Medlemsregister för föreningen PHP Sverige
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.gitignore
.travis.yml
PULL_REQUEST_TEMPLATE.md
README.md
composer.json
jsonLint.php
members.json

README.md

Medlemsregister

Medlemsregister för föreningen PHP Sverige

För att bli medlem, gör en PR till members.json och lägg till dig själv med detta format:

[
 ...,
 {
  "name": "Ditt namn",
  "github": "Ditt användarnamn på Github",
  "optionals": {
   "email": "foo@bar.com",
   "twitter": "foobar",
   "keybase": "foobar"
  }
 }
]

För att testa att members.json validerar, kör composer install && composer test Ingen output betyder att det är korrekt json.

Alla medlemmar visas upp på http://phpse.org.