Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
537 lines (457 sloc) 16.1 KB
# Danish message catalog for GNU recode.
# Copyright (C) 1997 Free Software Foundation, Inc.
# Niels Kristian Bech Jensen <nkbj@image.dk>, 1997-2000.
# Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2001.
#
# Reviewed: 2000-09-09: byrial@image.dk
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: recode 3.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: recode-bugs@iro.umontreal.ca\n"
"POT-Creation-Date: 2008-03-09 20:51-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2001-09-12 11:05+02:00\n"
"Last-Translator: Niels Kristian Bech Jensen <nkbj@image.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
#: src/main.c:142
msgid "No error"
msgstr "Ingen fejl"
#: src/main.c:145
msgid "Non canonical input"
msgstr "Unormale inddata"
#: src/main.c:148
msgid "Ambiguous output"
msgstr "Flertydige uddata"
#: src/main.c:151
msgid "Untranslatable input"
msgstr "Uoversættelige inddata"
#: src/main.c:154
msgid "Invalid input"
msgstr "Ugyldige inddata"
#: src/main.c:157
msgid "System detected problem"
msgstr "Systemet fandt et problem"
#: src/main.c:160
msgid "Misuse of recoding library"
msgstr "Misbrug af omkodningsbibliotek"
#: src/main.c:163
msgid "Internal recoding bug"
msgstr "Intern omkodningsfejl"
#: src/main.c:208
msgid ""
"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
"the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)\n"
"any later version.\n"
"\n"
"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
"GNU General Public License for more details.\n"
"\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,\n"
"Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
msgstr ""
"Dette program er fri software; du må redistribuere det og/eller modificere\n"
"det under betingelserne givet i GNU General Public License som publiceret "
"af\n"
"Free Software Foundation; enten version 2, eller (efter dit valg) en senere\n"
"version.\n"
"\n"
"Dette program distribueres i håbet om, at det vil være nyttigt, men UDEN\n"
"NOGEN GARANTI; end ikke en underforstået garanti for SALGBARHED eller\n"
"ANVENDELIGHED TIL ET GIVET FORMÅL. Se GNU General Public License for\n"
"flere detaljer.\n"
"\n"
"Du skulle have modtaget en kopi af GNU General Public License sammen med\n"
"dette program; hvis ikke, så skriv til Free Software Foundation, Inc.,\n"
"59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
#: src/main.c:233
#, c-format
msgid "Try `%s %s' for more information.\n"
msgstr "Prøv '%s %s' for mere information.\n"
#: src/main.c:237
#, fuzzy
msgid "Recode converts files between various character sets and surfaces.\n"
msgstr ""
"Fri 'recode' konverterer filer mellem forskellige tegnsæt og indpakninger.\n"
#: src/main.c:241
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage: %s [OPTION]... [ [CHARSET] | REQUEST [FILE]... ]\n"
msgstr ""
"\n"
"Brug: %s [TILVALG]... [ [TEGNSÆT] | FORESPØRGSEL [FIL]... ]\n"
#: src/main.c:244
msgid ""
"\n"
"If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory\n"
"for the equivalent short option also. Similarly for optional arguments.\n"
msgstr ""
"\n"
"Hvis et langt tilvalg viser et argument som obligatorisk, så er det også\n"
"obligatorisk for det tilsvarende korte tilvalg. På samme måde for valgfri\n"
"argumenter.\n"
#: src/main.c:250
msgid ""
"\n"
"Listings:\n"
" -l, --list[=FORMAT] list one or all known charsets and aliases\n"
" -k, --known=PAIRS restrict charsets according to known PAIRS "
"list\n"
" -h, --header[=[LN/]NAME] write table NAME on stdout using LN, then exit\n"
" -F, --freeze-tables write out a C module holding all tables\n"
" -T, --find-subsets report all charsets being subset of others\n"
" -C, --copyright display Copyright and copying conditions\n"
" --help display this help and exit\n"
" --version output version information and exit\n"
msgstr ""
"\n"
"Lister:\n"
" -l, --list[=FORMAT] vis liste over et eller alle kendte tegnsæt\n"
" -k, --known=PAR begræns tegnsæt til liste af kendte PAR\n"
" -h, --header[=[SPR/]NAVN] skriv tabel NAVN til std-ud i SPR og afslut\n"
" -F, --freeze-tables udskriv et C-modul indeholdende alle tabeller\n"
" -T, --find-subsets find alle tegnsæt, der er delmængder af andre\n"
" -C, --copyright vis copyright- og kopieringsbetingelser\n"
" --help vis denne hjælp og afslut\n"
" --version vis versionsnummer og afslut\n"
#: src/main.c:263
msgid ""
"\n"
"Operation modes:\n"
" -v, --verbose explain sequence of steps and report progress\n"
" -q, --quiet, --silent inhibit messages about irreversible recodings\n"
" -f, --force force recodings even when not reversible\n"
" -t, --touch touch the recoded files after replacement\n"
" -i, --sequence=files use intermediate files for sequencing passes\n"
" --sequence=memory use memory buffers for sequencing passes\n"
msgstr ""
"\n"
"Virkemåder:\n"
" -v, --verbose vis rækkefølgen af gennemløb, og rapportér "
"fremskridt\n"
" -q, --quiet, --silent udelad meddelelser om irreversible omkodninger\n"
" -f, --force gennemtving omkodninger, selv hvis de ikke er\n"
" reversible\n"
" -t, --touch giv den omkodede fil system-urets tid\n"
" -i, --sequence=files brug midlertidige filer mellem gennemløbene\n"
" --sequence=memory brug hukommelsesbuffere mellem gennemløbene\n"
#: src/main.c:275
msgid " -p, --sequence=pipe use pipe machinery for sequencing passes\n"
msgstr " -p, --sequence=pipe brug pibe-mekanismen mellem gennemløbene\n"
#: src/main.c:280
msgid " -p, --sequence=pipe same as -i (on this system)\n"
msgstr " -p, --sequence=pipe samme som -i (på dette system)\n"
#: src/main.c:285
msgid ""
"\n"
"Fine tuning:\n"
" -s, --strict use strict mappings, even loose characters\n"
" -d, --diacritics convert only diacritics or alike for HTML/LaTeX\n"
" -S, --source[=LN] limit recoding to strings and comments as for LN\n"
" -c, --colons use colons instead of double quotes for diaeresis\n"
" -g, --graphics approximate IBMPC rulers by ASCII graphics\n"
" -x, --ignore=CHARSET ignore CHARSET while choosing a recoding path\n"
msgstr ""
"\n"
"Finjustering:\n"
" -s, --strict brug kun nøjagtige tegnsæt selvom der mistes tegn\n"
" -d, --diacritics omkod kun diakritiske/specielle tegn i HTML/LaTeX\n"
" -S, --source[=SPR] begræns omkodning til strenge og kommentarer som\n"
" for SPR\n"
" -c, --colons brug koloner i stedet for anførselstegn som trema "
"(¨)\n"
" -g, --graphics tilnærm IBMPC linie- og kassetegn med ASCII-grafik\n"
" -x, --ignore=TEGNSÆT ignorér TEGNSÆT når en omkodningsrute vælges\n"
#: src/main.c:296
msgid ""
"\n"
"Option -l with no FORMAT nor CHARSET list available charsets and surfaces.\n"
"FORMAT is `decimal', `octal', `hexadecimal' or `full' (or one of `dohf').\n"
msgstr ""
"\n"
"Tilvalg -l uden FORMAT eller TEGNSÆT viser en liste over alle tegnsæt og\n"
"indpakninger. FORMAT er et af ordene 'decimal', 'octal', 'hexadecimal' "
"eller\n"
"'full' (eller et af bogstaverne d, o, h eller f).\n"
#: src/main.c:302
msgid ""
"Unless DEFAULT_CHARSET is set in environment, CHARSET defaults to the "
"locale\n"
"dependent encoding, determined by LC_ALL, LC_CTYPE, LANG.\n"
msgstr ""
"Med mindre DEFAULT_CHARSET er angivet i miljøet, er\n"
"Standard TEGNSÆT det lokaleafhængige tegnsæt, bestemt ud fra LC_ALL, "
"LC_CTYPE og LANG.\n"
#: src/main.c:307
msgid ""
"With -k, possible before charsets are listed for the given after CHARSET,\n"
"both being tabular charsets, with PAIRS of the form `BEF1:AFT1,BEF2:"
"AFT2,...'\n"
"and BEFs and AFTs being codes are given as decimal numbers.\n"
msgstr ""
"Med -k vises en liste over mulige før-tegnsæt for det givne efter-TEGNSÆT,\n"
"begge tabellariske tegnsæt, med PAR af typen 'FØR1:EFTER1,FØR2:EFTER2,...'\n"
"hvor FØR'er og EFTER'e er givet som decimale tal.\n"
#: src/main.c:312
msgid ""
"LN is some language, it may be `c', `perl' or `po'; `c' is the default.\n"
msgstr ""
"SPR er et programmeringssprog, f.eks. 'c', 'perl' eller 'po'; 'c' er "
"standard.\n"
#: src/main.c:315
msgid ""
"\n"
"REQUEST is SUBREQUEST[,SUBREQUEST]...; SUBREQUEST is ENCODING[.."
"ENCODING]...\n"
"ENCODING is [CHARSET][/[SURFACE]]...; REQUEST often looks like BEFORE.."
"AFTER,\n"
"with BEFORE and AFTER being charsets. An omitted CHARSET implies the usual\n"
"charset; an omitted [/SURFACE]... means the implied surfaces for CHARSET; "
"a /\n"
"with an empty surface name means no surfaces at all. See the manual.\n"
msgstr ""
"\n"
"FORESPØRGSEL er UNDERFORESPØRGSEL[,UNDERFORESPØRGSEL]...; UNDERFORESPØRGSEL "
"er\n"
"INDPAKNING[..INDPAKNING]...; INDPAKNING er [TEGNSÆT][/[INDPAKNING]]...\n"
"FORESPØRGSEL har ofte formen FØR..EFTER, hvor FØR og EFTER er tegnsæt.\n"
"Hvis et TEGNSÆT udelades, anvendes det normale tegnsæt; hvis [/"
"INDPAKNING]...\n"
"udelades, anvendes den normale pakning af TEGNSÆT; / uden navnet på en\n"
"indpakning betyder ingen indpakninger. Se manualen.\n"
#: src/main.c:323
msgid ""
"\n"
"If none of -i and -p are given, presume -p if no FILE, else -i.\n"
"Each FILE is recoded over itself, destroying the original. If no\n"
"FILE is specified, then act as a filter and recode stdin to stdout.\n"
msgstr ""
"\n"
"Hvis hverken -i eller -p er valgt, bruges -p hvis ingen FIL, ellers -i.\n"
"Hver FIL bliver omkodet oven i sig selv og overskriver originalen. Hvis "
"ingen\n"
"FIL er valgt, er programmet et filter, der omkoder fra std-ind til std-ud.\n"
#: src/main.c:329
msgid ""
"\n"
"Report bugs to <recode-bugs@iro.umontreal.ca>.\n"
msgstr ""
"\n"
"Rapportér fejl til <recode-bugs@iro.umontreal.ca>.\n"
#: src/main.c:429
#, c-format
msgid "Sequence `%s' is ambiguous"
msgstr "Sekvens '%s' er flertydig"
#: src/main.c:433
#, c-format
msgid "Sequence `%s' is unknown"
msgstr "Sekvens '%s' er ukendt"
#: src/main.c:463 src/main.c:521
#, c-format
msgid "Language `%s' is ambiguous"
msgstr "Sprog '%s' er flertydigt"
#: src/main.c:467 src/main.c:525
#, c-format
msgid "Language `%s' is unknown"
msgstr "Sprog '%s' er ukendt"
#: src/main.c:559
#, c-format
msgid "Format `%s' is ambiguous"
msgstr "Format '%s' er flertydigt"
#: src/main.c:563
#, c-format
msgid "Format `%s' is unknown"
msgstr "Format '%s' er ukendt"
#: src/main.c:620
msgid "Written by Franc,ois Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
msgstr "Skrevet af François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
#: src/main.c:623
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"Copyright (C) 1990, 92-94, 96, 97, 99, 08 Free Software Foundation, Inc.\n"
msgstr ""
"\n"
"Ophavsret (C) 1990, 92, 93, 94, 96, 97, 99 Free Software Foundation, Inc.\n"
#: src/main.c:627
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Dette er fri software; se kopieringsbetingelserne i kildeteksten. Der gives\n"
"INGEN garanti; end ikke for SALGBARHED eller ANVENDELIGHED TIL NOGET "
"FORMÅL.\n"
#: src/main.c:673
#, c-format
msgid "Symbol `%s' is unknown"
msgstr "Symbol '%s' er ukendt"
#: src/main.c:713 src/main.c:727
#, c-format
msgid "Charset `%s' is unknown or ambiguous"
msgstr "Tegnsæt '%s' er ukendt eller flertydigt"
#: src/main.c:758
msgid "Required argument is missing"
msgstr "Krævet argument mangler"
#: src/main.c:801
#, c-format
msgid "Syntax is deprecated, please prefer `%s'"
msgstr "Forældet syntaks, brug hellere '%s'"
#: src/main.c:807
#, c-format
msgid "Request `%s' is erroneous"
msgstr "Forespørgsel '%s' er fejlagtig"
#: src/main.c:907
#, c-format
msgid "Recoding %s..."
msgstr "Omkoder %s..."
#: src/main.c:917
#, c-format
msgid " done\n"
msgstr " færdig\n"
#: src/main.c:958
#, c-format
msgid " failed: %s in step `%s..%s'\n"
msgstr " fejlede: %s i trin '%s..%s'\n"
#: src/main.c:965
#, c-format
msgid "%s failed: %s in step `%s..%s'"
msgstr "%s fejlede: %s i trin '%s..%s'"
#: src/main.c:988
#, c-format
msgid "%s in step `%s..%s'"
msgstr "%s i trin '%s..%s'"
#: src/names.c:342
#, c-format
msgid "Charset %s already exists and is not %s"
msgstr "Tegnsæt %s findes allerede og er ikke %s"
#: src/names.c:837
#, c-format
msgid "Cannot list `%s', no names available for this charset"
msgstr "Kan ikke vise '%s', ingen navne tilgængelige for dette tegnsæt"
#: src/names.c:990 src/names.c:1036
#, c-format
msgid "Dec Oct Hex UCS2 Mne %s\n"
msgstr "Dec Okt Hex UCS2 Mne %s\n"
#: src/names.c:1055
#, c-format
msgid "Sorry, no names available for `%s'"
msgstr "Beklager, ingen navne tilgængelige for '%s'"
#: src/outer.c:125
#, c-format
msgid "Resurfacer set more than once for `%s'"
msgstr "Genindpakker indstillet flere gange for '%s'"
#: src/outer.c:133
#, c-format
msgid "Unsurfacer set more than once for `%s'"
msgstr "Udpakker indstillet flere gange for '%s'"
#: src/recode.c:115 src/recode.c:127
msgid "Virtual memory exhausted"
msgstr "Virtuel hukommelse opbrugt"
#: src/recode.c:155
#, c-format
msgid "Codes %3d and %3d both recode to %3d"
msgstr "Tegnkoderne %3d og %3d omkodes begge til %3d"
#: src/recode.c:169
#, c-format
msgid "No character recodes to %3d"
msgstr "Ingen tegn omkodes til %3d"
#: src/recode.c:170
msgid "Cannot invert given one-to-one table"
msgstr "Kan ikke invertere denne en-til-en tabel"
#: src/recode.c:224 src/recode.c:236
#, c-format
msgid "Following diagnostics for `%s' to `%s'"
msgstr "Følgende fejl er for '%s' til '%s'"
#: src/recode.c:229 src/recode.c:241
#, c-format
msgid "Pair no. %d: <%3d, %3d> conflicts with <%3d, %3d>"
msgstr "Par nr. %d: <%3d, %3d> er i konflikt med <%3d, %3d>"
#: src/recode.c:272
msgid "Cannot complete table from set of known pairs"
msgstr "Kan ikke fuldende tabellen ud fra mængden af kendte par"
#: src/recode.c:497
msgid "Identity recoding, not worth a table"
msgstr "Triviel omkodning, ikke værd at bruge en tabel"
#: src/recode.c:504
msgid "Recoding is too complex for a mere table"
msgstr "Omkodningen er for kompleks for en simpel tabel"
#: src/recode.c:536
#, fuzzy, c-format
msgid "%sConversion table generated mechanically by %s %s"
msgstr "%sOmkodningstabellen er genereret automatisk af Fri '%s' %s"
#: src/recode.c:538
#, c-format
msgid "%sfor sequence %s.%s"
msgstr "%sfor sekvensen %s.%s"
#: src/recode.c:744
msgid "No table to print"
msgstr "Ingen tabel at udskrive"
#: src/request.c:34
msgid "reversible"
msgstr "reversibel"
#: src/request.c:36
#, c-format
msgid "%s to %s"
msgstr "%s til %s"
#: src/request.c:37 src/request.c:39
msgid "byte"
msgstr "byte"
#: src/request.c:38 src/request.c:40
msgid "ucs2"
msgstr "ucs2"
#: src/request.c:38 src/request.c:40
msgid "variable"
msgstr "variabel"
#: src/request.c:111
msgid "*Unachievable*"
msgstr "*Uopnåelig*"
#: src/request.c:113
msgid "*mere copy*"
msgstr "*bare kopi*"
#: src/request.c:246
msgid "Virtual memory exhausted!"
msgstr "Virtuel hukommelse opbrugt!"
#: src/request.c:265
msgid "Step initialisation failed"
msgstr "Trinopstart fejlede"
#: src/request.c:272
msgid "Step initialisation failed (unprocessed options)"
msgstr "Trinopstart fejlede (ubearbejdede tilvalg)"
#: src/request.c:568
#, c-format
msgid "Request: %s\n"
msgstr "Forespørgsel: %s\n"
#: src/request.c:720
#, c-format
msgid "Shrunk to: %s\n"
msgstr "Formindsket til: %s\n"
#: src/request.c:823 src/request.c:932
#, c-format
msgid "Unrecognised surface name `%s'"
msgstr "Ukendt indpakningsnavn '%s'"
#: src/request.c:903
#, c-format
msgid "No way to recode from `%s' to `%s'"
msgstr "Umuligt at omkode fra '%s' til '%s'"
#: src/request.c:1013
msgid "Expecting `..' in request"
msgstr "Forventer '..' i forespørgsel"
#: src/task.c:833 src/task.c:1009
#, c-format
msgid "Child process wait status is 0x%0.2x"
msgstr "Underprocessens ventestatus er 0x%0.2x"
#: src/testdump.c:309
msgid ""
"UCS2 Mne Description\n"
"\n"
msgstr ""
"UCS2 Mnem Beskrivelse\n"
"\n"