Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
branch: master
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

525 lines (445 sloc) 16.891 kB
# Hebrew messages for Free recode -*- coding: hebrew-iso-8bit -*-
# Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
# Eli Zaretskii <eliz@is.elta.co.il>, 2001.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Free recode 3.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: recode-bugs@iro.umontreal.ca\n"
"POT-Creation-Date: 2008-03-09 20:51-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2001-05-27 17:06+0300\n"
"Last-Translator: Eli Zaretskii <eliz@gnu.org>\n"
"Language-Team: Hebrew <eliz@gnu.org>\n"
"Language: he\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
#: src/main.c:142
msgid "No error"
msgstr "úåàéâù ïéà"
#: src/main.c:145
msgid "Non canonical input"
msgstr "éð÷ú åðéà èì÷"
#: src/main.c:148
msgid "Ambiguous output"
msgstr "éòîùî-ãç åðéà èìô"
#: src/main.c:151
msgid "Untranslatable input"
msgstr "äøîúäì ïúéð åðéà èì÷"
#: src/main.c:154
msgid "Invalid input"
msgstr "íéøëåî íðéàù íéãå÷ ììåë èì÷"
#: src/main.c:157
msgid "System detected problem"
msgstr "úëøòî úì÷ú"
#: src/main.c:160
msgid "Misuse of recoding library"
msgstr "ãåãé÷ úåøîúä úééøôñá éåâù ùåîéù"
#: src/main.c:163
msgid "Internal recoding bug"
msgstr "ãåãé÷ úøîúä êéìäúá úéîéðô äì÷ú"
#: src/main.c:208
msgid ""
"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
"the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)\n"
"any later version.\n"
"\n"
"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
"GNU General Public License for more details.\n"
"\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,\n"
"Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
msgstr ""
" óåôëá äúåðùì åà/å äöéôäì êúåëæ ;úéùôç äðëú äðéä åæ úéðëú\n"
" é\"ò øåàì àöåéä ,GNU General Public License ïåéùøä éàðúì\n"
" íàå ,ïåéùøä ìù 2 àñøâá íà ;Free Software Foundation\n"
" .øúåé úøçåàî àñøâ ìëá (êì äøåîùä äéöôåàë)\n"
"\n"
" ,úìòåú àéáú àéäù äåå÷ú êåúî úöôåî åæ úéðëú\n"
" òîúùîá-úåéøçà àì åìéôà ;úåéøçà áúë ìë àìì íìåà\n"
" ,íéèøôì .úîéåñî úéìëú åæéàì äîàúä åà úåøéçñ ìù\n"
" .GNU General Public License-á ïééò àðà\n"
"\n"
";GNU General Public License ìù ÷úåòá äååìî úåéäì äøåîà åæ úéðëú\n"
" Free Software Foundation, Inc.-ì áåúë àðà ,åúåà úìáé÷ àì íà\n"
" .59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA\n"
#: src/main.c:233
#, c-format
msgid "Try `%s %s' for more information.\n"
msgstr ".`%s %s' ãì÷ä ,åæ äðëåúá ùåîéù ìò óñåð òãéî úìá÷ì\n"
#: src/main.c:237
#, fuzzy
msgid "Recode converts files between various character sets and surfaces.\n"
msgstr ""
" .úåðåù úåôéèòå íéååú úåöåá÷ ïéá íéöá÷ äøéîúî Free `recode' úéðëåú\n"
#: src/main.c:241
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage: %s [OPTION]... [ [CHARSET] | REQUEST [FILE]... ]\n"
msgstr ""
"\n"
"%s [íéðééôàî]... [ [äîéùî | íéååú úöåá÷ [õáå÷]... ] :ùåîéùä ïôåà\n"
#: src/main.c:244
msgid ""
"\n"
"If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory\n"
"for the equivalent short option also. Similarly for optional arguments.\n"
msgstr ""
"\n"
" øåáò íâ éçøëä àåä æà ,éçøëäë èðîåâøàä úà äàøî äëåøàä åúøåöá ïééôàî íà\n"
" .íééçøëä íðéàù íéèðîåâøà øåáò íâ êëå .ïééôàî åúåà ìù úøöå÷îä äøåöä\n"
#: src/main.c:250
msgid ""
"\n"
"Listings:\n"
" -l, --list[=FORMAT] list one or all known charsets and aliases\n"
" -k, --known=PAIRS restrict charsets according to known PAIRS "
"list\n"
" -h, --header[=[LN/]NAME] write table NAME on stdout using LN, then exit\n"
" -F, --freeze-tables write out a C module holding all tables\n"
" -T, --find-subsets report all charsets being subset of others\n"
" -C, --copyright display Copyright and copying conditions\n"
" --help display this help and exit\n"
" --version output version information and exit\n"
msgstr ""
"\n"
" :úåîéùø\n"
" íééôåìç úåîùå íéååúä úåöåá÷ ìë åà úçà äöåá÷ âöä -l, --list[=èîøåô]\n"
"íéòåãé úåâåæ úîéùøì úåîéàúîä íéååú úåöåá÷ ÷ø âöä -k, --known=úåâåæ\n"
" LN úåðëú úôùì äîéàúîä NAME íùá äìáè íåùø -h, --header[=[LN/]NAME]\n"
" úåàìáèä ìë úà ìéëîä C úôùá øå÷î õáå÷ íåùø -F, --freeze-tables\n"
"úåøçà úåöåá÷ ìù úåöåá÷-úú ïðéäù íéååú úåöåá÷ âöä -T, --find-subsets\n"
" ä÷úòä éàðúå íéøöåé úåéåëæ âöä -C, --copyright\n"
" äæ äøæò êñî âöä --help\n"
" úéðëúä úñøéâ úà âöä --version\n"
#: src/main.c:263
msgid ""
"\n"
"Operation modes:\n"
" -v, --verbose explain sequence of steps and report progress\n"
" -q, --quiet, --silent inhibit messages about irreversible recodings\n"
" -f, --force force recodings even when not reversible\n"
" -t, --touch touch the recoded files after replacement\n"
" -i, --sequence=files use intermediate files for sequencing passes\n"
" --sequence=memory use memory buffers for sequencing passes\n"
msgstr ""
"\n"
" :äìåòô éðôåà\n"
" úåîã÷úä çååãå úåìåòôä úøãñ úà øáñä -v, --verbose\n"
" úåëéôä-éúìá úåøîúä ìò úåòãåä ñéôãú ìà -q, --quiet, --silent\n"
" äëéôä äðéà íà íâ äøîúä òöá -f, --force\n"
" íáåúëéù éøçà íéöá÷ ìù ïîæä úîéúç ïëãò -t, --touch\n"
"úåøîúä úøãñ ìù íééðéá úåàöåú úøéâàì íéöá÷á ùîúùä -i, --sequence=files\n"
" ïåøëæá úåøîúä úøãñ ìù íééðéáä úåàöåú øåâà --sequence=memory\n"
#: src/main.c:275
msgid " -p, --sequence=pipe use pipe machinery for sequencing passes\n"
msgstr " úåøîúä úøãñ òåöéáì (pipe) ÷éôàá ùîúùä -p, --sequence=pipe\n"
#: src/main.c:280
msgid " -p, --sequence=pipe same as -i (on this system)\n"
msgstr " (åæ úëøòîá) -i åîë -p, --sequence=pipe\n"
#: src/main.c:285
msgid ""
"\n"
"Fine tuning:\n"
" -s, --strict use strict mappings, even loose characters\n"
" -d, --diacritics convert only diacritics or alike for HTML/LaTeX\n"
" -S, --source[=LN] limit recoding to strings and comments as for LN\n"
" -c, --colons use colons instead of double quotes for diaeresis\n"
" -g, --graphics approximate IBMPC rulers by ASCII graphics\n"
" -x, --ignore=CHARSET ignore CHARSET while choosing a recoding path\n"
msgstr ""
"\n"
" ïéãò ïåðååéë\n"
" íéååú ãåáéà øéçîá åìéôà ,øéîçî éåôéîá ùîúùä -s, --strict\n"
" LaTeX-å HTML øåáò íéèéø÷àéã íò íéååú ÷ø øîúä -d, --diacritics\n"
" LN úåðëú úôù úçðäá úåøòäå úåæåøçîì äøîúä ìáâä -S, --source[=LN]\n"
" ñéñøàéã ïåîéñì íééùøâ íå÷îá íééúåãå÷ðá ùîúùä -c, --colons\n"
" ASCII éååú äîë é\"ò IBM ìù íééôøâ íéååú áø÷ -g, --graphics\n"
" äøîúä áéúð úøéçá úòá CHARSET íéååú úöåá÷î íìòúä -x, --ignore=CHARSET\n"
#: src/main.c:296
msgid ""
"\n"
"Option -l with no FORMAT nor CHARSET list available charsets and surfaces.\n"
"FORMAT is `decimal', `octal', `hexadecimal' or `full' (or one of `dohf').\n"
msgstr ""
"\n"
".úåôéèòäå íéååúä úåöåá÷ ìë úà âéöî íéååú úöåá÷ åà èîøåô ïåéö àìì -l ïééôàî\n"
" úçà úåà åà) `full' åà `hexadecimal' ,`octal' ,`decimal' úåéäì ìåëé èîøåô\n"
" .(`dohf' äöåá÷ä êåúî\n"
#: src/main.c:302
msgid ""
"Unless DEFAULT_CHARSET is set in environment, CHARSET defaults to the "
"locale\n"
"dependent encoding, determined by LC_ALL, LC_CTYPE, LANG.\n"
msgstr ""
" íéååú úöåá÷ ìù ìãçîä úøéøá ,øãâåî åðéà DEFAULT_CHARSET äáéáñ äðúùî íà\n"
".LANG, LC_CTYPE, LC_ALL íéðúùî éëøò êåúî òîúùîë úåéìà÷åì úåðåëú é\"ò úòá÷ð\n"
#: src/main.c:307
msgid ""
"With -k, possible before charsets are listed for the given after CHARSET,\n"
"both being tabular charsets, with PAIRS of the form `BEF1:AFT1,BEF2:"
"AFT2,...'\n"
"and BEFs and AFTs being codes are given as decimal numbers.\n"
msgstr ""
" úåâåæ úà úîàåú ãòéä úöåá÷ì ïúøîúä øùà íéååúä úåöåá÷ ìë äðâöåú ,-k úåçëåðá\n"
".íééðåøùò íéãå÷ íä AFT-å BEF-å ,`BEF1:AFT1,BEF2:AFT2,...'-ë íéðåúðä íéååúä\n"
#: src/main.c:312
msgid ""
"LN is some language, it may be `c', `perl' or `po'; `c' is the default.\n"
msgstr ""
" .`c' àéä ìãçîä úøéøá ;`po' åà ,`perl' ,`c' :úåðëú úôù ïééöî LN\n"
#: src/main.c:315
msgid ""
"\n"
"REQUEST is SUBREQUEST[,SUBREQUEST]...; SUBREQUEST is ENCODING[.."
"ENCODING]...\n"
"ENCODING is [CHARSET][/[SURFACE]]...; REQUEST often looks like BEFORE.."
"AFTER,\n"
"with BEFORE and AFTER being charsets. An omitted CHARSET implies the usual\n"
"charset; an omitted [/SURFACE]... means the implied surfaces for CHARSET; "
"a /\n"
"with an empty surface name means no surfaces at all. See the manual.\n"
msgstr ""
"\n"
":åúøåö SUBREQUEST ìëå SUBREQUEST[,SUBREQUEST]...:åúøåö (REQUEST) äîéùî ïåéö\n"
" .[CHARSET][/[SURFACE]]... :åúøåö (ãåãé÷) ENCODING .ENCODING[..ENCODING]...\n"
" úèîùä .íéååú úåöåá÷ ïðéä AFTER-å BEFORE ;BEFORE..AFTER-ë äðåúð äîéùî ë\"ãá\n"
" äùåøéô [/SURFACE] äôéèò úèîùä ;äìéâø íéååú úöåá÷ äùåøéô CHARSET íéåú úöåá÷\n"
" ìë øãòéä åùåøéô äôéèò íù àìì / ïåéö .äðåúð íéååú úöåá÷ øåáò úìáå÷îä äôéèòä\n"
" .ùîúùîì êéøãîá ïééò ,èåøéô øúéì .äôéèò\n"
#: src/main.c:323
msgid ""
"\n"
"If none of -i and -p are given, presume -p if no FILE, else -i.\n"
"Each FILE is recoded over itself, destroying the original. If no\n"
"FILE is specified, then act as a filter and recode stdin to stdout.\n"
msgstr ""
"\n"
".-i éôì úøçà ,FILE èðîåâøà øãòéäá -p éôì ìòô ,-p àì óàå -i àì íéðåúð àì íà\n"
" óà íéðééöî ïéà íà .úîìòð úéøå÷îä åúìåëúå ,äøîúä êåú áúëåùî FILE õáå÷ ìë\n"
" .éð÷ú èìô õåøòì äøîúä úåàöåú áåúëå éð÷ú èì÷ õåøò àø÷ :øèìéôë ìòô ,FILE\n"
#: src/main.c:329
msgid ""
"\n"
"Report bugs to <recode-bugs@iro.umontreal.ca>.\n"
msgstr ""
"\n"
" .<recode-bugs@iro.umontreal.ca> úáåúëì (bugs) äì÷ú éçååéã çåìùì àð\n"
#: src/main.c:429
#, c-format
msgid "Sequence `%s' is ambiguous"
msgstr "--sequence ïééôàîì èðîåâøà ìù éòîùî-ãç øåöé÷ åðéà `%s'"
#: src/main.c:433
#, c-format
msgid "Sequence `%s' is unknown"
msgstr "--sequence ïééôàîì øëåî èðîåâøà åðéà `%s'"
#: src/main.c:463 src/main.c:521
#, c-format
msgid "Language `%s' is ambiguous"
msgstr "úåðëú úôù ìù éòîùî-ãç øåöé÷ åðéà `%s'"
#: src/main.c:467 src/main.c:525
#, c-format
msgid "Language `%s' is unknown"
msgstr "úøëåî úåðëú úôù äðéà `%s'"
#: src/main.c:559
#, c-format
msgid "Format `%s' is ambiguous"
msgstr "èîøåô ìù éòîùî-ãç øåöé÷ åðéà `%s'"
#: src/main.c:563
#, c-format
msgid "Format `%s' is unknown"
msgstr "øëåî èîøåô åðéà `%s'"
#: src/main.c:620
msgid "Written by Franc,ois Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
msgstr ".Franc,ois Pinard <pinard@iro.umontreal.ca> é\"ò äáúëð åæ úéðëú\n"
#: src/main.c:623
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"Copyright (C) 1990, 92-94, 96, 97, 99, 08 Free Software Foundation, Inc.\n"
msgstr ""
"\n"
"Free Software Foundation-ì úåøåîù úåéåëæä ìë (C) 1990,92,93,94,96,97,99\n"
#: src/main.c:627
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"åìéôà ;úåéøçà ìë ïéà .øå÷î éöá÷á ïééò ,ä÷úòä éàðú ìò òãéîì ;úéùôç äðëú éäåæ\n"
" .úîéåñî úéìëú åæéàì äîàúä åà úåøéçñ ìù òîúùîá-úåéøçà àì\n"
#: src/main.c:673
#, c-format
msgid "Symbol `%s' is unknown"
msgstr "úøëåî íéååú úöåá÷ äðéà `%s'"
#: src/main.c:713 src/main.c:727
#, c-format
msgid "Charset `%s' is unknown or ambiguous"
msgstr "úøëåî íéååú úöåá÷ ìù éòîùî-ãç øåöé÷ åðéà `%s'"
#: src/main.c:758
msgid "Required argument is missing"
msgstr "åðééöì çøëäù èðîåâøà øñç"
#: src/main.c:801
#, c-format
msgid "Syntax is deprecated, please prefer `%s'"
msgstr "`%s' óãòä àðà àáäì ,ïùåéî øéáçúá úùîúùä"
#: src/main.c:807
#, c-format
msgid "Request `%s' is erroneous"
msgstr "éåâù åðéä `%s' äîéùî ïåéö"
#: src/main.c:907
#, c-format
msgid "Recoding %s..."
msgstr "`%s' úøîúä"
# FIXME: this is lame! The method of printing "Frobbing...done"
# does not lend itself to good translations into languages where
# such sentences have a different structure, and should be rethought.
#: src/main.c:917
#, c-format
msgid " done\n"
msgstr " äçìöäá äîééúñä\n"
#: src/main.c:958
#, c-format
msgid " failed: %s in step `%s..%s'\n"
msgstr "%s :ìùëð `%s..%s' äøîúä áìù\n"
#: src/main.c:965
#, c-format
msgid "%s failed: %s in step `%s..%s'"
msgstr "%s õáå÷ øåáò %s á÷ò ìùëð `%s..%s' äøîúä áìù"
#: src/main.c:988
#, c-format
msgid "%s in step `%s..%s'"
msgstr "%s :`%s..%s' äøîúä áìùá"
#: src/names.c:342
#, c-format
msgid "Charset %s already exists and is not %s"
msgstr "íéååú úöåá÷ ìù (alias) éôåìç éåðéëë %s ìù úîãå÷ äøãâä øèåñ %s"
#: src/names.c:837
#, c-format
msgid "Cannot list `%s', no names available for this charset"
msgstr "íééð÷ú úåîù ïéà åæ äöåá÷î íéååúì ïëù ,`%s' úà âéöäì ïúéð àì"
#: src/names.c:990 src/names.c:1036
#, c-format
msgid "Dec Oct Hex UCS2 Mne %s\n"
msgstr "Dec Oct Hex UCS2 Mne %s\n"
#: src/names.c:1055
#, c-format
msgid "Sorry, no names available for `%s'"
msgstr "íééð÷ú úåîù ïéà `%s' äöåá÷î íéååúì ,íéøòèöî"
#: src/outer.c:125
#, c-format
msgid "Resurfacer set more than once for `%s'"
msgstr "`%s' øåáò úçà íòôî øúåé äòá÷ð äôéèò úøîúä"
#: src/outer.c:133
#, c-format
msgid "Unsurfacer set more than once for `%s'"
msgstr "`%s' øåáò úçà íòôî øúåé äòá÷ð äôéèò úãøåä"
#: src/recode.c:115 src/recode.c:127
msgid "Virtual memory exhausted"
msgstr "ìæà éìàåèøéå ïåøëæ"
#: src/recode.c:155
#, c-format
msgid "Codes %3d and %3d both recode to %3d"
msgstr "%3d-î ïäå %3d úøîúäî ïä ìá÷úî %3d ãå÷ ìòá åú"
#: src/recode.c:169
#, c-format
msgid "No character recodes to %3d"
msgstr "%3d-ì øîúåî åðéà åú íåù"
#: src/recode.c:170
msgid "Cannot invert given one-to-one table"
msgstr "äëéôäì úðúéð äðéà äøãâåäù äøîúä úìáè"
#: src/recode.c:224 src/recode.c:236
#, c-format
msgid "Following diagnostics for `%s' to `%s'"
msgstr "`%s'-î `%s'-ì äøîúä øåáò äðéä äàáä äì÷úä úòãåä"
#: src/recode.c:229 src/recode.c:241
#, c-format
msgid "Pair no. %d: <%3d, %3d> conflicts with <%3d, %3d>"
msgstr "%d åøôñîù <%3d, %3d> âåæä úà øèåñ <%3d, %3d> âåæä"
#: src/recode.c:272
msgid "Cannot complete table from set of known pairs"
msgstr "íéòåãéä úåâåæä úöåá÷ êåúî äìáè íéìùäì úåøùôà ïéà"
#: src/recode.c:497
msgid "Identity recoding, not worth a table"
msgstr "äìáèì ä÷ãöä ïéà ,(úåäæ) äãéçé úøîúä"
#: src/recode.c:504
msgid "Recoding is too complex for a mere table"
msgstr "äìáèë äâéöäì äéäé øùôàù éãëî úáëøåî äøîúä"
# FIXME: this goes into a comment; is it really worth translating?
#: src/recode.c:536
#, fuzzy, c-format
msgid "%sConversion table generated mechanically by %s %s"
msgstr "%sFree `%s' úéðëåú ìù %s àñøéâ é\"ò äáùåçù äøîúä úìáè"
#: src/recode.c:538
#, c-format
msgid "%sfor sequence %s.%s"
msgstr "%s .%s úåøîúä úøãñ øåáò%s"
#: src/recode.c:744
msgid "No table to print"
msgstr "äñôãäì äìáè ïéà"
#: src/request.c:34
msgid "reversible"
msgstr "êéôä"
# FIXME: these assume left-to-right direction. What else can I do?
#: src/request.c:36
#, c-format
msgid "%s to %s"
msgstr "%s -> %s"
#: src/request.c:37 src/request.c:39
msgid "byte"
msgstr "byte"
#: src/request.c:38 src/request.c:40
msgid "ucs2"
msgstr "ucs2"
#: src/request.c:38 src/request.c:40
msgid "variable"
msgstr "variable"
#: src/request.c:111
msgid "*Unachievable*"
msgstr "äâùäì ïúéð-éúìá*"
#: src/request.c:113
msgid "*mere copy*"
msgstr "*äèåùô ä÷úòä*"
#: src/request.c:246
msgid "Virtual memory exhausted!"
msgstr "!ìæà éìàåèøéå ïåøëæ"
#: src/request.c:265
msgid "Step initialisation failed"
msgstr "ìùëð áìùä ìåçúà"
#: src/request.c:272
msgid "Step initialisation failed (unprocessed options)"
msgstr "(åãáåò àì íéðééôàî äîë) ìùëð áìùä ìåçúà"
#: src/request.c:568
#, c-format
msgid "Request: %s\n"
msgstr "%s :äîéùî\n"
#: src/request.c:720
#, c-format
msgid "Shrunk to: %s\n"
msgstr "%s -:ì äîöîèöä\n"
#: src/request.c:823 src/request.c:932
#, c-format
msgid "Unrecognised surface name `%s'"
msgstr "øëåî äôéèò íù åðéà `%s'"
#: src/request.c:903
#, c-format
msgid "No way to recode from `%s' to `%s'"
msgstr "`%s'-î `%s'-ì äøîúä úåøùôà ïéà"
#: src/request.c:1013
msgid "Expecting `..' in request"
msgstr "`..' ìåìëì äéä øåîà äîéùîä ïåéö"
#: src/task.c:833 src/task.c:1009
#, c-format
msgid "Child process wait status is 0x%0.2x"
msgstr "0x%0.2x àåä úá-úéðëú íåéñ ãå÷"
#: src/testdump.c:309
msgid ""
"UCS2 Mne Description\n"
"\n"
msgstr ""
"UCS2 éðåîðî øåàéú\n"
"\n"
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.