Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
7 lines (4 sloc) 163 Bytes
# -*- coding: utf-8 -*-
# powyższa linijka sprawia, że python wie jakie jest domyślne kodowanie w pliku
# warto ją zawsze dodawać
from pprint import pprint