Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
274 lines (273 sloc) 9.87 KB
{
"on": "aan",
"off": "uit",
"turned %s on": "%s aangezet",
"Please enter a id": "Vul een ID in",
"would turn %s on": "wil %s aanzetten",
"would log \"%s\"": "wil \"%s\" loggen",
"turned %s off": "%s uitgezet",
"log: \"%s\"": "log: \"%s\"",
"Off": "Uit",
"On": "Aan",
"Menu": "Menu",
"Speak": "Spreken",
"Devices": "Apparaten",
"Drop here to remove item": "Sleep deze hierheen om te verwijderen",
"Rules": "Regels",
"Close menu": "Menu sluiten",
"Log": "Log",
"Back": "Terug",
"Add a item": "Een apparaat toevoegen",
"if": "als",
"then": "dan",
"Edit rule": "Regel bewerken",
"Add new rule": "Nieuwe regel toevoegen",
"Cancel": "Annuleren",
"Save": "Opslaan",
"Delete this rule": "Deze regel verwijderen",
"Clear": "Wissen",
"Log messages": "Log berichten",
"would turn %s off": "wil %s uitschakelen",
"Add an item": "Een apparaat toevoegen",
"Add a new rule": "Een regel toevoegen",
"Advanced Options": "Geavanceerde instellingen",
"Connection lost, retrying...": "verbinding verbroken, probeert opnieuw te verbinden...",
"The rule must start with \"if\" and contain a \"then\" part!": "De regel moet beginnen met \"if\" en moet een \"then\" bevatten!",
"No id given": "Geen ID ingevoegd",
"Plugins": "Plugins",
"Installed Plugins": "Geïnstalleerde plugins",
"Install new Plugin": "Nieuwe plugin installeren",
"Do Action": "Actie uitvoeren",
"select a action": "Selecteer een actie",
"add to config": "Toevoegen aan configuratie",
"remove from config": "Verwijder van configuratie",
"do it": "Uitvoeren",
"Select a action": "Selecteer een actie",
"Add to config": "Toevoegen aan configuratie",
"Remove from config": "Verwijder van configuratie",
"Do it!": "Uitvoeren!",
"Install a new Plugin": "Installeer een nieuwe plugin",
"Install a Plugin": "Installeer een plugin",
"Select an action": "Selecteer een actie",
"Install a Plugins": "Installeer alle plugins",
"Add": "Toevoegen",
"Loading": "Laden",
"Updates": "Updates",
"Install Updates": "Installeer updates",
"active": "actief",
"update available": "update beschikbaar",
"installed": "Geïnstaleerd",
"Restart pimatic": "Herstart pimatic",
"Add a group header": "Add a group header",
"Other": "Anders",
"Enabled": "Ingeschakeld",
"Sensor value log": "Sensor log waarde",
"Yes": "Ja",
"No": "Nee",
"Sensor values": "Sensor waarde",
"Show": "Toon",
"Graph": "Grafiek",
"Log data: ": "Loggegevens: ",
"Show data of: ": "Toon gegevens van: ",
"Last 24 hours": "Laatste 24 uur",
"Last 7 days": "Laatste 7 dagen",
"Last 30 days": "Laatste 30 dagen",
"Last 365 days": "Laatste 365 dagen",
"Id": "Id",
"Name": "Naam",
"ID": "ID",
"Device info": "Apparaat info",
"Attributes": "Attributen",
"Add a custom button": "Voeg een aangepaste knop toe",
"Added %s to the list.": "%s toegevoegd aan de lijst.",
"You can now edit your list.": "Je kunt nu je lijst bewerken.",
"Editing the list locked.": "Bewerken van de lijst vergrendeld.",
"The list is now locked.": "De lijst is nu vergrendeld.",
"would execute \"%s\"": "wil \"%s\" uitvoeren",
"executed \"%s\": %s": "\"%s\" uitgevoerd: %s",
"dimmed %s to %s%%": "%s gedimd naar %s%%",
"would dim %s to %s%%": "Wil %s dimmen naar %s%%",
"Remember me": "Onthoud mij",
"Show CA root certificate": "Toon CA root certificaat",
"Restart": "Herstarten",
"Last Update: ": "Laatste update: ",
"Button": "Knop",
"Add a button": "Een knop toevoegen",
"unknown": "Onbekend",
"Unknown": "Onbekend",
"connecting": "Verbinden",
"Variables": "Variabelen",
"Choose an action": "Kies een actie",
"Change order": "Wijzig volgorde",
"Add a variable": "Een variabele toevoegen",
"Showing variables for device attributes.": "Toont variabelen voor apparaat attributen.",
"Hiding variables for device attributes.": "Verbergt variabelen voor apparaat attributen.",
"Value": "Waarde",
"Delete this variable": "Deze variabele verwijderen",
"Down": "Omlaag",
"Up": "Omhoog",
"Expression": "Uitdrukking",
"Type": "Type",
"Drop here to remove rule": "Hier slepen om de regel te verwijderen",
"Drop here to remove variable": "Hier slepen om de variabele te verwijderen",
"Description of the rule": "Beschrijving van de regel",
"Short Description": "Korte beschrijving",
"Short description": "Korte beschrijving",
"lowered %s down": "%s verlaagd",
"lifted %s up": "%s verhoogd",
"mail sent with statuscode: %s": "e-mail verzonden met statuscode: %s",
"mail sent with status: %s": "e-mail verzonden met status: %s",
"raised %s": "%s verhoogd",
"lowered %s": "%s verlaagd",
"stopped %s": "%s gestopt",
"There was an error installing the updates.": "Het installeren van de updates is mislukt.",
"Updates were successful. Please restart pimatic.": "De updates zijn gelukt. Herstart pimatic.",
"Log ": "Logboek ",
"Log action execution ": "Log actie bij uitvoering ",
"Log Action Execution ": "Log actie bij uitvoering ",
"Copy as new": "Dupliceren",
"Delete All": "Alles verwijderen",
"Events": "Gebeurtenissen",
"Pages": "Pagina's",
"Messages": "Log berichten",
"Settings": "Instellingen",
"Automation": "Automatisch",
"Delete this Page": "Verwijder deze pagina",
"Ungrouped": "Overig",
"Device Attributes": "Apparaat attributen",
"Add a new item": "Nieuw onderdeel toevoegen",
"Time": "Tijd",
"Device": "Apparaat",
"Attribute": "Attribuut",
"Groupes": "Groepen",
"Drop here to remove group": "Hier slepen om de groep te verwijderen",
"Add a new group": "Nieuwe groep toevoegen",
"Groups": "Groepen",
"Delete this group": "Verwijder deze groep",
"Show: ": "Toon: ",
"Delete This Rule": "Verwijder deze regel",
"Copy as New": "Dupliceren",
"Delete this Group": "Verwijder deze groep",
"Class": "Class",
"Drop here to remove device": "Hier slepen om het apparaat te verwijderen",
"Add a new device": "Apparaat toevoegen",
"Delete this Device": "Verwijder dit apparaat",
"Showen devices": "Toon apparaten",
"Hide": "Verbergen",
"pushover message sent successfully": "pushover bericht succesvol verzonden",
"Show data of ": "Toon gegevens van ",
"24 hours": "24 uur",
"7 days": "7 dagen",
"30 days": "30 dagen",
"365 days": "365 dagen",
" from ": " van ",
"up to ": "tot ",
"Show ": "Toon ",
"played \"%s\"": "\"%s\" afgespeeld",
"toggled state of %s": "staat van %s geschakeld",
"Edit Pages": "Pagina's bewerken",
"Drop here to remove page": "Hier slepen om de pagina te verwijderen",
"Add a new page": "Pagina toevoegen",
"Previous": "Vorige",
"Next": "Volgende",
"I'm an empty page, add some items!": "Deze pagina is leeg, voeg wat onderdelen toe!",
"Rpicam": "Rpicam",
"Capture Image": "Foto maken",
"There was an error installing the updates, please check the log.": "Het installeren van de updates is mislukt, bekijk het logboek voor meer informatie.",
"Permission denied": "Toegang geweigerd",
"Logout": "Uitloggen",
"Login": "Inloggen",
"Username": "Gebruikersnaam",
"Password": "Wachtwoord",
"Wrong username or password": "Gebruikersnaam of wachtwoord onjuist",
"Wrong username or password.": "Gebruikersnaam of wachtwoord onjuist.",
"Keep logged in": "Ingelogd blijven",
"Keep me logged in": "Ingelogd blijven",
"Link": "Link",
"Config": "Configuratie",
"Unit": "Eenheid",
"Database": "Database",
"Problems": "Problemen",
"No problems found.": "Geen problemen gevonden.",
"Condition": "Condition",
"And": "En",
"Or": "Of",
"and": "en",
"or": "of",
"all": "alles",
"OK": "OK",
"Predicate": "Gezegde",
"Select Event": "Selecteer Gebeurtenis",
"Available Events": "Beschikbare gebeurtenissen",
"Event": "Gebeurtenis",
"switch to text input": "Omschakelen naar tekst invoer",
"switch to text input mode": "Omschakelen naar tekst invoer modus",
"switch to text mode": "Omschakelen naar tekst modus",
"switch to gui mode": "Omschakelen naar grafische modus",
"Duration": "Duur",
"Attribute Info": "Attribuut Info",
"Interval": "Interval",
"Expire": "Vervalt na",
"Count": "Schrijfacties",
"Attribute logging info": "Attribuut log informatie",
"Remove": "Verwijderen",
"Stop": "Stop",
"No data to display.": "Geen gegevens om te tonen.",
"started %s": "%s gestart",
"Reset": "Reset",
"opened": "geopend",
"closed": "gesloten",
"press button %s of device %s": "Druk op de knop %s van apparaat %s",
"default: ": "standaard: ",
"(default)": "(standaard)",
"default:": "standaard:",
"(not set)": "(niet ingesteld)",
"use default": "gebruik standaard",
"not set": "niet ingesteld",
"Edit Config": "Bewerk configuratie",
"Browse Plugins": "Zoek plugins",
"Activate": "Activeren",
"Deactivate": "Deactiveren",
"Uninstall": "Verwijderen",
"Install": "Installeren",
"activated": "geactiveerd",
"loaded": "geladen",
"Some settings have changed, a restart is required.": "Er zijn instellingen gewijzigd, herstart vereist.",
"Restart Now": "Nu opnieuw opstarten",
"No properties": "Geen eigenschappen",
"Discover Devices": "Zoek apparaten",
"Discovered devices": "Gevonden apparaten",
"and if": "en als",
"or when": "of wanneer",
"compatibility unknown": "Compatibiliteit onbekend",
"Show Readme": "Toon Leesmij",
"Do you really want to press \"%s\"?": "Do you really want to press \"%s\"?",
"Do you really want to turn %s?": "Do you really want to turn %s?",
"day": "dag",
"days": "dagen",
"hour": "uur",
"hours": "uur",
"minute": "minuut",
"minutes": "minuten",
"second": "secunde",
"seconds": "secunden",
"just now": "net nu",
"Actuators": "Actuatoren",
"Sensors": "Sensoren",
"connection lost, retrying": "connectie verbroken, opnieuw proberen",
"down": "omlaag",
"up": "omhoog",
"present": "aanwezig",
"absent": "afwezig",
"switching on": "aanschakelen",
"switching off": "uitschakelen",
"done": "uitgevoerd",
"Add a property": "Voeg een eigenschap toe",
"Edit Device": "Wijzig Apparaat",
"No connection": "Geen verbinding met de server",
"Connecting": "Verbinden",
"Reconnecting": "Opnieuw verbinden",
"Could not connect (%s), retrying": "Verbinding niet gelukt (%s), opnieuw proberen",
"Connect timed out": "Verbinding time-out",
"Connection lost: %s": "Verbinding verbroken: %s"
}
You can’t perform that action at this time.