♨️ Zadanie, aby poprawić swoje umiejętności korzystania z narzędzi webpack, babel.
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
screenshots
test/unit
.gitignore
README.md
index.js
package.json
webpack.config.js

README.md

training-resolve-webpack-build-error

Zadanie, aby poprawić swoje umiejętności korzystania z narzędzi webpack, babel.

Zadanie

Cel

Proces budowania zakończony sukcesem, bez błędów w konsoli.

Treść

Zadanie polega na tym, aby rozwiązać problem, który pokazuje się konsoli, podczas budowania aplikacji za pomocą polecania npm run build.

Jak sprawdzić rozwiązanie?

Jeśli poprawiłeś aplikację i jesteś przekonany co do rozwiązania, to aby sprawdzić, czy zadanie rozwiązałeś poprawnie skorzystaj z polecenia npm test.

W przypadku niepowodzenia otrzymać komunikat podobny do takiego:

Rozwiązanie

Rozwiązania zgłaszamy jako Pull Request. Aby zabawa była interesujące to przed rozwiązaniem nie zaglądamy do nich.