Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
593 lines (513 sloc) 19.4 KB
# Catalan translation of GNU recode.
# Copyright © 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
# Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2002, 2003.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: recode 3.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: recode-bugs@iro.umontreal.ca\n"
"POT-Creation-Date: 2008-03-09 20:51-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2003-08-30 16:48+0200\n"
"Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 0.9.6\n"
#: src/main.c:142
msgid "No error"
msgstr "No hi ha cap error"
#: src/main.c:145
msgid "Non canonical input"
msgstr "L'entrada no és canònica"
#: src/main.c:148
msgid "Ambiguous output"
msgstr "L'eixida és ambigua"
#: src/main.c:151
msgid "Untranslatable input"
msgstr "L'entrada no és convertible"
#: src/main.c:154
msgid "Invalid input"
msgstr "L'entrada és invàlida"
#: src/main.c:157
msgid "System detected problem"
msgstr "El sistema ha detectat un problema"
# El verb "to misuse" vol dir "desaprofitar" o també "fer mal ús". Crec
# que en aquest cas la traducció més correcta seria: "Mal ús de la
# biblioteca de recodificació" o, si es prefereix, "Ús incorrecte de
# la biblioteca de recodificació". mvs
# Bé, les teues frases són en "indi", que diem Ivan i jo...
# es a dir, no són frases completes. No veig massa diferència entre
# «Ús incorrecte de la biblioteca de recodificació» i la forma que he
# fet servir jo... jm
#: src/main.c:160
msgid "Misuse of recoding library"
msgstr "L'ús de la biblioteca de recodificació és incorrecte"
#: src/main.c:163
msgid "Internal recoding bug"
msgstr "S'ha produït un error intern de recodificació"
#: src/main.c:208
msgid ""
"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
"the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)\n"
"any later version.\n"
"\n"
"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
"GNU General Public License for more details.\n"
"\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,\n"
"Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
msgstr ""
"Açò és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo\n"
"sota els termes de la Llicència Pública General GNU tal i com ha estat\n"
"publicada per la Free Software Foundation; bé sota la versió 2 de la\n"
"Llicència o bé (si ho preferiu) sota qualsevol versió posterior.\n"
"\n"
"Aquest programa es distribueix amb l'expectativa de que serà útil,\n"
"però SENSE CAP GARANTIA; ni tan sols la garantia implícita de\n"
"COMERCIABILITAT o ADEQUACIÓ PER UN PROPÒSIT PARTICULAR. Vegeu la\n"
"Llicència Pública General GNU per obtenir-ne més detalls.\n"
"\n"
"Hauríeu d'haver rebut una còpia de la Llicència Pública General GNU\n"
"juntament amb aquest programa; en cas contrari, escriviu a la Free\n"
"Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston,\n"
"MA 02111, USA.\n"
#: src/main.c:233
#, c-format
msgid "Try `%s %s' for more information.\n"
msgstr "Proveu «%s %s» per a obtindre més informació.\n"
# On posa "entre varios", açò no és un castellanisme?.
# Em sembla que seria més correcte posar "diversos" en voltes de "varios". mvs
# I tant... jm
#: src/main.c:237
#, fuzzy
msgid "Recode converts files between various character sets and surfaces.\n"
msgstr ""
"El «recode» lliure converteix fitxers entre diversos jocs de caràcters i "
"superfícies.\n"
#: src/main.c:241
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage: %s [OPTION]... [ [CHARSET] | REQUEST [FILE]... ]\n"
msgstr ""
"\n"
"Forma d'ús: %s [OPCIÓ]... [ [JOC DE CARÀCTERS] | PETICIÓ [FITXER]... ]\n"
# Aquest programa s'executa en terminal o en un
# servidor x?. Si és per a una terminal potser caldria respectar
# un salt de línia fins la columna núm. 70. S'edita el missatge
# a un editor de textos que aplique salt de línia automàticament,
# i el copiem al programa traductor (si feu servir kbabel, no
# oblideu d'afegir "\n" al final de cada línia). mvs
# Sí, és en mode text, i corregit. El kbabel us fa ficar el salt
# de línia a ma? Què mal... :) jm
#: src/main.c:244
msgid ""
"\n"
"If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory\n"
"for the equivalent short option also. Similarly for optional arguments.\n"
msgstr ""
"\n"
"Si una opció llarga mostra un argument com requerit, aleshores també és\n"
"requerit per a l'opció curta equivalent, i de forma similar per als\n"
"arguments opcionals.\n"
# Que tal si traduim "copyright", per "drets reservats"?.
# També on posa "copying conditions", ¿això no vol dir
# "condicions de l'autor" en voltes de "condicions de còpia"? mvs
# «copyright» != «drets reservats», això seria «all rights reserved»
# o similar. Crec que «copying conditions» és l'evident: «condicions
# de còpia». El tema de traduir o no «copyright» s'ha discutit alguna
# vegada si no recorde mal, i sempre s'ha preferit no traduir-ho. jm
#: src/main.c:250
msgid ""
"\n"
"Listings:\n"
" -l, --list[=FORMAT] list one or all known charsets and aliases\n"
" -k, --known=PAIRS restrict charsets according to known PAIRS "
"list\n"
" -h, --header[=[LN/]NAME] write table NAME on stdout using LN, then exit\n"
" -F, --freeze-tables write out a C module holding all tables\n"
" -T, --find-subsets report all charsets being subset of others\n"
" -C, --copyright display Copyright and copying conditions\n"
" --help display this help and exit\n"
" --version output version information and exit\n"
msgstr ""
"\n"
"Llistats:\n"
" -l, --list[=FORMAT] llista un o tots els jocs de caràcters i àlies\n"
" coneguts\n"
" -k, --known=PARELLES limita els jocs de caràcters d'acord amb la\n"
" llista de PARELLES conegudes\n"
" -h, --header=[={LN/}NOM} mostra la taula NOM a l'eixida estàndard\n"
" utilitzant LN, i surt a continuació\n"
" -F, --freeze-tables mostra un mòdul de C contenint totes les "
"taules\n"
" -T, --find-subsets informa de tots els jocs de caràcters que són\n"
" subconjunts d'altres\n"
" -C, --copyright mostra el Copyright i les condicions de còpia\n"
" --help mostra aquesta ajuda i ix\n"
" --version mostra la informació sobre la versió i ix\n"
# Una "passa" no és un "pas". "Passa" es un sinònim de
# epidèmia. Per tant, hauria de posar-se "passos" i no "passes".
# Concretant:
# "step" és "pas" ("passos") o "iteració"
# "pass" és "passi" ("passis"), sinònim de permís
# ("cinema session pass" = "passi de sessió de cinema"). mvs
# Uff. Aquesta errada l'arrossegue en altres traduccions, aleshores.
# Caldrà fer una bonica sessió de greps. jm
#: src/main.c:263
msgid ""
"\n"
"Operation modes:\n"
" -v, --verbose explain sequence of steps and report progress\n"
" -q, --quiet, --silent inhibit messages about irreversible recodings\n"
" -f, --force force recodings even when not reversible\n"
" -t, --touch touch the recoded files after replacement\n"
" -i, --sequence=files use intermediate files for sequencing passes\n"
" --sequence=memory use memory buffers for sequencing passes\n"
msgstr ""
"\n"
"Modes d'operació:\n"
" -v, --verbose explica la seqüència de passos i informa del "
"progrés\n"
" -q, --quiet, --silent inhabilita els missatges sobre recodificacions\n"
" irreversibles\n"
" -f, --force força les recodificacions inclús si són "
"irreversibles\n"
" -t, --touch toca els fitxers recodificats després del "
"reemplaç\n"
" -i, --sequence=files utilitza fitxers intermedis per als passos\n"
" --sequence=memory utilitza búfers de memòria per als passos\n"
# Vegeu la mateixa observació que vaig fer al missatge núm 15. mvs
#: src/main.c:275
msgid " -p, --sequence=pipe use pipe machinery for sequencing passes\n"
msgstr ""
" -p, --sequence=pipe utilitza conductes per als passos de\n"
" seqüències\n"
#: src/main.c:280
msgid " -p, --sequence=pipe same as -i (on this system)\n"
msgstr " -p, --sequence=pipe el mateix que -i (en aquest sistema)\n"
# A l'opció "-g" has obviat la paraula "rules", que
# voldria dir "normes". Així, "IBMPC rulers" voldria dir
# "normes IBMPC", encara que no estic del tot segur. mvs
# No, he traduït «rules» per «gràfics». Es refereix als caràcters
# amb els que es dibuixen les caixetes i tal. jm
#: src/main.c:285
msgid ""
"\n"
"Fine tuning:\n"
" -s, --strict use strict mappings, even loose characters\n"
" -d, --diacritics convert only diacritics or alike for HTML/LaTeX\n"
" -S, --source[=LN] limit recoding to strings and comments as for LN\n"
" -c, --colons use colons instead of double quotes for diaeresis\n"
" -g, --graphics approximate IBMPC rulers by ASCII graphics\n"
" -x, --ignore=CHARSET ignore CHARSET while choosing a recoding path\n"
msgstr ""
"\n"
"Ajustament afinat:\n"
" -s, --strict utilitza coincidències estrictes, encara que es\n"
" perden caràcters\n"
" -d, --diacritics converteix només els accents o pareguts per a\n"
" HTML/LaTeX\n"
" -S, --source[=LN] limita la recodificació a cadenes i comentaris\n"
" segons LN\n"
" -c, --colons utilitza dos punts en comptes de cometes dobles\n"
" per a la dièresis\n"
" -g, --graphics aproxima els gràfics IBMPC amb gràfics ASCII\n"
" -x, --ignore=JOC descarta JOC al escollir un camí de recodificació\n"
# "L'opció "-l" sense cap FORMAT ni JOC DE CARACTERS llista..." mvs
# Fet. jm
#: src/main.c:296
msgid ""
"\n"
"Option -l with no FORMAT nor CHARSET list available charsets and surfaces.\n"
"FORMAT is `decimal', `octal', `hexadecimal' or `full' (or one of `dohf').\n"
msgstr ""
"\n"
"L'opció -l sense cap FORMAT o JOC DE CARÀCTERS llista els jocs de caràcters\n"
"i facetes disponibles. FORMAT és «decimal», «octal», «hexadecimal» o «full»\n"
"(o un de «dohf»).\n"
# "... de la que depén...", això és un castellanisme.
# El correcte és dir: "... de la qual depèn...", o
# "... de què depèn...", (ull!: amb laccent tancat). mvs
# Oops. Volia haver ficat «de la qual». jm
#: src/main.c:302
msgid ""
"Unless DEFAULT_CHARSET is set in environment, CHARSET defaults to the "
"locale\n"
"dependent encoding, determined by LC_ALL, LC_CTYPE, LANG.\n"
msgstr ""
"A no ser que s'establisca DEFAULT_CHARSET a l'entorn, el valor\n"
"predeterminat de CHARSET és la codificació de la qual depen el locale,\n"
"determinat per LC_ALL, LC_CTYPE, LANG.\n"
#: src/main.c:307
msgid ""
"With -k, possible before charsets are listed for the given after CHARSET,\n"
"both being tabular charsets, with PAIRS of the form `BEF1:AFT1,BEF2:"
"AFT2,...'\n"
"and BEFs and AFTs being codes are given as decimal numbers.\n"
msgstr ""
"Amb -k, es mostren els possibles jocs de caràcters «abans» per al JOC\n"
"«després» donat, sent ambdós jocs de caràcters tabulars, amb PARELLES de la\n"
"forma «ABAN1:DESP1,ABAN2:DESP2,...» i sent els ABAN i DESP codis donats com\n"
"números decimals.\n"
#: src/main.c:312
msgid ""
"LN is some language, it may be `c', `perl' or `po'; `c' is the default.\n"
msgstr ""
"LN és un llenguatge, pot ser «c», «perl» o «po; «c» és el predeterminat.\n"
#: src/main.c:315
msgid ""
"\n"
"REQUEST is SUBREQUEST[,SUBREQUEST]...; SUBREQUEST is ENCODING[.."
"ENCODING]...\n"
"ENCODING is [CHARSET][/[SURFACE]]...; REQUEST often looks like BEFORE.."
"AFTER,\n"
"with BEFORE and AFTER being charsets. An omitted CHARSET implies the usual\n"
"charset; an omitted [/SURFACE]... means the implied surfaces for CHARSET; "
"a /\n"
"with an empty surface name means no surfaces at all. See the manual.\n"
msgstr ""
"\n"
"PETICIÓ és SUBPETICIÓ[,SUBPETICIÓ]...;\n"
"SUBPETICIÓ és CODIFICACIÓ[..CODIFICACIÓ]...\n"
"CODIFICACIÓ és [JOC DE CARÀCTERS[/[FACETA]]...;\n"
"PETICIÓ sovint és ABANS..DESPRÉS,\n"
"amb ABANS i DESPRÉS sent jocs de caràcters. Un JOC DE CARÀCTERS omés\n"
"implica el joc de caràcters habitual; una [/FACETA] omesa vol dir la faceta\n"
"implícita per al JOC DE CARÀCTERS; un / amb una faceta buida vol dir que no\n"
"hi ha faceta. Vegeu el manual.\n"
#: src/main.c:323
msgid ""
"\n"
"If none of -i and -p are given, presume -p if no FILE, else -i.\n"
"Each FILE is recoded over itself, destroying the original. If no\n"
"FILE is specified, then act as a filter and recode stdin to stdout.\n"
msgstr ""
"\n"
"Si no es dona cap de -i i -p, es suposa -p si no hi ha cap FITXER, si no, -"
"i.\n"
"Cada FITXER es recodifica damunt d'ell mateix, destruïnt l'original. Si no\n"
"s'especifica cap FITXER, aleshores actua com un filtre i recodifica\n"
"l'entrada estàndard a l'eixida estàndard.\n"
#: src/main.c:329
msgid ""
"\n"
"Report bugs to <recode-bugs@iro.umontreal.ca>.\n"
msgstr ""
"\n"
"Informeu dels errors a <recode-bugs@iro.umontreal.ca>.\n"
#: src/main.c:429
#, c-format
msgid "Sequence `%s' is ambiguous"
msgstr "La seqüència «%s» és ambígua"
#: src/main.c:433
#, c-format
msgid "Sequence `%s' is unknown"
msgstr "La seqüència «%s» és desconeguda"
#: src/main.c:463 src/main.c:521
#, c-format
msgid "Language `%s' is ambiguous"
msgstr "El llenguatge «%s» és ambigu"
#: src/main.c:467 src/main.c:525
#, c-format
msgid "Language `%s' is unknown"
msgstr "El llenguatge «%s» és desconegut"
#: src/main.c:559
#, c-format
msgid "Format `%s' is ambiguous"
msgstr "El format «%s» és ambigu"
#: src/main.c:563
#, c-format
msgid "Format `%s' is unknown"
msgstr "El format «%s» és desconegut"
#: src/main.c:620
msgid "Written by Franc,ois Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
msgstr "Escrit per François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
#: src/main.c:623
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"Copyright (C) 1990, 92-94, 96, 97, 99, 08 Free Software Foundation, Inc.\n"
msgstr ""
"\n"
"Copyright © 1990, 92, 93, 94, 96, 97, 99 Free Software Foundation, Inc.\n"
#: src/main.c:627
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Açò és Programari Lliure; vegeu el codi font per les condicions de\n"
"còpia. NO hi ha CAP garantia; ni tan sols de COMERCIABILITAT o ADEQUACIÓ\n"
"PER UN PROPÒSIT DETERMINAT.\n"
#: src/main.c:673
#, c-format
msgid "Symbol `%s' is unknown"
msgstr "El símbol «%s» és desconegut"
#: src/main.c:713 src/main.c:727
#, c-format
msgid "Charset `%s' is unknown or ambiguous"
msgstr "El joc de caràcters «%s» és desconegut o ambigu"
#: src/main.c:758
msgid "Required argument is missing"
msgstr "Manca un argument requerit"
#: src/main.c:801
#, c-format
msgid "Syntax is deprecated, please prefer `%s'"
msgstr "Aquesta sintaxi és desaconsellada, si us plau, utilitzeu «%s»"
#: src/main.c:807
#, c-format
msgid "Request `%s' is erroneous"
msgstr "La petició «%s» és errònia"
#: src/main.c:907
#, c-format
msgid "Recoding %s..."
msgstr "S'està recodificant %s..."
#: src/main.c:917
#, c-format
msgid " done\n"
msgstr " fet\n"
#: src/main.c:958
#, c-format
msgid " failed: %s in step `%s..%s'\n"
msgstr " ha fallat: %s al pas «%s..%s»\n"
#: src/main.c:965
#, c-format
msgid "%s failed: %s in step `%s..%s'"
msgstr "%s ha fallat: %s al pas «%s..%s»"
#: src/main.c:988
#, c-format
msgid "%s in step `%s..%s'"
msgstr "%s al pas «%s..%s»"
#: src/names.c:342
#, c-format
msgid "Charset %s already exists and is not %s"
msgstr "El joc de caràcters %s ja existeix i no és %s"
#: src/names.c:837
#, c-format
msgid "Cannot list `%s', no names available for this charset"
msgstr ""
"No es pot llistar «%s», no hi ha noms disponibles per a aquest\n"
"joc de caràcters"
#: src/names.c:990 src/names.c:1036
#, c-format
msgid "Dec Oct Hex UCS2 Mne %s\n"
msgstr "Dec Oct Hex UCS2 Mne %s\n"
#: src/names.c:1055
#, c-format
msgid "Sorry, no names available for `%s'"
msgstr "No hi ha noms disponibles per a «%s»"
#: src/outer.c:125
#, c-format
msgid "Resurfacer set more than once for `%s'"
msgstr "S'ha establert «resurfacer» més d'una vegada per a «%s»"
#: src/outer.c:133
#, c-format
msgid "Unsurfacer set more than once for `%s'"
msgstr "S'ha establert «unsurfacer» més d'una vegada per a «%s»"
#: src/recode.c:115 src/recode.c:127
msgid "Virtual memory exhausted"
msgstr "La memòria virtual s'ha exhaurit"
#: src/recode.c:155
#, c-format
msgid "Codes %3d and %3d both recode to %3d"
msgstr "Els codis %3d i %3d es recodifiquen ambdós a %3d"
#: src/recode.c:169
#, c-format
msgid "No character recodes to %3d"
msgstr "Cap caràcter es recodifica a %3d"
#: src/recode.c:170
msgid "Cannot invert given one-to-one table"
msgstr "No es pot invertir la taula un-a-un donada"
#: src/recode.c:224 src/recode.c:236
#, c-format
msgid "Following diagnostics for `%s' to `%s'"
msgstr "S'estan seguint els diagnòstics per «%s» a «%s»"
#: src/recode.c:229 src/recode.c:241
#, c-format
msgid "Pair no. %d: <%3d, %3d> conflicts with <%3d, %3d>"
msgstr "La parella no. %d: <%3d, %3d> és conflictiu amb <%3d, %3d>"
#: src/recode.c:272
msgid "Cannot complete table from set of known pairs"
msgstr "No es pot completar la taula des del joc de parelles conegudes"
#: src/recode.c:497
msgid "Identity recoding, not worth a table"
msgstr "Recodificació identitat, no mereix una taula"
#: src/recode.c:504
msgid "Recoding is too complex for a mere table"
msgstr "La recodificació és massa complexa per a una simple taula"
#: src/recode.c:536
#, fuzzy, c-format
msgid "%sConversion table generated mechanically by %s %s"
msgstr "%sTaula de conversió generada mecànicament per Free «%s» %s"
#: src/recode.c:538
#, c-format
msgid "%sfor sequence %s.%s"
msgstr "%sper la seqüència %s.%s"
#: src/recode.c:744
msgid "No table to print"
msgstr "No hi ha cap taula a imprimir"
#: src/request.c:34
msgid "reversible"
msgstr "reversible"
#: src/request.c:36
#, c-format
msgid "%s to %s"
msgstr "%s a %s"
#: src/request.c:37 src/request.c:39
msgid "byte"
msgstr "byte"
#: src/request.c:38 src/request.c:40
msgid "ucs2"
msgstr "ucs2"
#: src/request.c:38 src/request.c:40
msgid "variable"
msgstr "variable"
#: src/request.c:111
msgid "*Unachievable*"
msgstr "*Impossible*"
#: src/request.c:113
msgid "*mere copy*"
msgstr "*simple còpia*"
#: src/request.c:246
msgid "Virtual memory exhausted!"
msgstr "La memòria virtual s'ha exhaurit!"
#: src/request.c:265
msgid "Step initialisation failed"
msgstr "L'inicialització del pas ha fallat"
#: src/request.c:272
msgid "Step initialisation failed (unprocessed options)"
msgstr "L'inicialització del pas ha fallat (opcions no processades)"
#: src/request.c:568
#, c-format
msgid "Request: %s\n"
msgstr "Petició: %s\n"
#: src/request.c:720
#, c-format
msgid "Shrunk to: %s\n"
msgstr "Encogit a: %s\n"
#: src/request.c:823 src/request.c:932
#, c-format
msgid "Unrecognised surface name `%s'"
msgstr "El nom de faceta «%s» és desconegut"
#: src/request.c:903
#, c-format
msgid "No way to recode from `%s' to `%s'"
msgstr "No hi ha manera de recodificar de «%s» a «%s»"
#: src/request.c:1013
msgid "Expecting `..' in request"
msgstr "S'esperava «..» a la petició"
#: src/task.c:833 src/task.c:1009
#, c-format
msgid "Child process wait status is 0x%0.2x"
msgstr "L'estat d'espera del procés fill és 0x%0.2x"
#: src/testdump.c:309
msgid ""
"UCS2 Mne Description\n"
"\n"
msgstr "UCS2 Mne Descripció\n"