Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
10 lines (6 sloc) 350 Bytes
W tym prostym projekcie będę zamieszczał przykłady z rozmaitymi prostymi rzeczami w pythonie.
Link do sensownej książki o pythonie (po polsku):
http://pl.wikibooks.org/wiki/Python
Link do prostych tutoriali o git (po polsku):
http://jakilinux.org/administracja/git-tutorial-czesc-1-wstep/
http://info.wsisiz.edu.pl/~blizinsk/git-bzr.pl.html