Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
15 lines (9 sloc) 1.99 KB

Piraadipartei restart, pull requestid teretulnud!

Vana Drupalil põhinenud veeb elas oma aja ära, tegelikult on ka Piraadiparteil endal esimene eluetapp läbi saanud ning asjakohane on restart. Seega panime üles minimalistliku staatilise veebi, kuhu saavad kõik digitaalsed kirjaoskajad Githubi pull requestide kaudu muudatusi teha.

Veeb põhineb Academic Kickstart kujundusel/raamistikul staatilise veebi generaatori Hugo jaoks. See on staatiline, kibekiire, teisaldatav, liidestatav, mitmekeelne ning peaks rahuldama kõiki uue põlvkonna veebi vajadusi. Aga isegi, kui ei rahulda, on see hea koht, kust alustada...

Paar juhtnööri

  • Veebilehe sisu on suuremas osas kataloogis content. Seal kataloogides liikudes on ülal paremal alati olemas "Create new file" ja pliiatsi kujutis koos popupiga "Fork this project and edit the file".
  • Uued postitused käivad kataloogi posts ja need võivad olla eri keeltes (sel juhul peab failinime lõpus olev kahetäheline keelekood, vt täpsemalt siit, liidese tõlked on muidu kujunduse all).
  • Postitused on suurepärases Markdown-vormingus ja saab kasutada lühikoode jmt jne.
  • Ideed piraadilaeva ehitamiseks võib julgelt ja vabas vormis panna kirja tegevuste alla — ei ole välistatud, et head ideed resoneeruvad ja annavad uusi ootamaid tulemusi!

Kopimi, avatus, hajutatus — kõik käed tekile!

You can’t perform that action at this time.