyadmin.svn.sourceforge.net/svnroot/phpmyadmin/trunk/phpMyA
- bug #2682140 UUID() and CURRENT_USER() should not accept arguments
- patch #2682833 [core] Fatal error: Call to a member function isDisplayed(),
thanks to Christian Rodriguez - judas_iscariote
+- patch #2702772 [lang] Duplicate sentence in Polish,
+ thanks to Pawel Smolinski - zipoking
3.1.3.0 (2009-02-28)
+ [lang] Turkish update, thanks to Burak Yavuz
@@ -991,7 +991,7 @@
$strViewName = 'Nazwa perspektywy';
$strOptions = 'Opcje';
$strFiles = 'Pliki';
-$strMysqlLibDiffersServerVersion = 'Wersja %s biblioteki MySQL dla PHP różni się od wersji %s serwera MySQL. Może to powodować niespodziewane zachowani Może to powodować nieprzewidywale zachowanie.';
+$strMysqlLibDiffersServerVersion = 'Wersja %s biblioteki MySQL dla PHP różni się od wersji %s serwera MySQL. Może to powodować nieprzewidywale zachowanie.';
$strRoutines = 'Procedury i funkcje';
$strRoutineReturnType = 'Zwracany typ';
$strControluserFailed = 'Połączenie dla użytkownika kontrolnego zdefiniowanego w pliku konfiguracyjnym nie powiodło się.';

0 comments on commit f4758a1

Please sign in to comment.