Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

480 lines (461 sloc) 22.76 kB
<?php
/**
* Dutch Language file for WebDB.
* @maintainer Hugo Jonker [hugo@gewis.win.tue.nl]
*
* $Id: dutch.php,v 1.18 2007/04/24 11:42:07 soranzo Exp $
*/
$lang['applang'] = 'Nederlands';
$lang['applocale'] = 'nl-NL';
$lang['applangdir'] = 'ltr';
$lang['strlogin'] = 'Login';
$lang['strnotables'] = 'Geen tabellen gevonden.';
$lang['strppahome'] = 'phpPgAdmin Homepage';
$lang['strpgsqlhome'] = 'PostgreSQL Homepage';
$lang['strpgsqlhome_url'] = 'http://www.postgresql.org/';
$lang['strlocaldocs'] = 'PostgreSQL Documentatie (lokaal)';
$lang['strreportbug'] = 'Meldt een fout';
$lang['strviewfaq'] = 'Bekijk FAQ';
$lang['strviewfaq_url'] = 'http://phppgadmin.sourceforge.net/?page=faq';
$lang['strnotable'] = 'Geen tabel gevonden.';
$lang['strnoviews'] = 'Geen views gevonden.';
$lang['strnofunctions'] = 'Geen functies gevonden.';
$lang['strowner'] = 'Eigenaar';
$lang['straction'] = 'Actie';
$lang['stractions'] = 'Acties';
$lang['strname'] = 'Naam';
$lang['strtable'] = 'Tabel';
$lang['strtables'] = 'Tabellen';
$lang['strview'] = 'View';
$lang['strviews'] = 'Views';
$lang['strdefinition'] = 'Definitie';
$lang['strtriggers'] = 'Triggers';
$lang['strrules'] = 'Regels';
$lang['strsequence'] = 'Sequence';
$lang['strsequences'] = 'Sequences';
$lang['strfunction'] = 'Functie';
$lang['strfunctions'] = 'Functies';
$lang['stroperators'] = 'Operatoren';
$lang['strtypes'] = 'Types';
$lang['straggregates'] = 'Aggregaten';
$lang['strproperties'] = 'Eigenschappen';
$lang['strbrowse'] = 'Bekijk';
$lang['strdrop'] = 'Verwijder';
$lang['strdropped'] = 'Verwijderd';
$lang['strnull'] = 'Null';
$lang['strnotnull'] = 'Niet Null';
$lang['strprev'] = 'Vorige';
$lang['strnext'] = 'Volgende';
$lang['strfailed'] = 'mislukt';
$lang['strnotloaded'] = 'Deze PHP-installatie is zonder ondersteuning van dit type database gecompileerd.';
$lang['strcreate'] = 'Creëer';
$lang['strcomment'] = 'Commentaar';
$lang['strlength'] = 'Lengte';
$lang['strdefault'] = 'Standaard';
$lang['stralter'] = 'Wijzig';
$lang['strcancel'] = 'Cancel';
$lang['strprivileges'] = 'Privileges';
$lang['strtrue'] = 'True';
$lang['strfalse'] = 'False';
$lang['strinsert'] = 'Voeg in';
$lang['strselect'] = 'Selecteer';
$lang['strdelete'] = 'Verwijder';
$lang['strupdate'] = 'Vernieuw';
$lang['strrule'] = 'Regel';
$lang['strreferences'] = 'Referenties';
$lang['strtrigger'] = 'Triggers';
$lang['stryes'] = 'Ja';
$lang['strno'] = 'Nee';
$lang['stredit'] = 'Edit';
$lang['strinvalidparam'] = 'Ongeldige parameters.';
// Error handling
$lang['strsqlerror'] = 'SQL fout:';
$lang['strinstatement'] = 'In statement:';
$lang['strimport'] = 'Importeer';
// Users
$lang['struser'] = 'Gebruiker';
$lang['strgroup'] = 'Groep';
$lang['strusername'] = 'Gebruikersnaam';
$lang['strpassword'] = 'wachtwoord';
$lang['strsuper'] = 'Superuser?';
$lang['strcreatedb'] = 'Creëer DB?';
$lang['strexpires'] = 'Verloopt';
$lang['strnousers'] = 'Geen gebruikers gevonden.';
// Databases
$lang['strdatabase'] = 'Database';
$lang['strdatabases'] = 'Databases';
$lang['strdata'] = 'Data';
$lang['strconfirm'] = 'Bevestig';
$lang['strexpression'] = 'Uitdrukking';
$lang['strellipsis'] = '...';
$lang['strexpand'] = 'Uitvouwen';
$lang['strcollapse'] = 'Inklappen';
$lang['strnodatabases'] = 'Geen Databases gevonden.';
$lang['strdatabaseneedsname'] = 'U dient uw database een naam te geven.';
// Views
$lang['strviewneedsname'] = 'U dient uw view een naam te geven.';
$lang['strviewneedsdef'] = 'U dinet uw view te definiëren.';
// Sequences
$lang['strnosequences'] = 'Geen sequences gevonden.';
//$lang['strsequencename'] = 'sequence_naam';
$lang['strlastvalue'] = 'laatste_waarde';
$lang['strincrementby'] = 'verhoog_met';
$lang['strmaxvalue'] = 'max_waarde';
$lang['strminvalue'] = 'min_waarde';
$lang['strcachevalue'] = 'cache_waarde';
$lang['strlogcount'] = 'log_cnt';
$lang['striscycled'] = 'is_cyclisch';
$lang['strreset'] = 'Reset';
// Indicies
$lang['strindexname'] = 'Index Naam';
$lang['strtabname'] = 'Tab Naam';
$lang['strcolumnname'] = 'Kolom Naam';
$lang['struniquekey'] = 'Unieke sleutel';
$lang['strprimarykey'] = 'Primaire sleutel';
// Tables
$lang['strfield'] = 'veld';
$lang['strfields'] = 'velden';
$lang['strtype'] = 'type';
$lang['strvalue'] = 'waarde';
$lang['strshowalltables'] = 'Toon alle tabellen';
$lang['strunique'] = 'uniek';
$lang['strprimary'] = 'Primair';
$lang['strkeyname'] = 'sleutel naam';
$lang['strnumfields'] = 'aantal velden';
$lang['strcreatetable'] = 'Creëer tabel';
$lang['strtableneedsname'] = 'U dient uw tabel een naam te geven.';
$lang['strtableneedscols'] = 'U dient uw tabel een geldig aantal kolommen te geven.';
$lang['strexport'] = 'exporteer';
$lang['strconstraints'] = 'constraints';
$lang['strcolumns'] = 'kolommen';
// Functions
$lang['strreturns'] = 'Retourneert';
$lang['strarguments'] = 'Argumenten';
$lang['strlanguage'] = 'taal';
$lang['strfunctionneedsname'] = 'U dient uw functie een naam te geven.';
$lang['strfunctionneedsdef'] = 'U dient uw functie te definiëren.';
// Triggers
$lang['strtriggers'] = 'Triggers';
$lang['strnotriggers'] = 'Geen triggers gevonden.';
$lang['strcreatetrigger'] = 'Creëer trigger';
// Types
$lang['strtype'] = 'Type';
$lang['strtypes'] = 'Types';
$lang['strcascade'] = 'CASCADE';
$lang['strnotypes'] = 'Geen types gevonden.';
$lang['strcreatetype'] = 'Creëer type';
$lang['strconfdroptype'] = 'Weet u zeker dat u het type "%s" wilt verwijderen?';
$lang['strtypedropped'] = 'Type verwijderd.';
$lang['strtypedroppedbad'] = 'Verwijdering van het type mislukt.';
$lang['strtypecreated'] = 'Type gecreëerd';
$lang['strtypecreatedbad'] = 'Type creatie mislukt.';
$lang['strshowalltypes'] = 'Toon alle types';
$lang['strinputfn'] = 'Invoer functie';
$lang['stroutputfn'] = 'Uitvoer functie';
$lang['strpassbyval'] = 'Passed by val?';
$lang['stralignment'] = 'Alignment';
$lang['strelement'] = 'Element';
$lang['strdelimiter'] = 'Scheidingsteken';
$lang['strstorage'] = 'Opslag';
$lang['strtypeneedsname'] = 'U dient uw type een naam te geven.';
$lang['strtypeneedslen'] = 'U dient uw type een lengte te geven.';
// New translations
$lang['strintro'] = 'Welkom bij phpPgAdmin.';
$lang['straccount'] = 'Account';
$lang['strchangepassword'] = 'Verander wachtwoord';
$lang['strpasswordchanged'] = 'Wachtwoord veranderd.';
$lang['strpasswordchangedbad'] = 'Wachtwoord veranderen mislukt.';
$lang['strpasswordshort'] = 'Wachtwoord is te kort.';
$lang['strpasswordconfirm'] = 'Wachtwoord verschilt van bevestigings-wachtwoord.';
$lang['strloginfailed'] = 'Inloggen mislukt';
$lang['strserver'] = 'Server';
$lang['strlogout'] = 'Log uit';
$lang['strcreated'] = 'Aangemaakt';
$lang['strok'] = 'OK';
$lang['strsave'] = 'Bewaar';
$lang['strrows'] = 'rij(en)';
$lang['strrowsaff'] = 'rij(en) gewijzigd.';
$lang['strexample'] = 'bijv.';
$lang['strback'] = 'Terug';
$lang['strqueryresults'] = 'Query resultaten';
$lang['strshow'] = 'Toon';
$lang['strempty'] = 'Leeg';
$lang['strencoding'] = 'Encoding';
$lang['strsql'] = 'SQL';
$lang['strgo'] = 'Go';
$lang['stradmin'] = 'Admin';
$lang['strvacuum'] = 'Vacuum';
$lang['stranalyze'] = 'Analyzeer';
$lang['strclusterindex'] = 'Cluster';
$lang['strreindex'] = 'Reindex';
$lang['strrun'] = 'Run';
$lang['stradd'] = 'Voeg toe';
$lang['strevent'] = 'Event';
$lang['strwhere'] = 'Where';
$lang['strgrantbad'] = 'U dient minstens een gebruiker of groep en minstens een privilege op te geven.';
$lang['stralterprivs'] = 'Wijzig privilege';
$lang['strinstead'] = 'Do Instead';
$lang['strwhen'] = 'zodra';
$lang['strformat'] = 'Format';
$lang['strbadconfig'] = 'Het bestand config.inc.php is verouderd. U kunt een verbeterde versie afleiden van het bestand config.inc.php-dist.';
$lang['strbadschema'] = 'Ongeldig schema gespecificeerd.';
$lang['strbadencoding'] = 'Het zetten van de client encoding in de database is mislukt.';
$lang['strnodata'] = 'Geen rijen gevonden.';
$lang['strtablename'] = 'Tabelnaam';
$lang['strtableneedsfield'] = 'U dient ten minste één veld te specificeren.';
$lang['strtablecreated'] = 'Tabel aangemaakt.';
$lang['strtablecreatedbad'] = 'Het aanmaken van de tabel is mislukt.';
$lang['strconfdroptable'] = 'Weet u zeker dat u de tabel "%s" wilt verwijderen?';
$lang['strtabledropped'] = 'Tabel verwijderd.';
$lang['strtabledroppedbad'] = 'Verwijderen van de tabel is mislukt.';
$lang['strconfemptytable'] = 'Weet u zeker dat u alle rijen uit tabel "%s" wilt verwijderen?';
$lang['strtableemptied'] = 'Alle rijen uit de tabel verwijderd.';
$lang['strtableemptiedbad'] = 'Verwijderen van rijen is mislukt.';
$lang['strinsertrow'] = 'Voeg een rij toe';
$lang['strrowinserted'] = 'Rij toegevoegd.';
$lang['strrowinsertedbad'] = 'Toevoegen van rij is mislukt.';
$lang['streditrow'] = 'Wijzig rij';
$lang['strrowupdated'] = 'Rij geupdate.';
$lang['strrowupdatedbad'] = 'Het updaten van de rij is mislukt.';
$lang['strdeleterow'] = 'Verwijder rij';
$lang['strconfdeleterow'] = 'Weet u zeker dat u deze rij wilt verwijderen?';
$lang['strrowdeleted'] = 'Rij verwijderd.';
$lang['strrowdeletedbad'] = 'Verwijderen van de rij mislukt.';
$lang['strsaveandrepeat'] = 'Save & Repeat';
$lang['strfieldneedsname'] = 'U dient het veld een naam te geven';
$lang['strselectneedscol'] = 'U moet ten minste één kolom als uitvoer tonen';
$lang['straltercolumn'] = 'Wijzig kolom';
$lang['strcolumnaltered'] = 'Kolom gewijzigd.';
$lang['strcolumnalteredbad'] = 'Wijzigen van de kolom is mislukt.';
$lang['strconfdropcolumn'] = 'Weet u zeker dat u de kolom "%s" wilt verwijderen uit tabel "%s"?';
$lang['strcolumndropped'] = 'Kolom verwijdert.';
$lang['strcolumndroppedbad'] = 'Verwijderen van de kolom is mislukt.';
$lang['straddcolumn'] = 'Voeg kolom toe';
$lang['strcolumnadded'] = 'Kolom toegevoegd.';
$lang['strcolumnaddedbad'] = 'Toevoegen van de kolom is mislukt.';
$lang['strschemaanddata'] = 'Schema & Data';
$lang['strschemaonly'] = 'Enkel schema';
$lang['strdataonly'] = 'Enkel data';
$lang['strusers'] = 'gebruikers';
$lang['struserupdated'] = 'gebruiker geupdate.';
$lang['struserupdatedbad'] = 'gebruikerupdate mislukt.';
$lang['strshowallusers'] = 'Toon alle gebruikers';
$lang['strusercreated'] = 'Gebruiker aangemaakt.';
$lang['strconfdropuser'] = 'Weet u zeker dat u de gebruiker "%s" wilt verwijderen?';
$lang['struserdropped'] = 'Gebruiker verwijderd.';
$lang['struserdroppedbad'] = 'Verwijdering van de gebruiker mislukt.';
$lang['strgroups'] = 'Groepen';
$lang['strnogroup'] = 'Groep niet gevonden.';
$lang['strnogroups'] = 'Geen groepen gevonden.';
$lang['strcreategroup'] = 'Maak groep aan';
$lang['strshowallgroups'] = 'Toon alle groepen';
$lang['strgroupneedsname'] = 'U moet een naam opgeven voor uw groep.';
$lang['strgroupcreated'] = 'Groep aangemaakt.';
$lang['strgroupcreatedbad'] = 'Het aanmaken van de groep is mislukt.';
$lang['strconfdropgroup'] = 'Weet u zeker dat u de groep "%s" wilt verwijderen?';
$lang['strgroupdropped'] = 'Groep verwijderd.';
$lang['strgroupdroppedbad'] = 'Verwijdering van de groep is mislukt.';
$lang['strmembers'] = 'Leden';
$lang['strprivilege'] = 'Rechten';
$lang['strnoprivileges'] = 'Dit object heeft standaard eigenaar rechten.';
$lang['strgrant'] = 'Sta toe';
$lang['strrevoke'] = 'Ontzeg';
$lang['strgranted'] = 'Rechten toegevoegd.';
$lang['strgrantfailed'] = 'Rechten toevoegen is mislukt.';
$lang['strshowalldatabases'] = 'Toon alle databases';
$lang['strnodatabase'] = 'Geen database gevonden.';
$lang['strcreatedatabase'] = 'Maak database aan';
$lang['strdatabasename'] = 'Database naam';
$lang['strdatabasecreated'] = 'Database aangemaakt.';
$lang['strdatabasecreatedbad'] = 'Het aanmaken van de database is misluk.';
$lang['strconfdropdatabase'] = 'Weet u zeker dat u de database "%s" wilt verwijderen?';
$lang['strdatabasedropped'] = 'Database verwijderd.';
$lang['strdatabasedroppedbad'] = 'Database verwijdering is mislukt.';
$lang['strentersql'] = 'Type hieronder de uit te voeren SQL:';
$lang['strsqlexecuted'] = 'SQL uitgevoerd.';
$lang['strvacuumgood'] = 'Vacuum klaar.';
$lang['strvacuumbad'] = 'Vacuum mislukt.';
$lang['stranalyzegood'] = 'Analyze klaar.';
$lang['stranalyzebad'] = 'Analyze mislukt.';
$lang['strshowallviews'] = 'Toon alle views';
$lang['strnoview'] = 'Geen views gevonden.';
$lang['strcreateview'] = 'Maak view aan';
$lang['strviewname'] = 'View naam';
$lang['strviewcreated'] = 'View aangemaakt.';
$lang['strviewcreatedbad'] = 'Aanmaken van de View mislukt.';
$lang['strconfdropview'] = 'Weet u zeker dat u de view "%s" wilt verwijderen?';
$lang['strviewdropped'] = 'View verwijderd.';
$lang['strviewdroppedbad'] = 'Verwijderen van de view mislukt.';
$lang['strviewupdated'] = 'View geupdate.';
$lang['strviewupdatedbad'] = 'View updaten mislukt.';
$lang['strshowallsequences'] = 'Toon alle sequences';
$lang['strnosequence'] = 'Geen sequence gevonden.';
$lang['strcreatesequence'] = 'Maak sequence aan';
$lang['strstartvalue'] = 'Start waarde';
$lang['strsequenceneedsname'] = 'U dient een naam op te geven voor de sequence.';
$lang['strsequencecreated'] = 'Sequence aangemaakt.';
$lang['strsequencecreatedbad'] = 'Aanmaken van de sequence mislukt.';
$lang['strconfdropsequence'] = 'Weet u zeker dat u de sequence "%s" wilt verwijderen?';
$lang['strsequencedropped'] = 'Sequence verwijderd.';
$lang['strsequencedroppedbad'] = 'Verwijdering van de sequence mislukt.';
$lang['strindexes'] = 'Indices';
$lang['strshowallindexes'] = 'Toon alle indices';
$lang['strnoindex'] = 'Geen index gevonden.';
$lang['strnoindexes'] = 'Geen indices gevonden.';
$lang['strcreateindex'] = 'Maak index aan';
$lang['strindexneedsname'] = 'U dient een naam op te geven voor de index.';
$lang['strindexneedscols'] = 'Indices dienen uit minimaal één kolom te bestaan.';
$lang['strindexcreated'] = 'Index aangemaakt';
$lang['strindexcreatedbad'] = 'Het aanmaken van de index is mislukt.';
$lang['strconfdropindex'] = 'Weet u zeker dat u de index "%s" wilt verwijderen?';
$lang['strindexdropped'] = 'Index verwijderd.';
$lang['strindexdroppedbad'] = 'Verwijdering van de index mislukt.';
$lang['strindextype'] = 'Type van de index';
$lang['strtablecolumnlist'] = 'Kolommen in tabel';
$lang['strindexcolumnlist'] = 'Kolommen in index';
$lang['strshowallrules'] = 'Toon alle Rules';
$lang['strnorule'] = 'Geen rule gevonden.';
$lang['strnorules'] = 'Geen rules gevonden.';
$lang['strcreaterule'] = 'Maak rule aan';
$lang['strrulename'] = 'Rule naam';
$lang['strruleneedsname'] = 'U dient een naam op te geven voor de rule.';
$lang['strrulecreated'] = 'Rule aangemaakt.';
$lang['strrulecreatedbad'] = 'Het aanmaken van de rule is mislukt.';
$lang['strconfdroprule'] = 'Weet u zeker dat u de rule "%s" op "%s" wilt verwijderen?';
$lang['strruledropped'] = 'Rule verwijderd.';
$lang['strruledroppedbad'] = 'Verwijdering van de rule mislukt.';
$lang['strshowallconstraints'] = 'Toon alle constraints';
$lang['strnoconstraints'] = 'Geen constraints gevonden.';
$lang['strcreateconstraint'] = 'Maak constraint aan';
$lang['strconstraintcreated'] = 'Constraint aangemaakt.';
$lang['strconstraintcreatedbad'] = 'Het aanmaken van de constraint is mislukt.';
$lang['strconfdropconstraint'] = 'Weet u zeker dat u de constraint "%s" op "%s" wilt verwijderen?';
$lang['strconstraintdropped'] = 'Constraint verwijderd.';
$lang['strconstraintdroppedbad'] = 'Verwijdering van de constraint mislukt.';
$lang['straddcheck'] = 'Voeg Check toe';
$lang['strcheckneedsdefinition'] = 'Check constraint moeten gedefiniëerd zijn.';
$lang['strcheckadded'] = 'Check constraint toegevoegd.';
$lang['strcheckaddedbad'] = 'Toevoegen van check constraint mislukt.';
$lang['straddpk'] = 'Voeg primaire sleutel toe';
$lang['strpkneedscols'] = 'Primaire sleutel dient minsten éé te hebben.';
$lang['strpkadded'] = 'Primaire sleutel toegevoegd.';
$lang['strpkaddedbad'] = 'Toevoegen van primaire sleutel is mislukt.';
$lang['stradduniq'] = 'Voeg unieke sleutel toe.';
$lang['struniqneedscols'] = 'Unieke sleutel dient minstens één kolom te hebben.';
$lang['struniqadded'] = 'Unieke sleutel toegevoegd.';
$lang['struniqaddedbad'] = 'Toevoegen van unieke sleutel mislukt.';
$lang['straddfk'] = 'Voeg Foreign sleutel toe';
$lang['strfkneedscols'] = 'Foreign sleutel dient minstens één kolom te hebben.';
$lang['strfkneedstarget'] = 'Foreign sleutel dient een doeltabel te hebben.';
$lang['strfkadded'] = 'Foreign sleutel toegevoegd.';
$lang['strfkaddedbad'] = 'Toevoegen van foreign sleutel mislukt.';
$lang['strfktarget'] = 'Doeltabel';
$lang['strfkcolumnlist'] = 'Kolommen in sleutel';
$lang['strshowallfunctions'] = 'Toon alle functies';
$lang['strnofunction'] = 'Geen functies gevonden.';
$lang['strcreatefunction'] = 'Maak functie aan';
$lang['strfunctionname'] = 'Functie naam';
$lang['strfunctioncreated'] = 'Functie aangemaakt.';
$lang['strfunctioncreatedbad'] = 'Het aanmaken van de functie is mislukt.';
$lang['strconfdropfunction'] = 'Weet u zeker dat u de functie "%s" wilt verwijderen?';
$lang['strfunctiondropped'] = 'Functie verwijderd.';
$lang['strfunctiondroppedbad'] = 'Verwijdering van de functie mislukt.';
$lang['strfunctionupdated'] = 'Functie geupdate.';
$lang['strfunctionupdatedbad'] = 'Het updaten van de functie is mislukt.';
$lang['strshowalltriggers'] = 'Toon alle triggers';
$lang['strnotrigger'] = 'Geen trigger gevonden.';
$lang['strtriggerneedsname'] = 'U dient een naam op te geven voor de trigger.';
$lang['strtriggerneedsfunc'] = 'U dient een functie op te geven voor de trigger.';
$lang['strtriggercreated'] = 'Trigger aangemaakt.';
$lang['strtriggercreatedbad'] = 'Het aanmaken van de trigger is mislukt.';
$lang['strconfdroptrigger'] = 'Weet u zeker dat u de trigger "%s" op "%s" wilt verwijderen?';
$lang['strtriggerdropped'] = 'Trigger verwijderd.';
$lang['strtriggerdroppedbad'] = 'Verwijdering van trigger mislukt.';
$lang['strnotype'] = 'Geen type gevonden.';
$lang['strtypename'] = 'Type naam';
$lang['strschema'] = 'Schema';
$lang['strschemas'] = 'Schema\'s';
$lang['strshowallschemas'] = 'Toon alle schema\'s';
$lang['strnoschema'] = 'Geen schema gevonden.';
$lang['strnoschemas'] = 'Geen schema\'s gevonden.';
$lang['strcreateschema'] = 'Maak schema aan';
$lang['strschemaname'] = 'Schema naam';
$lang['strschemaneedsname'] = 'U dient een naam op te geven voor het schema.';
$lang['strschemacreated'] = 'Schema aangemaakt';
$lang['strschemacreatedbad'] = 'Het aanmaken van het schema is mislukt.';
$lang['strconfdropschema'] = 'Weet u zeker dat u het schema "%s" wilt verwijderen?';
$lang['strschemadropped'] = 'Schema verwijderd.';
$lang['strschemadroppedbad'] = 'Verwijdering van het schema mislukt.';
$lang['strreport'] = 'Rapport';
$lang['strreports'] = 'Rapporten';
$lang['strshowallreports'] = 'Toon alle rapporten';
$lang['strnoreports'] = 'Geen rapporten gevonden.';
$lang['strcreatereport'] = 'Maak rapport aan';
$lang['strreportdropped'] = 'Rapport verwijderd.';
$lang['strreportdroppedbad'] = 'Verwijdering van rapport mislukt.';
$lang['strconfdropreport'] = 'Weet u zeker dat u het rapport "%s" wilt verwijderen?';
$lang['strreportneedsname'] = 'U dient een naam op te geven voor het rapport.';
$lang['strreportneedsdef'] = 'U dient SQL op te geven voor het rapport.';
$lang['strreportcreated'] = 'Rapport bewaard.';
$lang['strreportcreatedbad'] = 'Bewaren van het rapport mislukt.';
$lang['strtopbar'] = '%s draaiend op %s:%s -- U bent ingelogd als gebruiker "%s"';
$lang['strtimefmt'] = 'jS M, Y g:iA';
$lang['strondelete'] = 'ON DELETE';
$lang['stronupdate'] = 'ON UPDATE';
// These were missing after using the language conversion tool :(
$lang['strfirst'] = '<< Eerste';
$lang['strlast'] = 'Laatste >>';
$lang['strexplain'] = 'Verklaring';
$lang['strfind'] = 'Zoek';
$lang['stroptions'] = 'Opties';
$lang['strrefresh'] = 'Ververs';
$lang['strdownload'] = 'Download';
$lang['strrownotunique'] = 'Geen unieke identifier voor deze rij.';
$lang['strselectallfields'] = 'Selecteer alle velden';
$lang['strtablealtered'] = 'Tabel gewijzigd.';
$lang['strtablealteredbad'] = 'Tabel wijzigen mislukt.';
$lang['strcreateuser'] = 'Creëer gebruiker';
$lang['strusercreatedbad'] = 'Gebruiker creëren mislukt.';
$lang['straddmember'] = 'Voeg groepslid toe';
$lang['strmemberadded'] = 'Groepslid toegevoegd.';
$lang['strmemberaddedbad'] = 'Toevoegen groepslid mislukt.';
$lang['strdropmember'] = 'Verwijder groepslid';
$lang['strconfdropmember'] = 'Weet u zeker dat u "%s" uit groep "%s" wilt verwijderen?';
$lang['strmemberdropped'] = 'Groepslid verwijderd.';
$lang['strmemberdroppedbad'] = 'Verwijderen van groepslid mislukt.';
$lang['strgrantor'] = 'Grantor';
$lang['strasterisk'] = '*';
$lang['strsequencereset'] = 'Sequence reset.';
$lang['strsequenceresetbad'] = 'Sequence reset mislukt.';
$lang['strproglanguage'] = 'Programmeertaal';
$lang['strtriggeraltered'] = 'Trigger gewijzigd.';
$lang['strtriggeralteredbad'] = 'Trigger wijziging mislukt.';
$lang['strdomain'] = 'Domein';
$lang['strdomains'] = 'Domeinen';
$lang['strshowalldomains'] = 'Toon alle domeinen';
$lang['strnodomains'] = 'Geen domeinen gevonden.';
$lang['strcreatedomain'] = 'Creëer domein';
$lang['strdomaindropped'] = 'Domein verwijderd.';
$lang['strdomaindroppedbad'] = 'Verwijderen van domein mislukt.';
$lang['strconfdropdomain'] = 'Weet u zeker dat u het domein "%s" wilt verwijderen?';
$lang['strdomainneedsname'] = 'U dient een naam op te geven voor uw domein.';
$lang['strdomaincreated'] = 'Domein gecreëerd.';
$lang['strdomaincreatedbad'] = 'Domeincreatie mislukt.';
$lang['strdomainaltered'] = 'Domein gewijzigd.';
$lang['strdomainalteredbad'] = 'Wijzigen van het domein mislukt.';
$lang['stroperator'] = 'Operator';
$lang['strshowalloperators'] = 'Toon alle operators';
$lang['strnooperator'] = 'Geen operator gevonden.';
$lang['strnooperators'] = 'Geen operators gevonden.';
$lang['strcreateoperator'] = 'Creëer operator';
$lang['stroperatorname'] = 'Naam van de operator';
$lang['strleftarg'] = 'Linkerargument type';
$lang['strrightarg'] = 'Rechterargument type';
$lang['stroperatorneedsname'] = 'U dient een naam op te geven voor uw operator.';
$lang['stroperatorcreated'] = 'Operator gecreëerd';
$lang['stroperatorcreatedbad'] = 'Operator creatie mislukt.';
$lang['strconfdropoperator'] = 'Weet u zeker dat u de operator "%s" wilt verwijderen?';
$lang['stroperatordropped'] = 'Operator verwijderd.';
$lang['stroperatordroppedbad'] = 'Verwijderen van de operator mislukt.';
$lang['strhelp'] = 'Help';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.