Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

12:40

  • Loading branch information...
commit cf8e14404e9a54b3703c406e0b4c1998976eda66 2 parents 44d8888 + 9b53dbe
@barnaba barnaba authored
View
14 doc/prezentacja/layout.wiki
@@ -43,20 +43,14 @@
%Ta klasa algorytmów umieszcza wierzchołki grafów na jednym lub wielu okręgach. Polska nazwa jest trochę myląca w stosunku do nazwy oryginalnej "circular layouter".
==== Algorytmy energetyczne ====
-* +<1-3>{Model mechaniczny}
-* +<4-9>{Modyfikacje}
-** +<5-9>{Kamada-Kawai}
-** +<6-9>{Fruchterman-Reingold}
-** +<7-9>{Hadany-Harel}
-** +<8-9>{Harel-Koren}
-** +<9>{Model grawitacyjny}
--<1-2>{
+* +<1-4>{Model mechaniczny}
+-<2-3>{
<<<layout06.png,width=0.49\textwidth>>>
}
--<2>{
+-<3>{
<<<layout07.png,width=0.24\textwidth>>>
}
--<3>{
+-<4>{
<<<layout08.png,width=0.49\textwidth>>>
}
View
BIN  doc/prezentacja/prezentacja.pdf
Binary file not shown
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.