πŸ™Œ Quick, Simple Tag Library πŸ‘
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Example Update remove Sep 18, 2018
RxExample support rx-extension and rx-example Sep 11, 2018
RxTags/Classes support rx-extension and rx-example Sep 11, 2018
Tags Update remove Sep 18, 2018
img Update Feb 10, 2018
.gitignore initial commit Feb 10, 2018
.travis.yml initial commit Feb 10, 2018
LICENSE initial commit Feb 10, 2018
README.md Add Tags List Feb 15, 2018
Tags.podspec Update remove Sep 18, 2018
_Pods.xcodeproj initial commit Feb 10, 2018

README.md

Tags

Version License Platform Swift 4.0

Introduce

dynamically add, modify, and delete tags, and you can easily change the margins, colors, and fonts of your tags. Tags are not broken because they are linked with Auto Layout. Each time the height of the tag changes, you can bring the height to the delegate

demo demo2

Requirements

Tags written in Swift 4. Compatible with iOS 8.0+

Installation

Cocoapods

Tags is available through CocoaPods. To install it, simply add the following line to your Podfile:

pod 'Tags'

Usage

Xib or Storyboard file

setting

image

image

view

image image

done!
Code editor

import Tags
let tagView = TagsView()
self.view.addSubview(tagView)

AutoLayout Example

tagView.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
self.view.addConstraint(NSLayoutConstraint(
  item: self.view,
  attribute: .leading,
  relatedBy: .equal,
  toItem: tagView,
  attribute: .leading,
  multiplier: 1,
  constant: 0)
)
self.view.addConstraint(NSLayoutConstraint(
  item: self.view,
  attribute: .trailing,
  relatedBy: .equal,
  toItem: tagView,
  attribute: .trailing,
  multiplier: 1,
  constant: 0)
)
self.view.addConstraint(NSLayoutConstraint(
  item: self.view,
  attribute: .top,
  relatedBy: .equal,
  toItem: tagView,
  attribute: .top,
  multiplier: 1,
  constant: 0)
)

done!
Property

tags

//Returned as an array of strings
tagsView.tagTextArray//get-only

//Returned as an array of TagButton
tagsView.tagArray//get-only

height

tagsView.height//get-only

padding & margin

image

tagsView.paddingLeftRight = 6
tagsView.paddingTopBottom = 4
tagsView.marginLeftRight = 6
tagsView.marginTopBottom = 4

tag

// layer radius
tagsView.tagLayerRadius = 6
// layer width
tagsView.tagLayerWidth = 1
// layer color
tagsView.tagLayerColor = .black
// text color
tagsView.tagTitleColor = .black
// background color
tagsView.tagBackgroundColor = .white
// font
tagsView.tagFont = .systemFont(ofSize: 15)
// text longer ...
tagsView.lineBreakMode = .byTruncatingMiddle
// tag add
tagsView.tags = "Hello,Swift"

lastTag

// lastTag title
tagsView.lastTag = "+"
// lastTag titleColor
tagsView.lastTagTitleColor = .black
// lastTag layer Color
tagsView.lastTagLayerColor = .black
// lastTag background Color
tagsView.lastTagBackgroundColor = .whiteMethod

append

tagsView.append("Hello")
tagsView.append(contentsOf: ["Hello", "World"])
tagsView.append(TagButton())
tagsView.append(contentsOf: [TagButton(), TagButton()])

update

tagsView.update("Hi", at: 0)
tagsView.update(TagButton(), at: 0)

insert

tagsView.insert("World", at: 0)
tagsView.insert(TagButton(), at: 0)

remove

tagsView.remove(0)
tagsView.remove(TagButton())
tagsView.removeAll()

lastTag

// lastTag Button
tagsView.lastTagButton(TagButton())

redraw

// ReDraw
tagsView.redraw()Delegate

class ViewController: UIViewController{
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    
    let tagsView = TagsView()
    tagsView.delegate = self
  }
}

extension ViewController: TagsDelegate{

  // Tag Touch Action
  func tagsTouchAction(_ tagsView: TagsView, tagButton: TagButton) {
  
  }
  
  // Last Tag Touch Action
  func tagsLastTagAction(_ tagsView: TagsView, tagButton: TagButton) {
  
  }
  
  // TagsView Change Height
  func tagsChangeHeight(_ tagsView: TagsView, height: CGFloat) {
  
  }
}Customize

TagButton Customize

let button = TagButton()
button.setTitle("Tag", for: .normal)
let options = ButtonOptions(
  layerColor: UIColor.black, // layer Color
  layerRadius: 6.0, // layer Radius
  layerWidth: 1.0, // layer Width
  tagTitleColor: UIColor.black, // title Color
  tagFont: UIFont.systemFont(ofSize: 15), // Font
  tagBackgroundColor: UIColor.white, // Background Color
  lineBreakMode: NSLineBreakMode.byTruncatingMiddle //break Mode
)
button.setEntity(options)
tagsView.append(button)

LastTagButton Customize

let button = TagButton()
button.setTitle("Tag", for: .normal)
let options = ButtonOptions(
  layerColor: UIColor.black, // layer Color
  layerRadius: 6.0, // layer Radius
  layerWidth: 1.0, // layer Width
  tagTitleColor: UIColor.black, // title Color
  tagFont: UIFont.systemFont(ofSize: 15), // Font
  tagBackgroundColor: UIColor.white, // Background Color
  lineBreakMode: NSLineBreakMode.byTruncatingMiddle //break Mode
)
button.setEntity(options)
tagsView.lastTagButton(TagButton())

Author

pikachu987, pikachu77769@gmail.com

License

Tags is available under the MIT license. See the LICENSE file for more info.