Nakkikone for Entropy
Ruby JavaScript
Switch branches/tags
Nothing to show
Pull request Compare This branch is 15 commits ahead, 110 commits behind hugodias:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
config
db
doc
lib
log
public
script
test
vendor
.gitignore
.rvmrc
.travis.yml
Gemfile
Gemfile.lock
Procfile
README.md
Rakefile
config.ru

README.md

Nakkikone

Tästä tulee superhieno uusi nakkikone teknoklubeille.

Kehitysympäristön asennus

  1. Forkkaa ja kloonaa projekti itsellesi (lue Githubin ohjeet, jos et tiedä miten)
  2. Asenna rvm kotihakemistoosi curl -L https://get.rvm.io | bash -s stable --ruby, skripti tulostaa ohjeet konfigurointiin
  3. Kun rvm toimii, asenna nakkikoneen käyttämä ruby rvm install 1.9.3-p194
  4. Asenna MySQL
  5. Kopioi malliasetukset tietokantayhteyttä varten cp config/database.yml.sample config/database.yml ja muokkaa tarvittaessa
  6. Asenna projektin käyttämät kirjastot bundle install
  7. Käynnistä kehityspalvelin rails s ja avaa selaimella osoite ``localhost:3000```

Kontribuointi

Tee tästä projektista Githubissa oma forkki ja luo tekemääsi ominaisuutta varten oma branch. Kun koet olevasi valmis, lähetä minulle pull request.

Testaaminen

Kirjoitetaan mahdollisimman kattavat yksikkötestit. Noottia tulee, jos testit puuttuvat.

Projekti käyttää CI-ohjelmana travisia, jonka voi ja joka myös kannattaa virittää omaan forkiin käyttöön. Pitäisi onnistua helposti osoitteessa http://travis-ci.org.

Masterin travis build löytyy täältä:

http://travis-ci.org/#!/pimeys/nakkikone

Testien tila:

Testien tila