Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
514 lines (434 sloc) 16.8 KB
# Slovak translation of recode
# Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the recode package.
# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: recode 3.6\n"
"POT-Creation-Date: 2001-01-02 22:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-04-18 10:24+0100\n"
"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2);\n"
#: src/main.c:142
msgid "No error"
msgstr "Žiadna chyba"
#: src/main.c:145
msgid "Non canonical input"
msgstr "Chýba kanonický vstup"
#: src/main.c:148
msgid "Ambiguous output"
msgstr "Nejednoznačný výstup"
#: src/main.c:151
msgid "Untranslatable input"
msgstr "Nepreložiteľný vstup"
#: src/main.c:154
msgid "Invalid input"
msgstr "Neplatný vstup"
#: src/main.c:157
msgid "System detected problem"
msgstr "Systém zistil problém"
#: src/main.c:160
msgid "Misuse of recoding library"
msgstr "Chybné použitie knižnice na zmenu kódovania"
#: src/main.c:163
msgid "Internal recoding bug"
msgstr "Vnútorná chyba zmeny kódovania"
#: src/main.c:208
msgid ""
"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
"the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)\n"
"any later version.\n"
"\n"
"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
"GNU General Public License for more details.\n"
"\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,\n"
"Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
msgstr ""
"Tento program je slobodný softvér; môžete ho šíriť a modifikovať\n"
"podľa podmienok GNU General Public License, ktorú publikovala\n"
"Free Software Foundation; buď verzie 2 alebo (podľa vášho\n"
"rozhodnutia) ktorejkoľvek neskoršej verzie.\n"
"\n"
"Tento program je rozširovaný v nádeji, že bude užitočný, avšak BEZ AKEJKOĽVEK\n"
"ZÁRUKY; neposkytujú sa ani odvodené záruky PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI NA\n"
"KONKRÉTNY ÚČEL. Ďalšie podrobnosti nájdete v GNU General Public License.\n"
"\n"
"Kópia GNU General Public License mala byť dodaná spolu s týmto\n"
"programom; pokiaľ sa tak nestalo, napíšte do Free Software Foundation, Inc.,\n"
"59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
#: src/main.c:233
#, c-format
msgid "Try `%s %s' for more information.\n"
msgstr "Skúste viac informácií pomocou „%s %s“\n"
#: src/main.c:237
msgid "Free `recode' converts files between various character sets and surfaces.\n"
msgstr "„recode“ prevádza súbory medzi rôznymi znakovými sadami a povrchmi.\n"
#: src/main.c:241
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage: %s [OPTION]... [ [CHARSET] | REQUEST [FILE]... ]\n"
msgstr ""
"\n"
"Použitie: %s [VOĽBA]... [ [ZNAKSAD] | CIEĽ [SÚBOR]... ]\n"
#: src/main.c:244
msgid ""
"\n"
"If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory\n"
"for the equivalent short option also. Similarly for optional arguments.\n"
msgstr ""
"\n"
"Ak je pri dlhej voľbe zobrazený argument ako povinný, je povinný aj\n"
"pri zodpovedajúcej krátkej voľbe. Obdobne pre voliteľné argumenty.\n"
#: src/main.c:250
msgid ""
"\n"
"Listings:\n"
" -l, --list[=FORMAT] list one or all known charsets and aliases\n"
" -k, --known=PAIRS restrict charsets according to known PAIRS list\n"
" -h, --header[=[LN/]NAME] write table NAME on stdout using LN, then exit\n"
" -F, --freeze-tables write out a C module holding all tables\n"
" -T, --find-subsets report all charsets being subset of others\n"
" -C, --copyright display Copyright and copying conditions\n"
" --help display this help and exit\n"
" --version output version information and exit\n"
msgstr ""
"\n"
"Výpisy:\n"
" -l, --list[=FORMÁT] vypísať jednu alebo všetky známe znakové sady a aliasy\n"
" -k, --known=PÁRY obmedziť znakové sady podľa známeho zoznamu PÁRov\n"
" -h, --header[=[JA/]MENO] zapísať na štand. výstup tabuľku MENO pomocou JA, potom skončiť\n"
" -F, --freeze-tables zapísať C modul obsahujúci všetky tabuľky\n"
" -T, --find-subsets oznamovať všetky znakové sady ako podmnožiny iných\n"
" -C, --copyright zobraziť autorské práva a podmienky šírenia\n"
" --help zobraziť tohto pomocníka a skončiť\n"
" --version zobraziť informácie o verzii a skončiť\n"
#: src/main.c:263
msgid ""
"\n"
"Operation modes:\n"
" -v, --verbose explain sequence of steps and report progress\n"
" -q, --quiet, --silent inhibit messages about irreversible recodings\n"
" -f, --force force recodings even when not reversible\n"
" -t, --touch touch the recoded files after replacement\n"
" -i, --sequence=files use intermediate files for sequencing passes\n"
" --sequence=memory use memory buffers for sequencing passes\n"
msgstr ""
"\n"
"Režimy prevádzky:\n"
" -v, --verbose vysvetliť postupnosť krokov a oznamovať priebeh\n"
" -q, --quiet, --silent potlačiť správy o nevratnej zmene kódovania\n"
" -f, --force vynútiť zmenu kódovania aj ak je nevratná\n"
" -t, --touch po zmene aktualizovať dátum súboru\n"
" -i, --sequence=files pri následných prechodoch použiť dočasné súbory\n"
" --sequence=memory pri následných prechodoch použiť odkladanie v pamäti\n"
#: src/main.c:275
msgid " -p, --sequence=pipe use pipe machinery for sequencing passes\n"
msgstr " -p, --sequence=pipe pri následných prechodoch použiť mechanizmus rúr\n"
#: src/main.c:280
msgid " -p, --sequence=pipe same as -i (on this system)\n"
msgstr " -p, --sequence=pipe ekvivalent -i (na tomto systéme)\n"
#: src/main.c:285
msgid ""
"\n"
"Fine tuning:\n"
" -s, --strict use strict mappings, even loose characters\n"
" -d, --diacritics convert only diacritics or alike for HTML/LaTeX\n"
" -S, --source[=LN] limit recoding to strings and comments as for LN\n"
" -c, --colons use colons instead of double quotes for diaeresis\n"
" -g, --graphics approximate IBMPC rulers by ASCII graphics\n"
" -x, --ignore=CHARSET ignore CHARSET while choosing a recoding path\n"
msgstr ""
"\n"
"Dolaďovanie:\n"
" -s, --strict použiť prísne mapovanie, povoliť stratu znakov\n"
" -d, --diacritics previesť iba diakritiku alebo pod. pre HTML/LaTeX\n"
" -S, --source[=JA] obmedziť zmenu kódovania na reťazce a komentáre podľa JA\n"
" -c, --colons použiť na mieste úvodzoviek apostrofy namiesto dvojitých apostrofov\n"
" -g, --graphics aproximovať IBMPC okraje pomocou ASCII grafiky\n"
" -x, --ignore=ZNAKSAD ignorovať ZNAKSAD pri výbere cesty zmeny kódovania\n"
#: src/main.c:296
msgid ""
"\n"
"Option -l with no FORMAT nor CHARSET list available charsets and surfaces.\n"
"FORMAT is `decimal', `octal', `hexadecimal' or `full' (or one of `dohf').\n"
msgstr ""
"\n"
"Voľba -l bez FORMÁTu a ZNAKSAD zobrazí dostupné znakové sady a povrchy.\n"
"FORMÁT je „decimal“, „octal“, „hexadecimal“ alebo „full“ (alebo jedno z „dohf“).\n"
#: src/main.c:302
msgid ""
"Unless DEFAULT_CHARSET is set in environment, CHARSET defaults to the locale\n"
"dependent encoding, determined by LC_ALL, LC_CTYPE, LANG.\n"
msgstr ""
"Ak nie je v prostredí nastavená premenná DEFAULT_CHARSET, ZNAKSAD bude\n"
"štandardne kódovanie závislé na lokálnom nastavení, ktoré určujú LC_ALL, LC_CTYPE, LANG.\n"
#: src/main.c:307
msgid ""
"With -k, possible before charsets are listed for the given after CHARSET,\n"
"both being tabular charsets, with PAIRS of the form `BEF1:AFT1,BEF2:AFT2,...'\n"
"and BEFs and AFTs being codes are given as decimal numbers.\n"
msgstr ""
"Voľba -k zobrazí pre danú ZNAKSAD možné znakové sady PRED kde obe sú,\n"
"tabuľkové znakové sady s PÁRMIO v tvare „PRED1:PO1,PRED2:PO2,...“\n"
"a PRED a PO sú kódy uvedené ako desiatkové čísla.\n"
#: src/main.c:312
msgid "LN is some language, it may be `c', `perl' or `po'; `c' is the default.\n"
msgstr "JA je nejaký jazyk. Môže to byť „c“, „perl“ alebo „po“; štandardne je to „c“.\n"
#: src/main.c:315
msgid ""
"\n"
"REQUEST is SUBREQUEST[,SUBREQUEST]...; SUBREQUEST is ENCODING[..ENCODING]...\n"
"ENCODING is [CHARSET][/[SURFACE]]...; REQUEST often looks like BEFORE..AFTER,\n"
"with BEFORE and AFTER being charsets. An omitted CHARSET implies the usual\n"
"charset; an omitted [/SURFACE]... means the implied surfaces for CHARSET; a /\n"
"with an empty surface name means no surfaces at all. See the manual.\n"
msgstr ""
"\n"
"POŽIADAVKA je PODPOŽIADAVKA[,PODPOŽIADAVKA]...; PODPOŽIADAVKA je KÓDOVANIE[..KÓDOVANIE]...\n"
"KÓDOVANIE je [ZNAKSAD][/[POVRCH]]...; POŽIADAVKA často vyzerá nasledovne: PRED..PO,\n"
"kde PRED a PO sú znakové sady. Vynechaná ZNAKSAD znamená zvyčajnú\n"
"znakovú sadu; vynechaný [/POVRCH]... znamená zvyčajné povrchy ZNAKSAD;/\n"
"prázdny názov povrchu znamená žiadny povrch. Pozri príručku.\n"
#: src/main.c:323
msgid ""
"\n"
"If none of -i and -p are given, presume -p if no FILE, else -i.\n"
"Each FILE is recoded over itself, destroying the original. If no\n"
"FILE is specified, then act as a filter and recode stdin to stdout.\n"
msgstr ""
"\n"
"Ak nie je zadaná žiadna z volieb -i a -p, predpokladá sa -p ak nie je\n"
"SÚBOR, inak -i. Kódovanie každého SÚBORu sa mení na mieste, čím sa\n"
"prepíše originál. Ak nie je zadaný SÚBOR, funguje ako filter a mení\n"
"kódovanie štandardného vstupu na štandardný výstup.\n"
#: src/main.c:329
msgid ""
"\n"
"Report bugs to <recode-bugs@iro.umontreal.ca>.\n"
msgstr ""
"\n"
"Chyby oznamujte na adresu <recode-bugs@iro.umontreal.ca>.\n"
#: src/main.c:430
#, c-format
msgid "Sequence `%s' is ambiguous"
msgstr "Postupnosť „%s“ je nejednoznačná"
#: src/main.c:434
#, c-format
msgid "Sequence `%s' is unknown"
msgstr "Postupnosť „%s“ je neznáma"
#: src/main.c:464 src/main.c:522
#, c-format
msgid "Language `%s' is ambiguous"
msgstr "Jazyk „%s“ je nejednoznačný"
#. -1
#: src/main.c:468 src/main.c:526
#, c-format
msgid "Language `%s' is unknown"
msgstr "Jazyk „%s“ je neznámy"
#: src/main.c:560
#, c-format
msgid "Format `%s' is ambiguous"
msgstr "Formát „%s“ je nejednoznačný"
#: src/main.c:564
#, c-format
msgid "Format `%s' is unknown"
msgstr "Formát „%s“ je neznámy"
#: src/main.c:621
msgid "Written by Franc,ois Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
msgstr "Napísal Franc,ois Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
#: src/main.c:624
msgid ""
"\n"
"Copyright (C) 1990, 92, 93, 94, 96, 97, 99 Free Software Foundation, Inc.\n"
msgstr ""
"\n"
"Copyright (C) 1990, 92, 93, 94, 96, 97, 99 Free Software Foundation, Inc.\n"
#: src/main.c:628
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Tento program je slobodný softvér; podmienky šírenia nájdete v zdrojovom\n"
"kóde. Neexistuje ŽIADNA ZÁRUKA; neposkytujú sa ani záruky PREDAJNOSTI\n"
"alebo VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.\n"
#: src/main.c:669
#, c-format
msgid "Symbol `%s' is unknown"
msgstr "Symbol „%s“ je neznámy"
#: src/main.c:709 src/main.c:723
#, c-format
msgid "Charset `%s' is unknown or ambiguous"
msgstr "Znaková sada „%s“ je neznáma alebo nejednoznačná"
#: src/main.c:754
msgid "Required argument is missing"
msgstr "Chýba povinný argument"
#: src/main.c:797
#, c-format
msgid "Syntax is deprecated, please prefer `%s'"
msgstr "Neodporúča sa používať túto syntax, dajte prosím prednosť „%s“"
#: src/main.c:803
#, c-format
msgid "Request `%s' is erroneous"
msgstr "Požiadavka „%s“ je chybná"
#: src/main.c:903
#, c-format
msgid "Recoding %s..."
msgstr "Mení sa kódovanie %s..."
#: src/main.c:913
msgid " done\n"
msgstr " hotovo\n"
#: src/main.c:954
#, c-format
msgid " failed: %s in step `%s..%s'\n"
msgstr " zlyhalo: %s v kroku „%s..%s“\n"
#: src/main.c:961
#, c-format
msgid "%s failed: %s in step `%s..%s'"
msgstr "%s zlyhalo: %s v kroku „%s..%s“"
#: src/main.c:984
#, c-format
msgid "%s in step `%s..%s'"
msgstr "%s v kroku „%s..%s“"
#: src/names.c:335
#, c-format
msgid "Charset %s already exists and is not %s"
msgstr "Znaková sada %s už existuje a nie je %s"
#: src/names.c:831
#, c-format
msgid "Cannot list `%s', no names available for this charset"
msgstr "Nemožno vypísať „%s“, táto znaková sada nemá dostupné žiadne názvy"
#. code counter
#. expected value for code counter
#. insert a while line before printing
#. Print the long table according to explode data.
#: src/names.c:984 src/names.c:1030
#, c-format
msgid "Dec Oct Hex UCS2 Mne %s\n"
msgstr "Dec Okt Hex UCS2 Mne %s\n"
#: src/names.c:1049
#, c-format
msgid "Sorry, no names available for `%s'"
msgstr "Prepáčte, pre „%s“ nie sú dostupné žiadne názvy"
#: src/outer.c:125
#, c-format
msgid "Resurfacer set more than once for `%s'"
msgstr "Zmena povrchu nastavená viac než raz pre „%s“"
#: src/outer.c:133
#, c-format
msgid "Unsurfacer set more than once for `%s'"
msgstr "Odstránenie povrchu nastavené viac než raz pre „%s“"
#: src/recode.c:115 src/recode.c:127
msgid "Virtual memory exhausted"
msgstr "Virtuálna pamäť je vyčerpaná"
#: src/recode.c:155
#, c-format, ycp-format
msgid "Codes %3d and %3d both recode to %3d"
msgstr "Kódy %3d a %3d sa oba menia na kód %3d"
#: src/recode.c:169
#, c-format, ycp-format
msgid "No character recodes to %3d"
msgstr "Žiadny znak sa nemení na kód %3d"
#: src/recode.c:170
msgid "Cannot invert given one-to-one table"
msgstr "Nie je možné invertovať danú tabuľku jedna k jednej"
#: src/recode.c:224 src/recode.c:236
#, c-format
msgid "Following diagnostics for `%s' to `%s'"
msgstr "Nasleduje diagnostika „%s“ na „%s“"
#: src/recode.c:229 src/recode.c:241
#, c-format
msgid "Pair no. %d: <%3d, %3d> conflicts with <%3d, %3d>"
msgstr "Č. páru %d: <%3d, %3d> je v konflikte s <%3d, %3d>"
#: src/recode.c:272
msgid "Cannot complete table from set of known pairs"
msgstr "Nie je možné dokončiť tabuľku z množiny známych párov"
#: src/recode.c:497
msgid "Identity recoding, not worth a table"
msgstr "Identická zmena kódovania, na to sa neoplatí používať tabuľku"
#: src/recode.c:504
msgid "Recoding is too complex for a mere table"
msgstr "Zmena kódovanie je príliš zložitá než aby sa dala jednoducho použiť tabuľka"
#. Print the header of the header file.
#: src/recode.c:536
#, c-format
msgid "%sConversion table generated mechanically by Free `%s' %s"
msgstr "%sKonverznú tabuľku vytvoril automaticky program „%s“ %s"
#: src/recode.c:538
#, c-format
msgid "%sfor sequence %s.%s"
msgstr "%sza postupnosť %s.%s"
#: src/recode.c:744
msgid "No table to print"
msgstr "Niet žiadnej tabuľky na výpis"
#: src/request.c:34
msgid "reversible"
msgstr "vratná"
#: src/request.c:36
#, c-format
msgid "%s to %s"
msgstr "%s na %s"
#: src/request.c:37 src/request.c:39
msgid "byte"
msgstr "bajt"
#: src/request.c:38 src/request.c:40
msgid "ucs2"
msgstr "ucs2"
#: src/request.c:38 src/request.c:40
msgid "variable"
msgstr "premenná"
#: src/request.c:111
msgid "*Unachievable*"
msgstr "*Nedosiahnuteľné*"
#: src/request.c:113
msgid "*mere copy*"
msgstr "*prosté kopírovanie*"
#: src/request.c:246
msgid "Virtual memory exhausted!"
msgstr "Virtuálna pamäť je vyčerpaná!"
#: src/request.c:265
msgid "Step initialisation failed"
msgstr "Inicializácia kroku zlyhala"
#: src/request.c:272
msgid "Step initialisation failed (unprocessed options)"
msgstr "Inicializácia kroku zlyhala (nespracované voľby)"
#: src/request.c:568
#, c-format
msgid "Request: %s\n"
msgstr "Požiadavka: %s\n"
#: src/request.c:720
#, c-format
msgid "Shrunk to: %s\n"
msgstr "Zmrštené na: %s\n"
#: src/request.c:823 src/request.c:932
#, c-format
msgid "Unrecognised surface name `%s'"
msgstr "Nerozpoznaný názov povrchu „%s“"
#: src/request.c:903
#, c-format
msgid "No way to recode from `%s' to `%s'"
msgstr "Neexistuje spôsob zmeny kódovania z „%s“ na „%s“"
#: src/request.c:1013
msgid "Expecting `..' in request"
msgstr "V požiadavke sa očakávalo „..“"
#: src/task.c:826 src/task.c:1002
#, c-format
msgid "Child process wait status is 0x%0.2x"
msgstr "Stav čakania detského procesu je 0x%0.2x"
#: src/testdump.c:298
msgid ""
"UCS2 Mne Description\n"
"\n"
msgstr ""
"UCS2 Mne Popis\n"
"\n"
Something went wrong with that request. Please try again.