Just a few python examples
Python
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.gitignore
README
classes.py
control_structures.py
data_types.py
fib_iter.py
fibonacci.py
initial.py
loops.py

README

W tym prostym projekcie będę zamieszczał przykłady z rozmaitymi prostymi rzeczami w pythonie.

Link do sensownej książki o pythonie (po polsku):

http://pl.wikibooks.org/wiki/Python

Link do prostych tutoriali o git (po polsku):
http://jakilinux.org/administracja/git-tutorial-czesc-1-wstep/
http://info.wsisiz.edu.pl/~blizinsk/git-bzr.pl.html