Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
branch: master
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

10 lines (6 sloc) 0.35 kb
W tym prostym projekcie będę zamieszczał przykłady z rozmaitymi prostymi rzeczami w pythonie.
Link do sensownej książki o pythonie (po polsku):
http://pl.wikibooks.org/wiki/Python
Link do prostych tutoriali o git (po polsku):
http://jakilinux.org/administracja/git-tutorial-czesc-1-wstep/
http://info.wsisiz.edu.pl/~blizinsk/git-bzr.pl.html
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.