Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Commits on Nov 26, 2009
 1. Napisalem program fibonacci - nie działa

  kaitoon committed Nov 26, 2009
Commits on Nov 25, 2009
 1. test pusha.

  kaitoon committed Nov 25, 2009
Commits on Nov 24, 2009
 1. Dodanie informacji do README oraz pierwsza lekcja z typów danych. Także

  pielgrzym committed Nov 24, 2009
  dodanie .gitignore, aby nie wciągać do repozytorium zbędnych plików.