Skip to content
Plugin do przeglądarki Chrome, Firefox i Opera którzy przewija katalog Allegro do pierwszej strony z niepromowanymi produktami.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
config
resources
src
.babelrc
.editorconfig
.gitignore
LICENSE.txt
README.md
gulpfile.babel.js
manifest.json
package-lock.json
package.json

README.md

Allegro plugin do Chrome, Firefox i Opera

Nie interesują cię oferty promowane?

Ten plugin automatycznie znajduje stronę, na której znajdują się oferty niepromowane i przewija do znalezionego wyniku.

========

Pobierz dla:

You can’t perform that action at this time.