Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
791 lines (666 sloc) 25.4 KB
# -*- mode: po; coding: iso-latin-2; -*- Slovenian msg. catalog for GNU recode.
# Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc.
# Primoz Peterlin <primoz.peterlin@biofiz.mf.uni-lj.si>, 1996.
#
# $Id: recode-3.6.sl.po,v 1.2 2001/06/08 10:41:42 peterlin Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: recode 3.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: recode-bugs@iro.umontreal.ca\n"
"POT-Creation-Date: 2008-03-09 20:51-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2001-06-08 12:41+02:00\n"
"Last-Translator: Primoz Peterlin <primoz.peterlin@biofiz.mf.uni-lj.si>\n"
"Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
#: src/main.c:142
msgid "No error"
msgstr "Brez napak"
#: src/main.c:145
msgid "Non canonical input"
msgstr "Nekanonièen vhod"
#: src/main.c:148
msgid "Ambiguous output"
msgstr "Dvoumen izhod"
#: src/main.c:151
msgid "Untranslatable input"
msgstr "Neprevedljiv vhod"
#: src/main.c:154
msgid "Invalid input"
msgstr "Neveljaven vhod"
#: src/main.c:157
msgid "System detected problem"
msgstr "Te¾ave v sistemu"
#: src/main.c:160
msgid "Misuse of recoding library"
msgstr "Zloraba pretvorne knji¾nice"
#: src/main.c:163
msgid "Internal recoding bug"
msgstr "Notranja napaki pri pretvorbi"
# POZOR!!!
# Tole bi nujno moral dobiti v roke pravnik...
#: src/main.c:208
msgid ""
"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
"the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)\n"
"any later version.\n"
"\n"
"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
"GNU General Public License for more details.\n"
"\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,\n"
"Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
msgstr ""
"Ta program je prosta programska oprema; lahko ga redistribuirate in/ali\n"
"spreminjate po pogojih, doloèenih v ,,GNU General Public License``, izdani\n"
"pri Free Software Foundation; 2. izdaja (ali novej¹a, èe razpolagate z "
"njo).\n"
"\n"
"Ta program se distribuira v upanju, da je uporaben, vendar BREZ "
"KAKR©NEGAKOLI\n"
"JAMSTVA; vkljuèno z impliciranim jamstvom prodajnosti ali uporabnosti za\n"
"izbrani namen. Za podrobnosti si oglejte ,,GNU General Public License``.\n"
"\n"
"Izvod ,,GNU General Public License`` bi moral biti prilo¾en temu programu;\n"
"èe ni, pi¹ite Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,\n"
"Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
#: src/main.c:233
#, c-format
msgid "Try `%s %s' for more information.\n"
msgstr "Poskusite ,%s %s` za dodatne informacije.\n"
#: src/main.c:237
#, fuzzy
msgid "Recode converts files between various character sets and surfaces.\n"
msgstr ""
"Prosti ,recode` pretvarja datoteke med razliènimi kodnimi nabori in "
"preèrkovanji.\n"
#: src/main.c:241
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage: %s [OPTION]... [ [CHARSET] | REQUEST [FILE]... ]\n"
msgstr ""
"\n"
"Uporaba: %s [IZBIRA]... [ [NABOR] | ZAHTEVA [DATOTEKA]... ]\n"
#: src/main.c:244
msgid ""
"\n"
"If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory\n"
"for the equivalent short option also. Similarly for optional arguments.\n"
msgstr ""
"\n"
"Èe je pri dolgi obliki izbire argument naveden kot obvezen, velja\n"
"obveza tudi za kratko obliko. Podobno tudi za neobvezne argumente.\n"
#: src/main.c:250
msgid ""
"\n"
"Listings:\n"
" -l, --list[=FORMAT] list one or all known charsets and aliases\n"
" -k, --known=PAIRS restrict charsets according to known PAIRS "
"list\n"
" -h, --header[=[LN/]NAME] write table NAME on stdout using LN, then exit\n"
" -F, --freeze-tables write out a C module holding all tables\n"
" -T, --find-subsets report all charsets being subset of others\n"
" -C, --copyright display Copyright and copying conditions\n"
" --help display this help and exit\n"
" --version output version information and exit\n"
msgstr ""
"\n"
"Seznami:\n"
" -l, --list[=OBLIKA] izpi¹i enega ali vse kodirane nabore znakov\n"
" -k, --known=PARI izpi¹i nabore, ki ustrezajo podanim PAROM "
"pretvorb\n"
" -h, --header[=[JEZIK/]IME] izpi¹i pretvorno tabelo z danim IMENOM v prog. "
"JEZIKU\n"
" -F, --freeze-tables izpi¹i modul v C z vsemi pretvornimi tabelami\n"
" -T, --find-subsets poroèaj o vseh naborih, ki so podmno¾ica "
"drugih\n"
" -C, --copyright izpi¹i dovoljenje za uporabo in raz¹irjanje\n"
" --help ta navodila\n"
" --version razlièica programa\n"
#: src/main.c:263
msgid ""
"\n"
"Operation modes:\n"
" -v, --verbose explain sequence of steps and report progress\n"
" -q, --quiet, --silent inhibit messages about irreversible recodings\n"
" -f, --force force recodings even when not reversible\n"
" -t, --touch touch the recoded files after replacement\n"
" -i, --sequence=files use intermediate files for sequencing passes\n"
" --sequence=memory use memory buffers for sequencing passes\n"
msgstr ""
"\n"
"Naèini dela:\n"
" -v, --verbose med potekom razlagaj korake in komentiraj "
"napredek\n"
" -q, --quiet, --silent brez opozoril o neobrnljivih pretvorbah\n"
" -f, --force pretvorbo izvedi, èetudi ni obrnljiva\n"
" -t, --touch pretvorjena datoteka naj nosi datum pretvorbe,\n"
" ne nastanka\n"
" -i, --sequence=files uporabi vmesne datoteke za zaporedne prehode\n"
" --sequence=memory med prehodi hrani besedilo v pomnilniku\n"
#: src/main.c:275
msgid " -p, --sequence=pipe use pipe machinery for sequencing passes\n"
msgstr " -p, --sequence=pipe uporabi cevovode za nizanje prehodov\n"
#: src/main.c:280
msgid " -p, --sequence=pipe same as -i (on this system)\n"
msgstr " -p, --sequence=pipe isto kot -i (na tem sistemu)\n"
#: src/main.c:285
msgid ""
"\n"
"Fine tuning:\n"
" -s, --strict use strict mappings, even loose characters\n"
" -d, --diacritics convert only diacritics or alike for HTML/LaTeX\n"
" -S, --source[=LN] limit recoding to strings and comments as for LN\n"
" -c, --colons use colons instead of double quotes for diaeresis\n"
" -g, --graphics approximate IBMPC rulers by ASCII graphics\n"
" -x, --ignore=CHARSET ignore CHARSET while choosing a recoding path\n"
msgstr ""
"\n"
"Natanènej¹e nastavljanje:\n"
" -s, --strict uporabi strogo pretvorbo, celo na raèun izgube "
"znakov\n"
" -d, --diacritics pretvori samo pregla¹ene in podobne znake za HTML/"
"LaTeX\n"
" -S, --source[=JEZIK] omeji pretvorbe na nize in komentarje, kot v "
"JEZIKU\n"
" -c, --colons nadomesti dierezo z dvopièjem, ne z dvojnim "
"narekovajem\n"
" -g, --graphics semigrafiène znake s PC pribl. nadomestimo z znaki "
"ASCII\n"
" -x, --ignore=NABOR pri pretvorbi se izogni navedenemu vmesnemu NABORU\n"
#: src/main.c:296
msgid ""
"\n"
"Option -l with no FORMAT nor CHARSET list available charsets and surfaces.\n"
"FORMAT is `decimal', `octal', `hexadecimal' or `full' (or one of `dohf').\n"
msgstr ""
"\n"
"Izbira -l brez podane OBLIKE ali NABORA izpi¹e seznam vseh znanih kodnih "
"naborov\n"
"in preèrkovalnih shem. OBLIKA je lahko ,decimal` (deseti¹ka), ,octal` "
"(osmi¹ka),\n"
",hexadecimal` (¹estnajsti¹ka) ali ,full` (polna), ali ena od èrk ,dohf`.\n"
#: src/main.c:302
msgid ""
"Unless DEFAULT_CHARSET is set in environment, CHARSET defaults to the "
"locale\n"
"dependent encoding, determined by LC_ALL, LC_CTYPE, LANG.\n"
msgstr ""
"Èe ni doloèena spremenljivka DEFAULT_CHARSET, se privzame NABOR,\n"
"doloèen s spremenljivkami LC_ALL, LC_CTYPE ali LANG.\n"
#: src/main.c:307
msgid ""
"With -k, possible before charsets are listed for the given after CHARSET,\n"
"both being tabular charsets, with PAIRS of the form `BEF1:AFT1,BEF2:"
"AFT2,...'\n"
"and BEFs and AFTs being codes are given as decimal numbers.\n"
msgstr ""
"Pri izbiri -k se izpi¹ejo vsi mo¾ni startni nabori za podani ciljni nabor.\n"
"Startni in ciljni nabor sta kodirana nabora znakov. PARI naj imajo obliko\n"
",,START1:CILJ1,START2:CILJ2...``, kjer so STARTn in CILJn deseti¹ke kode \n"
"znakov v startnem in ciljnem kodnem naboru.\n"
#: src/main.c:312
msgid ""
"LN is some language, it may be `c', `perl' or `po'; `c' is the default.\n"
msgstr "JEZIK je lahko ,c`, ,perl` ali ,po`; privzeto je ,c`.\n"
#: src/main.c:315
msgid ""
"\n"
"REQUEST is SUBREQUEST[,SUBREQUEST]...; SUBREQUEST is ENCODING[.."
"ENCODING]...\n"
"ENCODING is [CHARSET][/[SURFACE]]...; REQUEST often looks like BEFORE.."
"AFTER,\n"
"with BEFORE and AFTER being charsets. An omitted CHARSET implies the usual\n"
"charset; an omitted [/SURFACE]... means the implied surfaces for CHARSET; "
"a /\n"
"with an empty surface name means no surfaces at all. See the manual.\n"
msgstr ""
"\n"
"ZAHTEVEK ima obliko PODZAHTEVEK[,PODZAHTEVEK]...; PODZAHTEVEK ima obliko\n"
"KODIRANJE[,KODIRANJE]...; KODIRANJE ima obliko [NABOR][/[SHEMA]]. ZAHTEVEK\n"
"ima pogosto obliko PREJ..POTEM, kjer sta PREJ in POTEM kodirana nabora "
"znakov.\n"
"Izpu¹èeni NABOR pomeni privzetega; izpu¹èena [/SHEMA] pomeni privzeto\n"
"preèrkovalno shemo za dani NABOR. Po¹evnica / brez sheme pomeni brez "
"preèrkovalne\n"
"sheme. Podrobnosti so v priroèniku.\n"
#: src/main.c:323
msgid ""
"\n"
"If none of -i and -p are given, presume -p if no FILE, else -i.\n"
"Each FILE is recoded over itself, destroying the original. If no\n"
"FILE is specified, then act as a filter and recode stdin to stdout.\n"
msgstr ""
"\n"
"Èe nista podana niti -i niti -p, se uporabi -p, kadar ni podana DATOTEKA, \n"
"sicer pa -i. Pretvorba vsake DATOTEKE se zapi¹e prek izvorne razlièice. Èe\n"
"DATOTEKA ni podana, recode deluje kot filter med standardnim vhodom in "
"izhodom.\n"
#: src/main.c:329
msgid ""
"\n"
"Report bugs to <recode-bugs@iro.umontreal.ca>.\n"
msgstr ""
"\n"
"Sporoèila o napakah javite na <recode-bugs@iro.umontreal.ca>.\n"
#: src/main.c:429
#, c-format
msgid "Sequence `%s' is ambiguous"
msgstr "Zaporedje ,%s` je dvoumno"
#: src/main.c:433
#, c-format
msgid "Sequence `%s' is unknown"
msgstr "Zaporedje ,%s` je neznano"
#: src/main.c:463 src/main.c:521
#, c-format
msgid "Language `%s' is ambiguous"
msgstr "Jezik ,%s` je dvoumen"
#: src/main.c:467 src/main.c:525
#, c-format
msgid "Language `%s' is unknown"
msgstr "Jezik ,%s` je neznan"
#: src/main.c:559
#, c-format
msgid "Format `%s' is ambiguous"
msgstr "Oblika ,%s` je dvoumna"
#: src/main.c:563
#, c-format
msgid "Format `%s' is unknown"
msgstr "Oblika ,%s` je neznana"
#: src/main.c:620
msgid "Written by Franc,ois Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
msgstr "Avtor Franc,ois Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
#: src/main.c:623
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"Copyright (C) 1990, 92-94, 96, 97, 99, 08 Free Software Foundation, Inc.\n"
msgstr ""
"\n"
"Copyright (C) 1990, 92, 93, 94, 96, 97, 99 Free Software Foundation, Inc.\n"
#: src/main.c:627
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"To je prost program; pogoji, pod katerimi ga lahko uporabljate, "
"razmno¾ujete\n"
"in raz¹irjate so navedeni v izvorni kodi. Za program ni NOBENEGA jamstva,\n"
"niti jamstev USTREZNOSTI ZA PRODAJO ali PRIMERNOSTI ZA UPORABO.\n"
#: src/main.c:673
#, c-format
msgid "Symbol `%s' is unknown"
msgstr "Znak ,%s` je neznan"
#: src/main.c:713 src/main.c:727
#, c-format
msgid "Charset `%s' is unknown or ambiguous"
msgstr "Nabor znakov ,%s` je neznan ali dvoumen"
#: src/main.c:758
msgid "Required argument is missing"
msgstr "Zahtevani argument manjka"
#: src/main.c:801
#, c-format
msgid "Syntax is deprecated, please prefer `%s'"
msgstr "Neodobravana skladnja; prosimo, uporabljajte ,%s`"
#: src/main.c:807
#, c-format
msgid "Request `%s' is erroneous"
msgstr "Zahteva ,%s` je napaèna"
#: src/main.c:907
#, c-format
msgid "Recoding %s..."
msgstr "Pretvarjamo %s..."
#: src/main.c:917
#, c-format
msgid " done\n"
msgstr " opravljeno\n"
#: src/main.c:958
#, c-format
msgid " failed: %s in step `%s..%s'\n"
msgstr " neuspe¹no: %s v koraku ,%s..%s`\n"
#: src/main.c:965
#, c-format
msgid "%s failed: %s in step `%s..%s'"
msgstr "%s neuspe¹no: %s v koraku ,%s..%s`"
#: src/main.c:988
#, c-format
msgid "%s in step `%s..%s'"
msgstr "%s v koraku ,%s..%s`"
#: src/names.c:342
#, c-format
msgid "Charset %s already exists and is not %s"
msgstr "Nabor %s ¾e obstaja in ni %s"
#: src/names.c:837
#, c-format
msgid "Cannot list `%s', no names available for this charset"
msgstr "Izpis ,%s' ni mogoè, imen za ta nabor ni na voljo"
#: src/names.c:990 src/names.c:1036
#, c-format
msgid "Dec Oct Hex UCS2 Mne %s\n"
msgstr "des osm Hex UCS2 Mne %s\n"
#: src/names.c:1055
#, c-format
msgid "Sorry, no names available for `%s'"
msgstr "Imena za ,%s` niso na voljo"
#: src/outer.c:125
#, c-format
msgid "Resurfacer set more than once for `%s'"
msgstr "Veè kot ena preèrkovalna shema uvedena za ,%s`"
#: src/outer.c:133
#, c-format
msgid "Unsurfacer set more than once for `%s'"
msgstr "Veè kot ena preèrkovalna shema preklicana za ,%s`"
#: src/recode.c:115 src/recode.c:127
msgid "Virtual memory exhausted"
msgstr "Virtualni pomnilnik porabljen"
#: src/recode.c:155
#, c-format
msgid "Codes %3d and %3d both recode to %3d"
msgstr "Kodi %3d in %3d se obe preslikata v %3d"
#: src/recode.c:169
#, c-format
msgid "No character recodes to %3d"
msgstr "Noben znak se ne preslika v %3d"
#: src/recode.c:170
msgid "Cannot invert given one-to-one table"
msgstr "Dana tabela eden-v-enega ni obrnljiva"
#: src/recode.c:224 src/recode.c:236
#, c-format
msgid "Following diagnostics for `%s' to `%s'"
msgstr "Sledi diagnostika za pretvorbo iz ,%s' v ,%s'"
#: src/recode.c:229 src/recode.c:241
#, c-format
msgid "Pair no. %d: <%3d, %3d> conflicts with <%3d, %3d>"
msgstr "Par ¹t. %d: <%3d, %3d> je v nesoglasju z <%3d, %3d>"
#: src/recode.c:272
msgid "Cannot complete table from set of known pairs"
msgstr "Iz mno¾ice znanih parov ni mogoèe dokonèati tabele"
#: src/recode.c:497
msgid "Identity recoding, not worth a table"
msgstr "Pretvorba je trivialna, nevredna tabele"
#: src/recode.c:504
msgid "Recoding is too complex for a mere table"
msgstr "Pretvorba je prezapletena za tabelo"
#: src/recode.c:536
#, fuzzy, c-format
msgid "%sConversion table generated mechanically by %s %s"
msgstr "%sPretvorna tabela mehanièno generirana s prostim ,%s` %s"
#: src/recode.c:538
#, c-format
msgid "%sfor sequence %s.%s"
msgstr "%sza zaporedje %s.%s"
#: src/recode.c:744
msgid "No table to print"
msgstr "Tabele ni"
#: src/request.c:34
msgid "reversible"
msgstr "obrnljivo"
#: src/request.c:36
#, c-format
msgid "%s to %s"
msgstr "%s v %s"
#: src/request.c:37 src/request.c:39
msgid "byte"
msgstr "bajt"
#: src/request.c:38 src/request.c:40
msgid "ucs2"
msgstr "UCS2"
#: src/request.c:38 src/request.c:40
msgid "variable"
msgstr "spremenljivo"
#: src/request.c:111
msgid "*Unachievable*"
msgstr "*Nedosegljivo*"
#: src/request.c:113
msgid "*mere copy*"
msgstr "*zgolj prepis*"
#: src/request.c:246
msgid "Virtual memory exhausted!"
msgstr "Virtualni pomnilnik porabljen!"
#: src/request.c:265
msgid "Step initialisation failed"
msgstr "Inicializacija koraka neuspe¹na"
#: src/request.c:272
msgid "Step initialisation failed (unprocessed options)"
msgstr "Inicializacija koraka neuspe¹na (nepredelane izbire)"
#: src/request.c:568
#, c-format
msgid "Request: %s\n"
msgstr "Zahtevek: %s\n"
#: src/request.c:720
#, c-format
msgid "Shrunk to: %s\n"
msgstr "Skrèeno v: %s\n"
#: src/request.c:823 src/request.c:932
#, c-format
msgid "Unrecognised surface name `%s'"
msgstr "Neprepoznano ime preèrkovalne sheme ,%s`"
#: src/request.c:903
#, c-format
msgid "No way to recode from `%s' to `%s'"
msgstr "Pretvorba iz ,%s` v ,%s` ni izvedljiva"
#: src/request.c:1013
msgid "Expecting `..' in request"
msgstr "V zahtevku prièakujemo ,..`"
#: src/task.c:833 src/task.c:1009
#, c-format
msgid "Child process wait status is 0x%0.2x"
msgstr "Èakalni status procesa potomca je 0x%0.2x"
#: src/testdump.c:309
msgid ""
"UCS2 Mne Description\n"
"\n"
msgstr ""
"UCS2 Mne Opis\n"
"\n"
#~ msgid "CHARSET has no default, define DEFAULT_CHARSET in the environment.\n"
#~ msgstr ""
#~ "NABOR nima privzete vrednosti; doloèite spremenljivko okolja "
#~ "DEFAULT_CHARSET.\n"
#~ msgid "Ambiguous sequence `%s'"
#~ msgstr "Dvoumno zaporedje ,%s`"
#~ msgid "Unknown sequence `%s'"
#~ msgstr "Neznano zaporedje ,%s`"
#~ msgid "Ambiguous language `%s'"
#~ msgstr "Dvoumen jezik ,%s`"
#~ msgid "Unknown language `%s'"
#~ msgstr "Neznan jezik ,%s`"
#~ msgid "Ambiguous format `%s'"
#~ msgstr "Dvoumen format ,%s`"
#~ msgid "Unknown format `%s'"
#~ msgstr "Neznan format ,%s`"
#~ msgid "Erroneous request `%s'"
#~ msgstr "Napaèen zahtevek ,%s`"
#~ msgid " Each input char transforms into an output string,\n"
#~ msgstr " Vsak vhodni znak se preslika v niz znakov,\n"
#~ msgid " Each input char transforms into an output string.\n"
#~ msgstr " Vsak vhodni znak se preslika v niz znakov.\n"
#~ msgid " Programming is needed to handle multichar input.\n"
#~ msgstr " Nabori z veè kot 8 biti zahtevajo programiranje.\n"
#~ msgid " The recoding might not be reversible.\n"
#~ msgstr " Pretvorba morda ni obrnjiva.\n"
#~ msgid " The recoding should be reversible.\n"
#~ msgstr " Pretvorba bi morala biti obrnljiva.\n"
#~ msgid " programming is needed to handle multichar input.\n"
#~ msgstr " nabori z veè kot 8 biti zahtevajo programiranje.\n"
#~ msgid " UNACHIEVABLE\n"
#~ msgstr " NEIZVEDLJIVO\n"
#~ msgid "%s: Recoding is not reversible"
#~ msgstr "%s: Pretvorba ni obrnljiva"
#~ msgid ", %d saved by merging"
#~ msgstr ", %d znakov prihranjenih pri zdru¾evanju"
#~ msgid "/* Conversion table from `%s' charset to `%s' charset.\n"
#~ msgstr "/* Tabela za pretvorbo iz nabora ,%s' v nabor ,%s'.\n"
#~ msgid "Cannot auto check on %s"
#~ msgstr "Nabora %s ni mogoèe avtomatièno preveriti"
#~ msgid "Cannot auto check the ignored charset"
#~ msgstr "Izpu¹èenega nabora ni mogoèe avtomatièno preveriti"
#~ msgid "Currently, -s is ignored when -g is selected"
#~ msgstr "Za zdaj je izbira -s ignorirana, kadar je izbrano -g"
#~ msgid "Hash stats: %d names using %d buckets out of %d\n"
#~ msgstr ""
#~ "Statistika za razpr¹itveno tabelo: %d imen porabilo %d od %d ko¹ev\n"
#~ msgid "Internal error - strategy undecided"
#~ msgstr "Interna napaka - neodloèen o strategiji"
#~ msgid "MAX_CHARSETS is too small"
#~ msgstr "MAX_CHARSETS premajhno"
#~ msgid "MAX_SEQUENCE is too small"
#~ msgstr "MAX_SEQUENCE premajhno"
#~ msgid "MAX_SINGLE_STEPS is too small"
#~ msgstr "MAX_SINGLE_STEPS premajhno"
#~ msgid "Mere copy for the trivial recoding\n"
#~ msgstr "Zgolj kopija za trivialno pretvorbo\n"
#~ msgid "ONE to SAME"
#~ msgstr "EDEN v ISTEGA"
#~ msgid "Recoding is not reversible"
#~ msgstr "Pretvorba ni obrnljiva"
#~ msgid "Simplified to: "
#~ msgstr "Poenostavljeno: "
#~ msgid "UNACHIEVABLE recoding!\n"
#~ msgstr "NEIZVEDLJIVA pretvorba!\n"
#~ msgid "You may not explicitly recode from RFC 1345"
#~ msgstr "Eksplicitna pretvorba iz RFC 1345 ni izvedljiva"
#~ msgid " -o, --sequence=popen same as -i (on this system)\n"
#~ msgstr " -o, --sequence=popen isto kot -I (na tem sistemu)\n"
#~ msgid ""
#~ " -o, --sequence=popen use popen machinery for sequencing passes\n"
#~ msgstr " -o, --sequence=popen uporabi mehanizem ,popen'\n"
#~ msgid ""
#~ " -q, --quiet, --silent inhibit messages about irreversible recodings\n"
#~ " -s, --strict use strict mappings, even loose characters\n"
#~ " -t, --touch touch the recoded files after replacement\n"
#~ " -v, --verbose explain sequence of steps and report progress\n"
#~ " -x, --ignore=CHARSET ignore CHARSET while choosing a recoding path\n"
#~ "\n"
#~ "If none of -i, -o and -p are given, presume -p if no FILE, else -i.\n"
#~ "Each FILE is recoded over itself, destroying the original. If no\n"
#~ "FILE is specified, then act as a filter and recode stdin to stdout.\n"
#~ msgstr ""
#~ " -q, --quiet, --silent brez sporoèil o neobrnljivih pretvorbah\n"
#~ " -s, --strict striktna pretvorba, tudi na ¹kodo izgubljenih "
#~ "znakov\n"
#~ " -t, --touch konèna datoteka naj nosi datum pretvorbe, ne "
#~ "nastanka\n"
#~ " -v, --verbose z razlago poteka pretvorbe\n"
#~ " -x, --ignore=NABOR izpusti NABOR pri izbiri poti pretvorbe\n"
#~ "\n"
#~ "Èe ni podan -i, -o, ali -p, se privzame -p, kadar ni podana DATOTEKA, "
#~ "sicer -i.\n"
#~ "Vsaka DATOTEKA se pretvori èez samo sebe in unièi izvirnik. Èe DATOTEKA\n"
#~ "ni podana, deluje kot filter in pretvarja podatke z vhoda na izhod.\n"
#~ msgid "BEFORE and AFTER both default to `%s' when needed.\n"
#~ msgstr "Èe nabor PREJ ali POTEM ni podan, se nadomesti z ,%s'\n"
# POZOR
#~ msgid ""
#~ "Mandatory or optional arguments to long options are mandatory or "
#~ "optional\n"
#~ "for short options too.\n"
#~ "\n"
#~ " -C, --copyright display Copyright and copying conditions\n"
#~ " -a, --auto-check report about some or all recoding paths, then "
#~ "exit\n"
#~ " -l, --list[=FORMAT] list one or all known charsets\n"
#~ " -k, --known=PAIRS restrict charsets according to known PAIRS list\n"
#~ " --help display this help and exit\n"
#~ " --version output version information and exit\n"
#~ "\n"
#~ "FORMAT is a word among decimal, octal, hexadecimal or full (which may be\n"
#~ "abbreviated to one of `dohf'), it defaults to just the canonical name.\n"
#~ "With -k, possible before charsets are listed for the given after "
#~ "CHARSET,\n"
#~ "both being RFC1345 charsets, with PAIRS of the form `BEF1:AFT1,BEF2:"
#~ "AFT2,...\n"
#~ "and BEFs and AFTs being codes. All codes are given as decimal numbers.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Argumenti, ki so obvezni za dolge oblike izbir so obvezni tudi za kratke "
#~ "oblike,\n"
#~ "in enako velja za neobvezne argumente.\n"
#~ "\n"
#~ " -C, --copyright obvestilo avtorskih pravicah\n"
#~ " -a, --auto-check poroèilo o mo¾nih pretvorbah\n"
#~ " -l, --list[=FORMAT] seznam znanih naborov, ali izpis nabora znakov\n"
#~ " -k, --known=PARI omejitev naborov na seznam znanih PAROV\n"
#~ " --help ta navodila\n"
#~ " --version verzija programa\n"
#~ "\n"
#~ "FORMAT izpisa je eden od naslednjih: decimal, octal, hexadecimal ali full "
#~ "(mo¾na\n"
#~ "je okraj¹ava na prvo èrko: dohf), privzeta izbira je samo kanonièno ime "
#~ "nabora.\n"
#~ "With -k, possible before charsets are listed for the given after "
#~ "CHARSET,\n"
#~ "both being RFC1345 charsets, with PAIRS of the form `BEF1:AFT1,BEF2:"
#~ "AFT2,...\n"
#~ "and BEFs and AFTs being codes. All codes are given as decimal numbers.\n"
#~ msgid ""
#~ "Option -l with no FORMAT nor CHARSET list all charsets, also see the "
#~ "Texinfo\n"
#~ "documentation. My preferred charsets are (each user has preferences):\n"
#~ "\n"
#~ " ascii-bs ASCII (7-bit), using backspace to apply diacritics\n"
#~ " ibmpc IBM-PC 8-bit characters, with proper newlines\n"
#~ " latex LaTeX coding of foreign and diacriticized characters\n"
#~ " latin1 ISO Latin-1 8-bit extension of ASCII\n"
#~ " texte Easy French convention for transmitting email messages\n"
#~ msgstr ""
#~ "Izbira -l brez podanih FORMAT ali NABOR dá seznam vseh naborov, oglejte "
#~ "si ¹e\n"
#~ "dokumentacijo v Texinfo. Moji priljubljeni nabori (vsak uporabnik ima "
#~ "svoje):\n"
#~ "\n"
#~ " ascii-bs 7-bitni ASCII, z uporabo Backspace za tisk diakritiènih "
#~ "znakov\n"
#~ " ibmpc 8-bitni nabor IBM-PC, zakljuèek vrstice CR LF\n"
#~ " latex LaTeX-ov zapis diakritiènih znakov\n"
#~ " latin1 ISO Latin-1 8-bitna raz¹iritev ASCII\n"
#~ " texte enostavna francoska konvencija za prenos elektronske po¹te\n"
#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ " -c, --colons use colons instead of double quotes for "
#~ "diaeresis\n"
#~ " -d, --diacritics limit conversion to diacritics or alike for "
#~ "LaTeX\n"
#~ " -f, --force force recodings even if they are not "
#~ "reversible\n"
#~ " (BEWARE: in this version, -f is always "
#~ "selected)\n"
#~ " -g, --graphics approximate IBMPC rulers by ASCII graphics\n"
#~ " -h, --header[=NAME] write C code with table NAME on stdout, then "
#~ "exit\n"
#~ " -i, --sequence=files use intermediate files for sequencing passes\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ " -c, --colons dvopièje namesto narekovajev za preglas\n"
#~ " -d, --diacritics limit conversion to diacritics or alike for "
#~ "LaTeX\n"
#~ " -f, --force force recodings even if they are not "
#~ "reversible\n"
#~ " (BEWARE: in this version, -f is always "
#~ "selected)\n"
#~ " -g, --graphics grafiène znake IBMPC aproksimiraj z ASCII\n"
#~ " -h, --header[=NAME] write C code with table NAME on stdout, then "
#~ "exit\n"
#~ " -i, --sequence=files use intermediate files for sequencing passes\n"
#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Usage: %s [OPTION]... [BEFORE]:[AFTER] [FILE]...\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Uporaba: %s [IZBIRA]... [PREJ]:[POTEM] [DATOTEKA]...\n"
#~ msgid "many to many"
#~ msgstr "veè v veè"
#~ msgid "many to one"
#~ msgstr "veè v enega"
#~ msgid "one to many"
#~ msgstr "eden v veè"
#~ msgid "one to one"
#~ msgstr "eden v enega"
#~ msgid "steps: %d"
#~ msgstr "korakov: %d"