Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

910 lines (869 sloc) 48.737 kb
<?php
/**
* Galician language file for phpPgAdmin.
* Tradución ao galego do phpPgAdmin.
*
* Maintainer:
* Mantedor:
* Adrián Chaves Fernández (Gallaecio) <adriyetichaves@gmail.com>
* Proxecto Trasno, <proxecto@trasno.net>.
*
*
* Comentarios sobre a tradución:
* - Escolleuse «eliminar» como tradución para “drop”, e «borrar» como tradución para
* “delete”.
* - Fixéronse certas escollas de vocabulario: “vacuum” → «purgación» (aconsellada por
* Leandro Regueiro), “cluster” → «contentrado».
*
*/
// Language and character set
$lang['applang'] = 'Galego';
$lang['applocale'] = 'gl-ES';
$lang['applangdir'] = 'ltr';
// Welcome
$lang['strintro'] = 'Benvida ou benvido ao phpPgAdmin.';
$lang['strppahome'] = 'Sitio web do phpPgAdmin';
$lang['strpgsqlhome'] = 'Sitio web de PostgreSQL';
$lang['strpgsqlhome_url'] = 'http://www.postgresql.org/';
$lang['strlocaldocs'] = 'Documentación de PostgreSQL (local)';
$lang['strreportbug'] = 'Informar dun erro';
$lang['strviewfaq'] = 'Ver as preguntas máis frecuentes en liña';
$lang['strviewfaq_url'] = 'http://phppgadmin.sourceforge.net/doku.php?id=faq';
// Basic strings
$lang['strlogin'] = 'Identificarse';
$lang['strloginfailed'] = 'Non se puido levar a cabo a identificación.';
$lang['strlogindisallowed'] = 'A identificación está desactivada por motivos de seguridade.';
$lang['strserver'] = 'Servidor';
$lang['strservers'] = 'Servidores';
$lang['strgroupservers'] = 'Servidores no grupo «%s»';
$lang['strallservers'] = 'Todos os servidores';
$lang['strintroduction'] = 'Introdución';
$lang['strhost'] = 'Enderezo IP';
$lang['strport'] = 'Porto';
$lang['strlogout'] = 'Saír';
$lang['strowner'] = 'Propietario';
$lang['straction'] = 'Acción';
$lang['stractions'] = 'Accións';
$lang['strname'] = 'Nome';
$lang['strdefinition'] = 'Definición';
$lang['strproperties'] = 'Propiedades';
$lang['strbrowse'] = 'Navegar';
$lang['strenable'] = 'Activar';
$lang['strdisable'] = 'Desactivar';
$lang['strdrop'] = 'Eliminar';
$lang['strdropped'] = 'Eliminada';
$lang['strnull'] = 'Nulo';
$lang['strnotnull'] = 'Non nulo';
$lang['strprev'] = '< Anterior';
$lang['strnext'] = 'Seguinte >';
$lang['strfirst'] = '« Principio';
$lang['strlast'] = 'Final »';
$lang['strfailed'] = 'Fallou';
$lang['strcreate'] = 'Crear';
$lang['strcreated'] = 'Creada';
$lang['strcomment'] = 'Comentario';
$lang['strlength'] = 'Lonxitude';
$lang['strdefault'] = 'Predeterminado';
$lang['stralter'] = 'Cambiar';
$lang['strok'] = 'Aceptar';
$lang['strcancel'] = 'Cancelar';
$lang['strkill'] = 'Matar';
$lang['strac'] = 'Activar o completado automático';
$lang['strsave'] = 'Gardar';
$lang['strreset'] = 'Restablecer';
$lang['strrestart'] = 'Reiniciar';
$lang['strinsert'] = 'Inserir';
$lang['strselect'] = 'Seleccionar';
$lang['strdelete'] = 'Borrar';
$lang['strupdate'] = 'Actualizar';
$lang['strreferences'] = 'Fai referencia a';
$lang['stryes'] = 'Si';
$lang['strno'] = 'Non';
$lang['strtrue'] = 'CERTO';
$lang['strfalse'] = 'FALSO';
$lang['stredit'] = 'Editar';
$lang['strcolumn'] = 'Columna';
$lang['strcolumns'] = 'Columnas';
$lang['strrows'] = 'fila(s)';
$lang['strrowsaff'] = 'fila(s) afectadas.';
$lang['strobjects'] = 'obxecto(s)';
$lang['strback'] = 'Volver';
$lang['strqueryresults'] = 'Resultados da consulta';
$lang['strshow'] = 'Amosar';
$lang['strempty'] = 'Baleiro';
$lang['strlanguage'] = 'Lingua';
$lang['strencoding'] = 'Codificación';
$lang['strvalue'] = 'Valor';
$lang['strunique'] = 'Único';
$lang['strprimary'] = 'Primaria';
$lang['strexport'] = 'Exportar';
$lang['strimport'] = 'Importar';
$lang['strallowednulls'] = 'Permitir valores nulos';
$lang['strbackslashn'] = '\N';
$lang['stremptystring'] = 'Cadea ou campo baleiro';
$lang['strsql'] = 'SQL';
$lang['stradmin'] = 'Administración';
$lang['strvacuum'] = 'Purgar';
$lang['stranalyze'] = 'Analizar';
$lang['strclusterindex'] = 'Concentrar';
$lang['strclustered'] = 'Concentrada?';
$lang['strreindex'] = 'Indexar';
$lang['strexecute'] = 'Executar';
$lang['stradd'] = 'Engadir';
$lang['strevent'] = 'Evento';
$lang['strwhere'] = 'Onde';
$lang['strinstead'] = 'En vez de iso';
$lang['strwhen'] = 'Cando';
$lang['strformat'] = 'Formato';
$lang['strdata'] = 'Datos';
$lang['strconfirm'] = 'Confirmar';
$lang['strexpression'] = 'Expresión';
$lang['strellipsis'] = '...';
$lang['strseparator'] = ': ';
$lang['strexpand'] = 'Expandir';
$lang['strcollapse'] = 'Colapsar';
$lang['strfind'] = 'Buscar';
$lang['stroptions'] = 'Opcións';
$lang['strrefresh'] = 'Actualizar';
$lang['strdownload'] = 'Descargar';
$lang['strdownloadgzipped'] = 'Descargar comprimida con gzip';
$lang['strinfo'] = 'Info';
$lang['stroids'] = 'OIDs';
$lang['stradvanced'] = 'Avanzado';
$lang['strvariables'] = 'Variables';
$lang['strprocess'] = 'Proceso';
$lang['strprocesses'] = 'Procesos';
$lang['strsetting'] = 'Configuración';
$lang['streditsql'] = 'Editar SQL';
$lang['strruntime'] = 'Tempo total funcionando: %s ms';
$lang['strpaginate'] = 'Amosar os resultados por páxinas';
$lang['struploadscript'] = 'ou cargue un guión en SQL:';
$lang['strstarttime'] = 'Hora de inicio';
$lang['strfile'] = 'Ficheiro';
$lang['strfileimported'] = 'Importouse o ficheiro.';
$lang['strtrycred'] = 'Utilizar estas credenciais para todos os servidores';
$lang['strconfdropcred'] = 'Por motivos de seguridade, ao desconectarse destruirase a información compartida sobre a súa identidade. Está seguro de que quere desconectarse?';
$lang['stractionsonmultiplelines'] = 'Accións en varias liñas';
$lang['strselectall'] = 'Marcar todo';
$lang['strunselectall'] = 'Desmarcar todo';
$lang['strlocale'] = 'Configuración rexional';
$lang['strcollation'] = 'Recompilación';
$lang['strctype'] = 'Tipo de carácter';
$lang['strdefaultvalues'] = 'Valores predeterminados';
$lang['strnewvalues'] = 'Valores novos';
$lang['strstart'] = 'Iniciar';
$lang['strstop'] = 'Deter';
$lang['strgotoppage'] = 'Volver arriba';
$lang['strtheme'] = 'Tema visual';
$lang['strcluster'] = 'Concentrador';
// Admin
$lang['stradminondatabase'] = 'As seguintes tarefas administrativas realizaranse en toda a base de datos «%s».';
$lang['stradminontable'] = 'As seguintes tarefas administrativas realizaranse na táboa «%s».';
// User-supplied SQL history
$lang['strhistory'] = 'Historial';
$lang['strnohistory'] = 'Sen historial.';
$lang['strclearhistory'] = 'Borrar o historial';
$lang['strdelhistory'] = 'Borrar do historial';
$lang['strconfdelhistory'] = 'Seguro que quere borrar esta solicitude do historial?';
$lang['strconfclearhistory'] = 'Seguro que quere borrar o historial?';
$lang['strnodatabaseselected'] = 'Escolla unha base de datos.';
// Database sizes
$lang['strnoaccess'] = 'Sen acceso';
$lang['strsize'] = 'Tamaño';
$lang['strbytes'] = 'bytes';
$lang['strkb'] = 'kiB';
$lang['strmb'] = 'MiB';
$lang['strgb'] = 'GiB';
$lang['strtb'] = 'TiB';
// Error handling
$lang['strnoframes'] = 'Este aplicativo funciona mellor nos navegadores que permiten o uso de marcos, pero pode usalo sen eles premendo na ligazón que hai máis abaixo.';
$lang['strnoframeslink'] = 'Utilizar sen marcos';
$lang['strbadconfig'] = 'O seu ficheiro de configuración «config.inc.php» está obsoleto. Terá que volvelo crear a partires do novo ficheiro «config.inc.php-dist».';
$lang['strnotloaded'] = 'A súa instalación de PHP non está preparada para utilizar PostgreSQL. Terá que compilar PHP de novo utilizando a opción de configuración «--with-pgsql».';
$lang['strpostgresqlversionnotsupported'] = 'Este aplicativo non é compatible coa versión de PostgreSQL que está a usar. Actualíceo á versión %s ou outra versión posterior.';
$lang['strbadschema'] = 'O esquema especificado non era correcto.';
$lang['strbadencoding'] = 'Non se deu establecida a codificación do cliente na base de datos.';
$lang['strsqlerror'] = 'Erro de SQL:';
$lang['strinstatement'] = 'Na instrución:';
$lang['strinvalidparam'] = 'Os parámetros fornecidos ao guión non son correctos.';
$lang['strnodata'] = 'Non se atopou fila algunha.';
$lang['strnoobjects'] = 'Non se atopou obxecto algún.';
$lang['strrownotunique'] = 'Esta fila non ten ningún identificador único.';
$lang['strnouploads'] = 'A carga de ficheiros está desactivada.';
$lang['strimporterror'] = 'Produciuse un erro ao importar.';
$lang['strimporterror-fileformat'] = 'Produciuse un erro ao importar: non se puido determinar de maneira automática o formato do ficheiro.';
$lang['strimporterrorline'] = 'Produciuse un erro ao importar, na liña %s.';
$lang['strimporterrorline-badcolumnnum'] = 'Produciuse un erro ao importar, na liña %s: a liña non ten unha cantidade de columnas axeitada.';
$lang['strimporterror-uploadedfile'] = 'Produciuse un erro ao importar: non se puido cargar o ficheiro no servidor.';
$lang['strcannotdumponwindows'] = 'O envorcado de táboas complexas e mais nomes de esquemas non pode efectuarse en sistemas Microsoft Windows.';
$lang['strinvalidserverparam'] = 'Produciuse un intento de conexión cun servidor non permitido como parámetro, é posible que alguén estea intentando atacar o seu sistema.';
$lang['strnoserversupplied'] = 'Non se forneceu ningún servidor!';
$lang['strbadpgdumppath'] = 'Produciuse un erro ao exportar: non se conseguiu executar pg_dump (a ruta indicada no seu ficheiro «conf/config.inc.php» é «%s»). Cambie a ruta no ficheiro de configuración e volva intentalo.';
$lang['strbadpgdumpallpath'] = 'Produciuse un erro ao exportar: non se conseguiu executar pg_dumpall (a ruta indicada no seu ficheiro «conf/config.inc.php» é «%s»). Cambie a ruta no ficheiro de configuración e volva intentalo.';
$lang['strconnectionfail'] = 'Non se puido establecer a conexión co servidor.';
// Tables
$lang['strtable'] = 'Táboa';
$lang['strtables'] = 'Táboas';
$lang['strshowalltables'] = 'Amosar todas as táboas';
$lang['strnotables'] = 'Non se atopou táboa algunha.';
$lang['strnotable'] = 'Non se atopou táboa algunha.';
$lang['strcreatetable'] = 'Crear unha táboa';
$lang['strcreatetablelike'] = 'Crear unha táboa coma';
$lang['strcreatetablelikeparent'] = 'Táboa orixinal';
$lang['strcreatelikewithdefaults'] = 'INCLUÍR OS VALORES PREDETERMINADOS';
$lang['strcreatelikewithconstraints'] = 'INCLUÍR AS RESTRICIÓNS';
$lang['strcreatelikewithindexes'] = 'INCLUÍR OS ÍNDICES';
$lang['strtablename'] = 'Nome da táboa';
$lang['strtableneedsname'] = 'Debe fornecer un nome para a táboa.';
$lang['strtablelikeneedslike'] = 'Debe fornecer unha táboa á que copiarlle as propiedades.';
$lang['strtableneedsfield'] = 'Debe indicar polo menos un campo.';
$lang['strtableneedscols'] = 'Debe indicar un número de columnas correcto.';
$lang['strtablecreated'] = 'Creouse a táboa.';
$lang['strtablecreatedbad'] = 'Non se conseguiu crear a táboa.';
$lang['strconfdroptable'] = 'Está seguro de que quere eliminar a táboa «%s»?';
$lang['strtabledropped'] = 'Eliminouse a táboa.';
$lang['strtabledroppedbad'] = 'Non se conseguiu eliminar a táboa.';
$lang['strconfemptytable'] = 'Está seguro de que quere baleirar a táboa «%s»?';
$lang['strtableemptied'] = 'Baleirouse a táboa.';
$lang['strtableemptiedbad'] = 'Non se conseguiu baleirar a táboa.';
$lang['strinsertrow'] = 'Inserir unha fila';
$lang['strrowinserted'] = 'Inseriuse unha fila.';
$lang['strrowinsertedbad'] = 'Non se conseguiu inserir a fila.';
$lang['strnofkref'] = 'Non existe ningún valor que coincida na clave externa «%s».';
$lang['strrowduplicate'] = 'Non se conseguiu inserir a fila, intentouse facer unha inxección duplicada.';
$lang['streditrow'] = 'Modificar a fila';
$lang['strrowupdated'] = 'Actualizouse a fila.';
$lang['strrowupdatedbad'] = 'Non se conseguiu actualizar a fila.';
$lang['strdeleterow'] = 'Borrar a fila';
$lang['strconfdeleterow'] = 'Está seguro de que quere borrar esta fila?';
$lang['strrowdeleted'] = 'Borrouse a fila.';
$lang['strrowdeletedbad'] = 'Non se conseguiu borrar a fila.';
$lang['strinsertandrepeat'] = 'Inserir e repetir';
$lang['strnumcols'] = 'Número de columnas';
$lang['strcolneedsname'] = 'Debe especificar un nome para a columna';
$lang['strselectallfields'] = 'Marcar todos os campos';
$lang['strselectneedscol'] = 'Debe amosar polo menos unha columna.';
$lang['strselectunary'] = 'Os operadores dun só operando non poden ter valores.';
$lang['strcolumnaltered'] = 'Modificouse a columna.';
$lang['strcolumnalteredbad'] = 'Non se conseguiu modificar a columna.';
$lang['strconfdropcolumn'] = 'Está seguro de que quere eliminar a columna «%s» da táboa «%s»?';
$lang['strcolumndropped'] = 'Eliminouse a columna.';
$lang['strcolumndroppedbad'] = 'Non se conseguiu eliminar a columna.';
$lang['straddcolumn'] = 'Engadir unha columna';
$lang['strcolumnadded'] = 'Engadiuse a columna.';
$lang['strcolumnaddedbad'] = 'Non se conseguiu engadir a columna.';
$lang['strcascade'] = 'EN CASCADA';
$lang['strtablealtered'] = 'Modificouse a táboa.';
$lang['strtablealteredbad'] = 'Non se conseguiu modificar a táboa.';
$lang['strdataonly'] = 'Só datos';
$lang['strstructureonly'] = 'Só estrutura';
$lang['strstructureanddata'] = 'Estrutura e datos';
$lang['strtabbed'] = 'Tabulado';
$lang['strauto'] = 'Detectar';
$lang['strconfvacuumtable'] = 'Está seguro de que quere purgar «%s»?';
$lang['strconfanalyzetable'] = 'Está seguro de que quere analizar «%s»?';
$lang['strconfreindextable'] = 'Está seguro de que quere indexar «%s»?';
$lang['strconfclustertable'] = 'Está seguro de que quere concentrar «%s»?';
$lang['strestimatedrowcount'] = 'Número estimado de filas';
$lang['strspecifytabletoanalyze'] = 'Debe especificar polo menos unha táboa a analizar.';
$lang['strspecifytabletoempty'] = 'Debe especificar polo menos unha táboa a baleirar.';
$lang['strspecifytabletodrop'] = 'Debe especificar polo menos unha táboa a eliminar.';
$lang['strspecifytabletovacuum'] = 'Debe especificar polo menos unha táboa a purgar.';
$lang['strspecifytabletoreindex'] = 'Debe especificar polo menos unha táboa a indexar.';
$lang['strspecifytabletocluster'] = 'Debe especificar polo menos unha táboa a concentrar.';
$lang['strnofieldsforinsert'] = 'Non pode inserir filas nunha táboa sen columnas.';
// Columns
$lang['strcolprop'] = 'Propiedades da columna';
$lang['strnotableprovided'] = 'Non se forneceu ningunha táboa!';
// Users
$lang['struser'] = 'Usuario';
$lang['strusers'] = 'Usuarios';
$lang['strusername'] = 'Nome';
$lang['strpassword'] = 'Contrasinal';
$lang['strsuper'] = 'Administrador?';
$lang['strcreatedb'] = 'Crear bases de datos?';
$lang['strexpires'] = 'Caducidade';
$lang['strsessiondefaults'] = 'Valores predeterminados da sesión';
$lang['strnousers'] = 'Non se atopou ningún usuario.';
$lang['struserupdated'] = 'Actualizouse o usuario.';
$lang['struserupdatedbad'] = 'Non se conseguiu actualizar o usuario.';
$lang['strshowallusers'] = 'Listar todos os usuarios';
$lang['strcreateuser'] = 'Crear un usuario';
$lang['struserneedsname'] = 'Debe fornecer un nome para o usuario.';
$lang['strusercreated'] = 'Creouse o usuario.';
$lang['strusercreatedbad'] = 'Non se conseguiu crear o usuario.';
$lang['strconfdropuser'] = 'Está seguro de que quere eliminar o usuario «%s»?';
$lang['struserdropped'] = 'Eliminouse o usuario.';
$lang['struserdroppedbad'] = 'Non se conseguiu eliminar o usuario.';
$lang['straccount'] = 'Conta';
$lang['strchangepassword'] = 'Cambiar de contrasinal';
$lang['strpasswordchanged'] = 'Cambiouse o contrasinal.';
$lang['strpasswordchangedbad'] = 'Non se conseguiu cambiar o contrasinal.';
$lang['strpasswordshort'] = 'O contrasinal é curto de máis.';
$lang['strpasswordconfirm'] = 'Os contrasinais introducidos son distintos.';
// Groups
$lang['strgroup'] = 'Grupo';
$lang['strgroups'] = 'Grupos';
$lang['strshowallgroups'] = 'Amosar todos os grupos';
$lang['strnogroup'] = 'Non se atopou o grupo.';
$lang['strnogroups'] = 'Non se atopou grupo algún.';
$lang['strcreategroup'] = 'Crear un grupo';
$lang['strgroupneedsname'] = 'Debe fornecer un nome para o grupo.';
$lang['strgroupcreated'] = 'Creouse o grupo.';
$lang['strgroupcreatedbad'] = 'Non se conseguiu crear o grupo.';
$lang['strconfdropgroup'] = 'está seguro de que quere eliminar o grupo «%s»?';
$lang['strgroupdropped'] = 'Eliminouse o grupo.';
$lang['strgroupdroppedbad'] = 'Non se conseguiu eliminar o grupo.';
$lang['strmembers'] = 'Membros';
$lang['strmemberof'] = 'Membros de';
$lang['stradminmembers'] = 'Membros administradores';
$lang['straddmember'] = 'Engadir un membro';
$lang['strmemberadded'] = 'Engadiuse o membro.';
$lang['strmemberaddedbad'] = 'Non se conseguiu engadir o membro.';
$lang['strdropmember'] = 'Eliminar o membro';
$lang['strconfdropmember'] = 'Está seguro de que quere eliminar o membro «%s» do grupo «%s»?';
$lang['strmemberdropped'] = 'Eliminouse o membro.';
$lang['strmemberdroppedbad'] = 'Non se conseguiu eliminar o membro.';
// Roles
$lang['strrole'] = 'Rol';
$lang['strroles'] = 'Roles';
$lang['strshowallroles'] = 'Amosar todos os roles';
$lang['strnoroles'] = 'Non se atopou rol algún.';
$lang['strinheritsprivs'] = 'Herdar os privilexios?';
$lang['strcreaterole'] = 'Crear un rol';
$lang['strcancreaterole'] = 'Pode crear roles?';
$lang['strrolecreated'] = 'Creouse o rol.';
$lang['strrolecreatedbad'] = 'Non se conseguiu crear o rol.';
$lang['strrolealtered'] = 'Modificouse o rol.';
$lang['strrolealteredbad'] = 'Non se conseguiu modificar o rol.';
$lang['strcanlogin'] = 'Pode identificarse?';
$lang['strconnlimit'] = 'Límite da conexión';
$lang['strdroprole'] = 'Eliminar o rol';
$lang['strconfdroprole'] = 'Está seguro de que quere eliminar o rol «%s»?';
$lang['strroledropped'] = 'Eliminouse o rol.';
$lang['strroledroppedbad'] = 'Non se conseguiu eliminar o rol.';
$lang['strnolimit'] = 'Sen límite';
$lang['strnever'] = 'Nunca';
$lang['strroleneedsname'] = 'Ten que darlle un nome ao rol.';
// Privileges
$lang['strprivilege'] = 'Privilexio';
$lang['strprivileges'] = 'Privilexios';
$lang['strnoprivileges'] = 'Este obxecto ten os privilexios predeterminados do propietario.';
$lang['strgrant'] = 'Conceder';
$lang['strrevoke'] = 'Revogar';
$lang['strgranted'] = 'Cambiáronse os privilexios.';
$lang['strgrantfailed'] = 'Non se conseguiu cambiar os privilexios.';
$lang['strgrantbad'] = 'Ten que especificar polo menos un usuario ou grupo e un privilexio.';
$lang['strgrantor'] = 'Autor da concesión';
$lang['strasterisk'] = '*';
// Databases
$lang['strdatabase'] = 'Base de datos';
$lang['strdatabases'] = 'Bases de datos';
$lang['strshowalldatabases'] = 'Amosar todas as bases de datos';
$lang['strnodatabases'] = 'Non se atopou base de datos algunha.';
$lang['strcreatedatabase'] = 'Crear unha base de datos';
$lang['strdatabasename'] = 'Nome da base de datos';
$lang['strdatabaseneedsname'] = 'Debe darlle un nome á base de datos.';
$lang['strdatabasecreated'] = 'Creouse a base de datos.';
$lang['strdatabasecreatedbad'] = 'Non se conseguiu crear a base de datos.';
$lang['strconfdropdatabase'] = 'Está seguro de que quere eliminar a base de datos «%s»?';
$lang['strdatabasedropped'] = 'Eliminouse a base de datos.';
$lang['strdatabasedroppedbad'] = 'Non se conseguiu eliminar a base de datos.';
$lang['strentersql'] = 'Introduza a continuación as instrucións SQL a executar:';
$lang['strsqlexecuted'] = 'Executáronse as instrucións SQL.';
$lang['strvacuumgood'] = 'Completouse a purgación.';
$lang['strvacuumbad'] = 'Non se conseguiu efectuar a purgación.';
$lang['stranalyzegood'] = 'Completouse a análise.';
$lang['stranalyzebad'] = 'Non se conseguiu completar a análise.';
$lang['strreindexgood'] = 'Completouse o indexado.';
$lang['strreindexbad'] = 'Non se conseguiu completar o indexado.';
$lang['strfull'] = 'Completo';
$lang['strfreeze'] = 'Agresivo';
$lang['strforce'] = 'Forzar';
$lang['strsignalsent'] = 'Enviouse o sinal.';
$lang['strsignalsentbad'] = 'Non se conseguiu enviar o sinal.';
$lang['strallobjects'] = 'Todos os obxectos';
$lang['strdatabasealtered'] = 'Modificouse a base de datos.';
$lang['strdatabasealteredbad'] = 'Non se conseguiu modificar a base de datos.';
$lang['strspecifydatabasetodrop'] = 'Debe especificar polo menos unha base de datos a eliminar.';
$lang['strtemplatedb'] = 'Modelo';
$lang['strconfanalyzedatabase'] = 'Está seguro de que quere analizar todas as táboas da base de datos «%s»?';
$lang['strconfvacuumdatabase'] = 'Está seguro de que quere purgar todas as táboas da base de datos «%s»?';
$lang['strconfreindexdatabase'] = 'Está seguro de que quere indexar todas as táboas da base de datos «%s»?';
$lang['strconfclusterdatabase'] = 'Está seguro de que quere concentrar todas as táboas da base de datos «%s»?';
// Views
$lang['strview'] = 'Vista';
$lang['strviews'] = 'Vistas';
$lang['strshowallviews'] = 'Listar todas as vistas';
$lang['strnoview'] = 'Non se atopou vista algunha.';
$lang['strnoviews'] = 'Non se atopou vista algunha.';
$lang['strcreateview'] = 'Crear unha vista';
$lang['strviewname'] = 'Nome da vista';
$lang['strviewneedsname'] = 'Debe fornecer un nome para a vista.';
$lang['strviewneedsdef'] = 'Debe fornecer unha descrición da vista.';
$lang['strviewneedsfields'] = 'Debe indicar que columnas quere ter na vista.';
$lang['strviewcreated'] = 'Creouse a vista.';
$lang['strviewcreatedbad'] = 'Non se conseguiu crear a vista.';
$lang['strconfdropview'] = 'Está seguro de que quere eliminar a vista «%s»?';
$lang['strviewdropped'] = 'Eliminouse a vista.';
$lang['strviewdroppedbad'] = 'Non se conseguiu eliminar a vista.';
$lang['strviewupdated'] = 'Actualizouse a vista.';
$lang['strviewupdatedbad'] = 'Non se conseguiu actualizar a vista.';
$lang['strviewlink'] = 'Unión de claves';
$lang['strviewconditions'] = 'Condicións adicionais';
$lang['strcreateviewwiz'] = 'Crear unha vista co asistente';
$lang['strrenamedupfields'] = 'Renomear os campos duplicados';
$lang['strdropdupfields'] = 'Eliminar os campos duplicados';
$lang['strerrordupfields'] = 'Non permitir que haxa campos duplicados';
$lang['strviewaltered'] = 'Modificouse a vista.';
$lang['strviewalteredbad'] = 'Non se conseguiu modificar a vista.';
$lang['strspecifyviewtodrop'] = 'Debe especificar polo menos unha vista a borrar.';
// Sequences
$lang['strsequence'] = 'Secuencia';
$lang['strsequences'] = 'Secuencias';
$lang['strshowallsequences'] = 'Amosar todas as secuencias';
$lang['strnosequence'] = 'Non se atopou secuencia algunha.';
$lang['strnosequences'] = 'Non se atopou secuencia algunha.';
$lang['strcreatesequence'] = 'Crear unha secuencia';
$lang['strlastvalue'] = 'Último valor';
$lang['strincrementby'] = 'Aumentar en';
$lang['strstartvalue'] = 'Valor inicial';
$lang['strrestartvalue'] = 'Valor do reinicio';
$lang['strmaxvalue'] = 'Valor máximo';
$lang['strminvalue'] = 'Valor mínimo';
$lang['strcachevalue'] = 'Valor da caché';
$lang['strlogcount'] = 'Conta de rexistros';
$lang['strcancycle'] = 'Pode repetirse?';
$lang['striscalled'] = 'Aumentará o último valor antes de devolver o seguinte (is_called)?';
$lang['strsequenceneedsname'] = 'Debe fornecer un nome para a secuencia.';
$lang['strsequencecreated'] = 'Creouse a secuencia.';
$lang['strsequencecreatedbad'] = 'Non se conseguiu crear a secuencia.';
$lang['strconfdropsequence'] = 'Está seguro de que quere eliminar a secuencia «%s»?';
$lang['strsequencedropped'] = 'Eliminouse a secuencia.';
$lang['strsequencedroppedbad'] = 'Non se conseguiu eliminar a secuencia.';
$lang['strsequencerestart'] = 'Reiniciouse a secuencia.';
$lang['strsequencerestartbad'] = 'Non se conseguiu reiniciar a secuencia.';
$lang['strsequencereset'] = 'Restableceuse a secuencia.';
$lang['strsequenceresetbad'] = 'Non se conseguiu restablecer a secuencia.';
$lang['strsequencealtered'] = 'Modificouse a secuencia.';
$lang['strsequencealteredbad'] = 'Non se conseguiu modificar a secuencia.';
$lang['strsetval'] = 'Establecer o valor';
$lang['strsequencesetval'] = 'Estableceuse o valor da secuencia.';
$lang['strsequencesetvalbad'] = 'Non se conseguiu establecer o valor da secuencia.';
$lang['strnextval'] = 'Aumentar o valor';
$lang['strsequencenextval'] = 'Aumentouse o valor da secuencia.';
$lang['strsequencenextvalbad'] = 'Non se conseguiu aumentar o valor da secuencia.';
$lang['strspecifysequencetodrop'] = 'Debe especificar polo menos unha secuencia a eliminar.';
// Indexes
$lang['strindex'] = 'Índice';
$lang['strindexes'] = 'Índices';
$lang['strindexname'] = 'Nome do índice';
$lang['strshowallindexes'] = 'Listar todos os índices';
$lang['strnoindex'] = 'Non se atopou índice algún.';
$lang['strnoindexes'] = 'Non se atopou índice algún.';
$lang['strcreateindex'] = 'Crear un índice';
$lang['strtabname'] = 'Nome da lapela';
$lang['strcolumnname'] = 'Nome da columna';
$lang['strindexneedsname'] = 'Debe fornecer un nome para o índice.';
$lang['strindexneedscols'] = 'Os índices teñen que ter un número de columnas correcto.';
$lang['strindexcreated'] = 'Creouse o índice.';
$lang['strindexcreatedbad'] = 'Non se conseguiu crear o índice.';
$lang['strconfdropindex'] = 'Está seguro de que quere eliminar o índice «%s»?';
$lang['strindexdropped'] = 'Eliminouse o índice.';
$lang['strindexdroppedbad'] = 'Non se conseguiu eliminar o índice.';
$lang['strkeyname'] = 'Nome da clave';
$lang['struniquekey'] = 'Clave única';
$lang['strprimarykey'] = 'Clave primaria';
$lang['strindextype'] = 'Tipo de índice';
$lang['strtablecolumnlist'] = 'Columnas na táboa';
$lang['strindexcolumnlist'] = 'Columnas no índice';
$lang['strconfcluster'] = 'Está seguro de que quere concentrar «%s»?';
$lang['strclusteredgood'] = 'Completouse o concentrado.';
$lang['strclusteredbad'] = 'Non se conseguiu completar o concentrado.';
$lang['strconcurrently'] = 'Simultaneamente';
$lang['strnoclusteravailable'] = 'A táboa non está concentrada nun índice.';
// Rules
$lang['strrules'] = 'Regras';
$lang['strrule'] = 'Regra';
$lang['strshowallrules'] = 'Listar todas as regras';
$lang['strnorule'] = 'Non se atopou regra algunha.';
$lang['strnorules'] = 'Non se atopou regra algunha.';
$lang['strcreaterule'] = 'Crear unha regra';
$lang['strrulename'] = 'Nome da regra';
$lang['strruleneedsname'] = 'Debe fornecer un nome para a regra.';
$lang['strrulecreated'] = 'Creouse a regra.';
$lang['strrulecreatedbad'] = 'Non se conseguiu crear a regra.';
$lang['strconfdroprule'] = 'Está seguro de que quere eliminar a regra «%s» en «%s»?';
$lang['strruledropped'] = 'Eliminouse a regra.';
$lang['strruledroppedbad'] = 'Non se conseguiu eliminar a regra.';
// Constraints
$lang['strconstraint'] = 'Restrición';
$lang['strconstraints'] = 'Restricións';
$lang['strshowallconstraints'] = 'Listar todas as restricións';
$lang['strnoconstraints'] = 'Non se atopou restrición algunha.';
$lang['strcreateconstraint'] = 'Crear unha restrición';
$lang['strconstraintcreated'] = 'Creouse a restrición.';
$lang['strconstraintcreatedbad'] = 'Non se conseguiu crear a restrición.';
$lang['strconfdropconstraint'] = 'Está seguro de que quere eliminar a restrición «%s» en «%s»?';
$lang['strconstraintdropped'] = 'Eliminouse a restrición.';
$lang['strconstraintdroppedbad'] = 'Non se conseguiu eliminar a restrición.';
$lang['straddcheck'] = 'Engadir unha comprobación';
$lang['strcheckneedsdefinition'] = 'A comprobación necesita unha definición.';
$lang['strcheckadded'] = 'Engadiuse a comprobación.';
$lang['strcheckaddedbad'] = 'Non se conseguiu engadir a comprobación.';
$lang['straddpk'] = 'Engadir unha clave primaria';
$lang['strpkneedscols'] = 'A clave primaria necesita polo menos unha columna.';
$lang['strpkadded'] = 'Engadiuse a clave primaria.';
$lang['strpkaddedbad'] = 'Non se conseguiu engadir a clave primaria.';
$lang['stradduniq'] = 'Engadir unha clave única';
$lang['struniqneedscols'] = 'A clave única necesita polo menos unha columna.';
$lang['struniqadded'] = 'Engadiuse a clave única.';
$lang['struniqaddedbad'] = 'Non se conseguiu engadir a clave única.';
$lang['straddfk'] = 'Engadir unha clave externa';
$lang['strfkneedscols'] = 'A clave externa necesita polo menos unha columna.';
$lang['strfkneedstarget'] = 'A clave externa necesita unha táboa externa.';
$lang['strfkadded'] = 'Engadiuse a clave externa.';
$lang['strfkaddedbad'] = 'Non se conseguiu engadir a clave externa.';
$lang['strfktarget'] = 'Táboa externa';
$lang['strfkcolumnlist'] = 'Columnas na clave';
$lang['strondelete'] = 'AO ACTUALIZAR'; // Sei que son instrucións cando se usa SQL, pero na
$lang['stronupdate'] = 'AO BORRAR'; // interface paréceme mellor traducilos.
// Functions
$lang['strfunction'] = 'Función';
$lang['strfunctions'] = 'Funcións';
$lang['strshowallfunctions'] = 'Listar todas as funcións';
$lang['strnofunction'] = 'Non se atopou función algunha.';
$lang['strnofunctions'] = 'Non se atopou función algunha.';
$lang['strcreateplfunction'] = 'Crear unha función SQL/PL';
$lang['strcreateinternalfunction'] = 'Crear unha función interna';
$lang['strcreatecfunction'] = 'Crear unha función en C';
$lang['strfunctionname'] = 'Nome da función';
$lang['strreturns'] = 'Devolve';
$lang['strproglanguage'] = 'Linguaxe de programación';
$lang['strfunctionneedsname'] = 'Debe fornecer un nome para a función.';
$lang['strfunctionneedsdef'] = 'Debe fornecer unha definición para a función.';
$lang['strfunctioncreated'] = 'Creouse a función.';
$lang['strfunctioncreatedbad'] = 'Non se conseguiu crear a función.';
$lang['strconfdropfunction'] = 'Está seguro de que quere eliminar a función «%s»?';
$lang['strfunctiondropped'] = 'Eliminouse a función.';
$lang['strfunctiondroppedbad'] = 'Non se conseguiu eliminar a función.';
$lang['strfunctionupdated'] = 'Actualizouse a función.';
$lang['strfunctionupdatedbad'] = 'Non se conseguiu actualizar a función.';
$lang['strobjectfile'] = 'Ficheiro de obxecto';
$lang['strlinksymbol'] = 'Símbolo da ligazón';
$lang['strarguments'] = 'Argumentos';
$lang['strargmode'] = 'Modo';
$lang['strargtype'] = 'Tipo';
$lang['strargadd'] = 'Engadir outro argumento';
$lang['strargremove'] = 'Borrar este argumento';
$lang['strargnoargs'] = 'Esta función non recibirá argumento ningún.';
$lang['strargenableargs'] = 'Permitir que se lle fornezan argumentos á función.';
$lang['strargnorowabove'] = 'Ten que haber unha fila antes desta.';
$lang['strargnorowbelow'] = 'Ten que haber unha fila despois desta.';
$lang['strargraise'] = 'Subir.';
$lang['strarglower'] = 'Baixar.';
$lang['strargremoveconfirm'] = 'Está seguro de que quere borrar este argumento? Esta acción non se pode desfacer.';
$lang['strfunctioncosting'] = 'Custo da función';
$lang['strresultrows'] = 'Filas resultantes';
$lang['strexecutioncost'] = 'Custo de execución';
$lang['strspecifyfunctiontodrop'] = 'Debe especificar polo menos unha función a eliminar.';
// Triggers
$lang['strtrigger'] = 'Disparador';
$lang['strtriggers'] = 'Disparadores';
$lang['strshowalltriggers'] = 'Listar todos os disparadores';
$lang['strnotrigger'] = 'Non se atopor disparador algún.';
$lang['strnotriggers'] = 'Non se atopor disparador algún.';
$lang['strcreatetrigger'] = 'Crear un disparador';
$lang['strtriggerneedsname'] = 'Debe fornecer un nome para o disparador.';
$lang['strtriggerneedsfunc'] = 'Debe especificar unha función para o disparador.';
$lang['strtriggercreated'] = 'Creouse o disparador.';
$lang['strtriggercreatedbad'] = 'Non se conseguiu crear o disparador.';
$lang['strconfdroptrigger'] = 'Está seguro de que quere eliminar o disparador «%s» en «%s»?';
$lang['strconfenabletrigger'] = 'Está seguro de que quere activar o disparador «%s» en «%s»?';
$lang['strconfdisabletrigger'] = 'Está seguro de que quere desactivar o disparador «%s» en «%s»?';
$lang['strtriggerdropped'] = 'Eliminouse o disparador.';
$lang['strtriggerdroppedbad'] = 'Non se conseguiu eliminar o disparador.';
$lang['strtriggerenabled'] = 'Activouse o disparador.';
$lang['strtriggerenabledbad'] = 'Non se conseguiu activar o disparador.';
$lang['strtriggerdisabled'] = 'Desactivouse o disparador.';
$lang['strtriggerdisabledbad'] = 'Non se conseguiu desactivar o disparador.';
$lang['strtriggeraltered'] = 'Modificouse o disparador.';
$lang['strtriggeralteredbad'] = 'Non se conseguiu modificar o disparador.';
$lang['strforeach'] = 'Por cada'; // «For each [row or instruction]»
// Types
$lang['strtype'] = 'Tipo';
$lang['strtypes'] = 'Tipos';
$lang['strshowalltypes'] = 'Listar todos os tipos';
$lang['strnotype'] = 'Non se atopou tipo algún.';
$lang['strnotypes'] = 'Non se atopou tipo algún.';
$lang['strcreatetype'] = 'Crear un tipo';
$lang['strcreatecomptype'] = 'Crear un tipo composto';
$lang['strcreateenumtype'] = 'Crear un tipo de enumeración';
$lang['strtypeneedsfield'] = 'Debe especificar polo menos un campo.';
$lang['strtypeneedsvalue'] = 'Debe especificar polo menos un valor.';
$lang['strtypeneedscols'] = 'Debe especificar un número correcto de campos.';
$lang['strtypeneedsvals'] = 'Debe especificar un número correcto de valores.';
$lang['strinputfn'] = 'Función de entrada';
$lang['stroutputfn'] = 'Función de saída';
$lang['strpassbyval'] = 'Pasado por valor?';
$lang['stralignment'] = 'Aliñación';
$lang['strelement'] = 'Elemento';
$lang['strdelimiter'] = 'Delimitador';
$lang['strstorage'] = 'Almacenamento';
$lang['strfield'] = 'Campo';
$lang['strnumfields'] = 'Cantidade de campos';
$lang['strnumvalues'] = 'Cantidade de valores';
$lang['strtypeneedsname'] = 'Debe fornecer un nome para o tipo.';
$lang['strtypeneedslen'] = 'Debe fornecer unha lonxitude para o tipo.';
$lang['strtypecreated'] = 'Creouse o tipo.';
$lang['strtypecreatedbad'] = 'Non se conseguiu crear o tipo.';
$lang['strconfdroptype'] = 'Está seguro de que quere eliminar o tipo «%s»?';
$lang['strtypedropped'] = 'Eliminouse o tipo.';
$lang['strtypedroppedbad'] = 'Non se conseguiu eliminar o tipo.';
$lang['strflavor'] = 'Subtipo';
$lang['strbasetype'] = 'Base';
$lang['strcompositetype'] = 'Composto';
$lang['strpseudotype'] = 'Pseudo';
$lang['strenum'] = 'Enumeración';
$lang['strenumvalues'] = 'Valores da enumeración';
// Schemas
$lang['strschema'] = 'Esquema';
$lang['strschemas'] = 'Esquemas';
$lang['strshowallschemas'] = 'Listar todos os esquemas';
$lang['strnoschema'] = 'Non se atopou esquema algún.';
$lang['strnoschemas'] = 'Non se atopou esquema algún.';
$lang['strcreateschema'] = 'Crear un esquema';
$lang['strschemaname'] = 'Nome do esquema';
$lang['strschemaneedsname'] = 'Debe fornecer un nome para o esquema.';
$lang['strschemacreated'] = 'Creouse o esquema.';
$lang['strschemacreatedbad'] = 'Non se conseguiu crear o esquema.';
$lang['strconfdropschema'] = 'Está seguro de que quere eliminar o esquema «%s»?';
$lang['strschemadropped'] = 'Eliminouse o esquema.';
$lang['strschemadroppedbad'] = 'Non se conseguiu eliminar o esquema.';
$lang['strschemaaltered'] = 'Modificouse o esquema.';
$lang['strschemaalteredbad'] = 'Non se conseguiu modificar o esquema.';
$lang['strsearchpath'] = 'Ruta de busca do esquema';
$lang['strspecifyschematodrop'] = 'Debe especificar polo menos un esquema a eliminar.';
// Reports
// Domains
$lang['strdomain'] = 'Dominio';
$lang['strdomains'] = 'Dominios';
$lang['strshowalldomains'] = 'Listar todos os dominios';
$lang['strnodomains'] = 'Non se atopou dominio algún.';
$lang['strcreatedomain'] = 'Crear un dominio';
$lang['strdomaindropped'] = 'Eliminouse o dominio.';
$lang['strdomaindroppedbad'] = 'Non se conseguiu eliminar o dominio.';
$lang['strconfdropdomain'] = 'Está seguro de que quere eliminar o dominio «%s»?';
$lang['strdomainneedsname'] = 'Debe fornecer un nome para o dominio.';
$lang['strdomaincreated'] = 'Creouse o dominio.';
$lang['strdomaincreatedbad'] = 'Non se conseguiu crear o dominio.';
$lang['strdomainaltered'] = 'Modificouse o dominio.';
$lang['strdomainalteredbad'] = 'Non se conseguiu modificar o dominio.';
// Operators
$lang['stroperator'] = 'Operador';
$lang['stroperators'] = 'Operadores';
$lang['strshowalloperators'] = 'Listar todos os operadores';
$lang['strnooperator'] = 'Non se atopou operador algún.';
$lang['strnooperators'] = 'Non se atopou operador algún.';
$lang['strcreateoperator'] = 'Crear un operador';
$lang['strleftarg'] = 'Tipo do argumento esquerdo';
$lang['strrightarg'] = 'Tipo do argumento dereito';
$lang['strcommutator'] = 'Conmutador';
$lang['strnegator'] = 'Negación';
$lang['strrestrict'] = 'Restrinxir';
$lang['strjoin'] = 'Unir';
$lang['strhashes'] = 'Hashes'; // Non sei como traducilo.
$lang['strmerges'] = 'Mesturas';
$lang['strleftsort'] = 'Ordenar pola esquerda';
$lang['strrightsort'] = 'Ordenar pola dereita';
$lang['strlessthan'] = 'Menor que';
$lang['strgreaterthan'] = 'Maior que';
$lang['stroperatorneedsname'] = 'Debe fornecer un nome para o operador.';
$lang['stroperatorcreated'] = 'Creouse o operador.';
$lang['stroperatorcreatedbad'] = 'Non se conseguiu crear o operador.';
$lang['strconfdropoperator'] = 'Está seguro de que quere eliminar o operador «%s»?';
$lang['stroperatordropped'] = 'Eliminouse o operador.';
$lang['stroperatordroppedbad'] = 'Non se conseguiu eliminar o operador.';
// Casts
$lang['strcasts'] = 'Molde';
$lang['strnocasts'] = 'Non se atopou molde algún.';
$lang['strsourcetype'] = 'Tipo orixe';
$lang['strtargettype'] = 'Tipo obxectivo';
$lang['strimplicit'] = 'Implícito';
$lang['strinassignment'] = 'Na asignación';
$lang['strbinarycompat'] = '(Compatible a nivel binario)';
// Conversions
$lang['strconversions'] = 'Conversións';
$lang['strnoconversions'] = 'Non se atopou conversión algunha.';
$lang['strsourceencoding'] = 'Codificación orixinal';
$lang['strtargetencoding'] = 'Codificación obxectivo';
// Languages
$lang['strlanguages'] = 'Linguas';
$lang['strnolanguages'] = 'Non se atopou lingua algunha.';
$lang['strtrusted'] = 'De confianza';
// Info
$lang['strnoinfo'] = 'Non hai información dispoñible.';
$lang['strreferringtables'] = 'Táboas que fan referencia a esta';
$lang['strparenttables'] = 'Táboas superiores';
$lang['strchildtables'] = 'Táboas subordinadas';
// Aggregates
$lang['straggregate'] = 'Conxunto';
$lang['straggregates'] = 'Conxuntos';
$lang['strnoaggregates'] = 'Non se atopou conxunto algún.';
$lang['stralltypes'] = '(Todos os tipos)';
$lang['strcreateaggregate'] = 'Crear un conxunto';
$lang['straggrbasetype'] = 'Tipo de dato de entrada';
$lang['straggrsfunc'] = 'Función de cambio de estado';
$lang['straggrstype'] = 'Tipo de dato para o valor do estado';
$lang['straggrffunc'] = 'Función final';
$lang['straggrinitcond'] = 'Condición inicial';
$lang['straggrsortop'] = 'Operador de orde';
$lang['strconfdropaggregate'] = 'Está seguro de que quere eliminar o conxunto «%s»?';
$lang['straggregatedropped'] = 'Eliminouse o conxunto.';
$lang['straggregatedroppedbad'] = 'Non se conseguiu eliminar o conxunto.';
$lang['straggraltered'] = 'Modificouse o conxunto.';
$lang['straggralteredbad'] = 'Non se conseguiu eliminar o conxunto.';
$lang['straggrneedsname'] = 'Debe fornecer un nome para o conxunto.';
$lang['straggrneedsbasetype'] = 'Debe fornecer un tipo de dato de entrada para o conxunto.';
$lang['straggrneedssfunc'] = 'Debe fornecer o nome da función de cambio de estado para o conxunto.';
$lang['straggrneedsstype'] = 'Debe fornecer un tipo de dato para o valor do estado do conxunto.';
$lang['straggrcreated'] = 'Creouse o conxunto.';
$lang['straggrcreatedbad'] = 'Non se conseguiu crear o conxunto.';
$lang['straggrshowall'] = 'Listar todos os conxuntos';
// Operator Classes
$lang['stropclasses'] = 'Clases de operador';
$lang['strnoopclasses'] = 'Non se atopor clase de operador algunha.';
$lang['straccessmethod'] = 'Método de acceso';
// Stats and performance
$lang['strrowperf'] = 'Rendemento das filas';
$lang['strioperf'] = 'Rendemento da entrada e saída';
$lang['stridxrowperf'] = 'Rendemento das filas do índice';
$lang['stridxioperf'] = 'Rendemento da entrada e saída do índice';
$lang['strpercent'] = '%';
$lang['strsequential'] = 'Secuencial';
$lang['strscan'] = 'Explorar';
$lang['strread'] = 'Ler';
$lang['strfetch'] = 'Obter';
$lang['strheap'] = 'Pila';
$lang['strtoast'] = 'TOAST'; // Non traduzo por se son siglas, que non o teño claro.
$lang['strtoastindex'] = 'Índice TOAST';
$lang['strcache'] = 'Caché';
$lang['strdisk'] = 'Disco';
$lang['strrows2'] = 'Filas';
// Tablespaces
$lang['strtablespace'] = 'Alias de ruta';
$lang['strtablespaces'] = 'Alias de ruta';
$lang['strshowalltablespaces'] = 'Listar todos os alias de ruta';
$lang['strnotablespaces'] = 'Non se atopou alias de ruta algún.';
$lang['strcreatetablespace'] = 'Crear un alias de ruta';
$lang['strlocation'] = 'Lugar';
$lang['strtablespaceneedsname'] = 'Debe fornecer un nome para o alias de ruta.';
$lang['strtablespaceneedsloc'] = 'Debe fornecer unha ruta para a que crear o alias.';
$lang['strtablespacecreated'] = 'Creouse o alias de ruta.';
$lang['strtablespacecreatedbad'] = 'non se conseguiu crear o alias de ruta.';
$lang['strconfdroptablespace'] = 'Está seguro de que quere borrar o alias de ruta «%s»?';
$lang['strtablespacedropped'] = 'Eliminouse o alias de ruta.';
$lang['strtablespacedroppedbad'] = 'Non se conseguiu eliminar o alias de ruta.';
$lang['strtablespacealtered'] = 'Modificouse o alias de ruta.';
$lang['strtablespacealteredbad'] = 'Non se conseguiu modificar o alias de ruta.';
// Miscellaneous
$lang['strtopbar'] = '%s, executándose no enderezo %s:%s. Está identificado coma «%s».';
$lang['strtimefmt'] = 'd/m/Y, G:i:s';
$lang['strhelp'] = 'Axuda';
$lang['strhelpicon'] = '?';
$lang['strhelppagebrowser'] = 'Navegador das páxinas de axuda';
$lang['strselecthelppage'] = 'Escolla unha páxina de axuda';
$lang['strinvalidhelppage'] = 'Páxina de axuda incorrecta.';
$lang['strlogintitle'] = 'Identificarse en %s';
$lang['strlogoutmsg'] = 'Saíu de %s';
$lang['strloading'] = 'Cargando...';
$lang['strerrorloading'] = 'Produciuse un erro durante o proceso de carga';
$lang['strclicktoreload'] = 'Prema aquí para recargar';
// Autovacuum
$lang['strautovacuum'] = 'Purgación automática';
$lang['strturnedon'] = 'Acendido';
$lang['strturnedoff'] = 'Apagado';
$lang['strenabled'] = 'Activado';
$lang['strnovacuumconf'] = 'Non se atopou ningunha configuración para purgacións automáticas.';
$lang['strvacuumbasethreshold'] = 'Límite da base da purgación';
$lang['strvacuumscalefactor'] = 'Factores de escala da purgación';
$lang['stranalybasethreshold'] = 'Límite da base da análise';
$lang['stranalyzescalefactor'] = 'Factores de escala da análise';
$lang['strvacuumcostdelay'] = 'Atraso do custo da purgación';
$lang['strvacuumcostlimit'] = 'Custo límite da purgación';
$lang['strvacuumpertable'] = 'Configuración da purgación automática por táboa';
$lang['straddvacuumtable'] = 'Engadir unha configuración de purgación automática dunha táboa';
$lang['streditvacuumtable'] = 'Modificar a configuración de purgación automática da táboa «%s»';
$lang['strdelvacuumtable'] = 'Está seguro de que quere eliminar a configuración de purgación automática da táboa «%s»?';
$lang['strvacuumtablereset'] = 'A configuración de purgación automática da táboa «%s» restableceuse aos seus valores predeterminados';
$lang['strdelvacuumtablefail'] = 'Non se conseguiu eliminar a configuración de purgación automática da táboa «%s»';
$lang['strsetvacuumtablesaved'] = 'Gardouse a configuración de purgación automática da táboa «%s».';
$lang['strsetvacuumtablefail'] = 'Non se conseguiu gardar a configuración de purgación automática da táboa «%s».';
$lang['strspecifydelvacuumtable'] = 'Debe especificar unha táboa da que borrar os parámetros de purgación.';
$lang['strspecifyeditvacuumtable'] = 'Debe especificar unha táboa na que modificar os parámetros de purgación.';
$lang['strnotdefaultinred'] = 'Os valores que non sexan os predeterminados están en cor vermella.';
// Table-level Locks
$lang['strlocks'] = 'Bloqueos';
$lang['strtransaction'] = 'Identificador da transacción';
$lang['strvirtualtransaction'] = 'Identificador da transacción virtual';
$lang['strprocessid'] = 'Identificador do proceso';
$lang['strmode'] = 'Modo de bloqueo';
$lang['strislockheld'] = 'Está activo o bloqueo?';
// Prepared transactions
$lang['strpreparedxacts'] = 'Transaccións preparadas';
$lang['strxactid'] = 'Identificador da transacción';
$lang['strgid'] = 'Identificador global';
// Fulltext search
$lang['strfulltext'] = 'Busca de texto completa';
$lang['strftsconfig'] = 'Configuración de BTC';
$lang['strftsconfigs'] = 'Configuracións';
$lang['strftscreateconfig'] = 'Crear unha configuración de BTC';
$lang['strftscreatedict'] = 'Crear un dicionario';
$lang['strftscreatedicttemplate'] = 'Crear un modelo de dicionario';
$lang['strftscreateparser'] = 'Crear un analizador';
$lang['strftsnoconfigs'] = 'Non se atopou configuración de BTC algunha.';
$lang['strftsconfigdropped'] = 'Eliminouse a configuración de BTC.';
$lang['strftsconfigdroppedbad'] = 'Non se conseguiu eliminar a configuración de BTC.';
$lang['strconfdropftsconfig'] = 'Está seguro de que quere eliminar a configuración de BTC «%s»?';
$lang['strconfdropftsdict'] = 'Está seguro de que quere eliminar o dicionario de BTC «%s»?';
$lang['strconfdropftsmapping'] = 'Está seguro de que quere eliminar a aplicación «%s» da configuración de BTC «%s»?';
$lang['strftstemplate'] = 'Modelo';
$lang['strftsparser'] = 'Analizador';
$lang['strftsconfigneedsname'] = 'Debe fornecer un nome para a configuración de BTC.';
$lang['strftsconfigcreated'] = 'Creouse a configuración de BTC.';
$lang['strftsconfigcreatedbad'] = 'non se conseguiu crear a configuración de BTC.';
$lang['strftsmapping'] = 'Aplicación';
$lang['strftsdicts'] = 'Dicionarios';
$lang['strftsdict'] = 'Dicionario';
$lang['strftsemptymap'] = 'Aplicación da configuración de BTC baleira.';
$lang['strftsconfigaltered'] = 'Modificouse a configuración de BTC.';
$lang['strftsconfigalteredbad'] = 'Non se conseguiu modificar a configuración de BTC.';
$lang['strftsconfigmap'] = 'Aplicación da configuración de BTC';
$lang['strftsparsers'] = 'Analizadores de BTC';
$lang['strftsnoparsers'] = 'Non hai ningún analizador de BTC dispoñible.';
$lang['strftsnodicts'] = 'Non hai ningún dicionario de BTC dispoñible.';
$lang['strftsdictcreated'] = 'Creouse o dicionario de BTC.';
$lang['strftsdictcreatedbad'] = 'Non se conseguiu crear o dicionario de BTC.';
$lang['strftslexize'] = 'Análise léxica';
$lang['strftsinit'] = 'Comezo';
$lang['strftsoptionsvalues'] = 'Opcións e valores';
$lang['strftsdictneedsname'] = 'Debe fornecer un nome para o dicionario de BTC.';
$lang['strftsdictdropped'] = 'Eliminouse o dicionario de BTC.';
$lang['strftsdictdroppedbad'] = 'Non se conseguiu eliminar o dicionario de BTC.';
$lang['strftsdictaltered'] = 'Modificouse o dicionario de BTC.';
$lang['strftsdictalteredbad'] = 'Non se conseguiu modifica o dicionario de BTC.';
$lang['strftsaddmapping'] = 'Engadir unha nova aplicación';
$lang['strftsspecifymappingtodrop'] = 'Debe especificar polo menos unha aplicación a eliminar.';
$lang['strftsspecifyconfigtoalter'] = 'Debe especificar polo menos unha configuración de BTC a modificar';
$lang['strftsmappingdropped'] = 'Eliminouse a aplicación de BTC.';
$lang['strftsmappingdroppedbad'] = 'Non se conseguiu eliminar a aplicación de BTC.';
$lang['strftsnodictionaries'] = 'Non se atopou dicionario algún.';
$lang['strftsmappingaltered'] = 'Modificouse a aplicación de BTC.';
$lang['strftsmappingalteredbad'] = 'Non se conseguiu modificar a aplicación de BTC.';
$lang['strftsmappingadded'] = 'Engadiuse a aplicación de BTC.';
$lang['strftsmappingaddedbad'] = 'Non se conseguiu engadir a aplicación de BTC.';
$lang['strftstabconfigs'] = 'Configuracións';
$lang['strftstabdicts'] = 'Dicionarios';
$lang['strftstabparsers'] = 'Analizadores';
$lang['strftscantparsercopy'] = 'Non se pode especificar tanto un analizador coma un modelo durante a creación dunha configuración de busca de texto.';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.