Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
tree: eb933573cc
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

138 lines (98 sloc) 6.272 kb
<html xmlns:py="http://genshi.edgewall.org/" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" py:strip="">
<py:def function="page_title">Documentation</py:def>
<div py:match="content" id="body">
<h2>Documentation</h2>
<div class="floatbox">
<h3>Official Documentation</h3>
<ul>
<li><b><a href="http://www.phpmyadmin.net/documentation/">Main documentation</a></b> (from the development version)</li>
<li><b><a href="http://wiki.phpmyadmin.net/">Official phpMyAdmin wiki</a></b></li>
<li><a href="http://www.phpmyadmin.net/documentation/#faq">Frequently Asked Questions</a></li>
<li><a href="http://www.phpmyadmin.net/documentation/changelog.php">ChangeLog</a></li>
<li><a href="${base_url}translations.${file_ext}">Translations overview</a></li>
</ul>
</div>
<div class="floatbox">
<h3>Localized Documentation</h3>
<p>Please note that these translations are not always complete, but you can <a
href="${base_url}improve.${file_ext}#translate">help</a>.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.phpmyadmin.net/localized_docs/cs">Czech</a></li>
<li><a href="http://www.phpmyadmin.net/localized_docs/en_GB">English (United Kingdom)</a></li>
<li><a href="http://www.phpmyadmin.net/localized_docs/es">Spanish</a></li>
<li><a href="http://www.phpmyadmin.net/localized_docs/fr">French</a></li>
<li><a href="http://www.phpmyadmin.net/localized_docs/it">Italian</a></li>
<li><a href="http://www.phpmyadmin.net/localized_docs/ja">Japanese</a></li>
<li><a href="http://www.phpmyadmin.net/localized_docs/pl">Polish</a></li>
<li><a href="http://www.phpmyadmin.net/localized_docs/pt_BR">Brazilian Portuguese</a></li>
<li><a href="http://www.phpmyadmin.net/localized_docs/tr">Turkish</a></li>
<li><a href="http://www.phpmyadmin.net/localized_docs/zh_CN">Simplified Chinese</a></li>
</ul>
</div>
<div class="floatbox">
<h3>Third Party Tutorials and Articles</h3>
<ul>
<li><a href="http://dev.mysql.com/tech-resources/articles/mysql_intro.html">Getting Started with MySQL</a></li>
<li><a href="http://www.garvinhicking.de/tops/texte/mimetutorial">Having fun with phpMyAdmin's MIME-transformations &amp; PDF-features</a></li>
<li><a href="http://www.linuxsoft.cz/article_list.php?id_kategory=215">Seriál o phpMyAdminovi (Česky)</a></li>
<li><a href="http://www.devshed.com/c/a/PHP/Doing-More-With-phpMyAdmin-Part-1/">Doing More With phpMyAdmin: part 1</a>,
<a href="http://www.devshed.com/c/a/PHP/Doing-More-with-phpMyAdmin-Part-2/">part 2</a></li>
<li><a href="http://www.php-editors.com/articles/sql_phpmyadmin.php">Learning SQL Using phpMyAdmin</a></li>
</ul>
</div>
<div class="floatbox">
<h3>Sites Dedicated to phpMyAdmin</h3>
<ul>
<li><a href="http://php-myadmin.ru">php-myadmin.ru: Russian site dedicated to phpMyAdmin</a>
<ul>
<li py:for="item in short_news_ru">
<a href="${item.link}" lang="ru" xml:lang="ru">${item.title}</a>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
<div class="clearer"></div>
<h2><a id="books"></a>Books</h2>
<div class="floatbox book">
<h3>Mastering phpMyAdmin 3.4 for Effective MySQL Management</h3>
<a href="http://link.packtpub.com/XJdqZr"><img src="${base_url}images/books/pma_en_3.4_150x185.png" alt="Book cover" width="150" height="185" style="border: 0px;" /></a>
<p>
A percentage of the book's sales is <a href="http://www.packtpub.com/article/open_source_receives_royalties_boost">donated</a> to help phpMyAdmin.
</p>
</div>
<div class="floatbox book">
<h3>phpMyAdmin Starter</h3>
<a href="http://www.amazon.com/phpMyAdminStarter-ebook/dp/B007RMWJSA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1333715561&amp;sr=8-1"><img src="${base_url}images/books/pma_starter_150x184.jpg" alt="Book cover" width="150" height="184" style="border: 0px;" /></a>
<p>
A percentage of the book's sales is <a href="http://www.packtpub.com/article/open_source_receives_royalties_boost">donated</a> to help phpMyAdmin.
</p>
</div>
<div class="floatbox book">
<h3>Mastering phpMyAdmin 2.11 for Effective MySQL Management</h3>
<a href="http://www.packtpub.com/phpmyadmin-3rd-edition/book"><img src="${base_url}images/books/pma_en_100x123.png" alt="Book cover" width="100" height="123" /></a>
<p>
A percentage of the book's sales is <a href="http://www.packtpub.com/article/open_source_receives_royalties_boost">donated</a> to help phpMyAdmin.
</p>
</div>
<div class="floatbox book">
<h3>phpMyAdmin - efektivní správa MySQL</h3>
<a href="http://www.zonerpress.cz/kniha-phpmyadmin-efektivni-sprava-mysql.html"><img src="${base_url}images/books/pma_cz_90x122.jpg" alt="Book cover" width="90" height="122" /></a>
<p xml:lang="cs">
V edici encyklopedie webdesignera vychází tentokrát ryze praktická kniha – kompletní a podrobná příručka pro uživatele phpMyAdmin, grafického rozhraní pro efektivní správu serveru a databází MySQL. Kniha popisuje v době vydání aktuální českou verzi phpMyAdmin 2.6.0, která obsahuje celou řadu novinek, rozšíření a vylepšení oproti verzi předchozí.
</p>
<p xml:lang="cs">
phpMyAdmin nabízí uživatelům ucelený systém pro komplexní manipulaci s databázemi a tabulkami MySQL. Systémovým administrátorům poskytuje nástroje pro správu uživatelů a jejich oprávnění. Kniha pokrývá oba úhly pohledu, obsahuje navíc i poznámky o používání SQL v rámci MySQL, předvádí některé nedokumentované možnosti a vlastnosti.
</p>
</div>
<div class="floatbox book">
<h3>Dominar phpMyAdmin para una administraci&oacute;n efectiva de MySQL</h3>
<a href="http://www.packtpub.com/dominary-phpMyAdmin-es"><img src="${base_url}images/books/pma_es_100x123.png" alt="Book cover" width="100" height="123" /></a>
<p xml:lang="es">
Este libro es una gu&iacute;a completa que le ayuda a sacar partido del potencial de phpMyAdmin. Ya sea un programador experimentado, un administrador de sistemas, un dise&ntilde;ador Web o nuevo a las tecnolog&iacute;as de MySQL y phpMyAdmin, este libro le mostrar&aacute; como aumentar su productividad y control cuando trabaje con MySQL. Por ello se ha traducido, de modo que esta gu&iacute;a completa sea m&aacute;s accesible al lector espa&ntilde;ol.
</p>
</div>
<div class="clearer"></div>
</div>
<xi:include href="_page.tpl" />
</html>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.